Kolme tutkijatohtoria, fysiikka

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Fysiikan laitoksella matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa on haettavana 
3 tutkijatohtorin tehtävää 1.6.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan, kahden vuoden määräajaksi.

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan fysiikan laitos kouluttaa fyysikoita, jotka sijoittuvat asiantuntijoina, opettajina ja tutkijoina elinkeinoelämän sekä opetus- ja tutkimustyön eri alueille. Fysiikan laitoksen tutkimuksen pääalat ovat subatomaarinen fysiikka ja materiaalifysiikka. Subatomaarisen fysiikan tutkimus koostuu hiukkasfysiikan, kosmologian, ydinfysiikan ja kiihdytinpohjaisen materiaalifysiikan tutkimuksesta. Hiukkasfysiikan tutkimusalueita ovat ultrarelativististen raskasionitörmäysten fysiikka, kvanttiväridynamiikka ja neutriinofysiikka. Kosmologian tutkimuskohteita ovat pimeä aine ja energia, kosminen inflaatio ja epätasapainoilmiöiden kenttäteoria. Ydinfysiikan alalla tutkimusta tehdään laitoksen kiihdytinlaboratoriossa kohteina ydinrakenteen, erityisesti eksoottisten ytimien tutkimus ja ydinastrofysiikka. Teoreettisen ydinfysiikan tutkimuskohteita ovat ydinmallit ja niiden soveltaminen eksoottisten ytimien rakenteen, kaksoisbeetahajoamisen ja pimeän aineen tutkimuksessa. Ydinfysiikan tutkimuksen ohella kiihdytinlaboratoriossa suoritetaan materiaalitutkimusta ja materiaalien karakterisointia ionisuihkujen avulla ja tutkitaan ionilähdefysiikkaa. Lisäksi ydin-, kiihdytin- ja materiaalifysiikan menetelmiä sovelletaan elektroniikan säteilyvaurioiden tutkimukseen ja kiihdyttimiä ja niiden oheislaitteita hyödynnetään kaupalliseen toimintaan. Fysiikan laitos on vahvasti mukana CERNin ISOLDE ja ALICE kokeissa sekä FAIR projektissa Saksan GSI:ssä.

Tutkijatohtorit tulevat työskentelemään Euroopan tutkimusneuvoston (ERC) rahoittamassa ERC Consolidator Grant – hankkeessa “Masses, Isomers and Decay studies for Elemental Nucleosynthesis ” (MAIDEN). Tutkimustyö toteutetaan pääasiassa IGISOL-laitteistolla Jyväskylän yliopiston kiihdytinlaboratoriossa.

Tehtävään valittujen tutkijatohtoreiden odotetaan ottavan merkittävän roolin hankkeen kokeiden valmisteluissa, toteutuksissa ja niihin liittyvien tutkimusaineistojen analysoinnissa, sekä osallistumaan aktiivisesti IGISOL-laitteistolla tehtävään muuhunkin tutkimukseen. Avoinna olevat kolme paikkaa keskittyvät seuraaviin alueisiin:

(i)     Tutkijatohtori, neutronirikkaiden ytimien massamittauksia JYFLTRAP- ja MR-TOF –laitteilla

(ii)    Tutkijatohtori, ydinspektroskopiaa puhdistetuilla ionisuihkuilla

(iii)   Tutkijatohtori, ioniohjaimeen liittyvä tutkimus ja kehittäminen IGISOLilla

Hakijoilta edellytetään tohtorintutkintoa kokeellisesta ydinfysiikasta. Kokemus (i) massaspektrometriasta Penningin loukuilla tai MR-TOF –laitteilla, (ii) ydinfysiikassa yleisesti käytettyjen säteilyilmaisimien, kuten germanium- ja tuikeilmaisimien, käsittelystä, ja (iii) ioniohjaimista, katsotaan eduksi haettavina oleviin paikkoihin (i)-(iii). Myös kokemus monimutkaisten tietoaineistojen analysoinnista sekä ohjelmointikielistä, kuten Java, C++, Python jne., tai simulaatio- ja suunnitteluohjelmista, kuten SIMION, Comsol, ja Autodesk Inventor, lasketaan myös eduksi. Hakijalta odotetaan matkustusvalmiutta.

Tutkijatohtorin tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Tutkijatohtorilta edellytetään hyvää englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Tutkijatohtorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 5-6 (2865,30 €/kk - 3340,77 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään neljän kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja: anu.kankainen@jyu.fi , puh: +358 40 8054880

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:

1)      Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (kts. TENK:n ohje www.tenk.fi).

2)      Hakemuskirje, josta käy ilmi mistä tutkijatohtoripaikoista (i)-(iii) hakija on kiinnostunut, sekä 1-2 mahdollisen suosittelijan yhteystiedot.

3)      Julkaisuluettelo

Hakemus tulee jättää viimeistään 31.3.2018 sähköisellä hakulomakkeella.