Yliopistonopettaja, sosiaalityö

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Haettavana on

yliopistonopettajan tehtävä, sosiaalityö, 1.8.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan toistaiseksi.

Tehtävä sijoittuu yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitokseen. Sosiaalityö on opetus- ja tutkimusala, jossa tiedeperusteinen lähestymistapa ja ammattiin tähtäävä käytännöllisyys kohtaavat. Tutkimusalueet linkittyvät yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen tutkimuksen painoaloihin.  Jyväskylän yliopistossa tehtävän sosiaalityön tutkimuksen keskeisiä teemoja ovat yksilöiden sekä yhteisöjen osallisuus, toimintamahdollisuudet ja hyvinvointi sekä väkivalta arjessa ja instituutioissa. Tutkimuksessa tarkastellaan kestävän yhteiskunnan reunaehtoja sosiaalityön näkökulmasta. Lisäksi tutkitaan hyvinvointiin liittyvien palvelujärjestelmien, instituutioiden ja ammattien etiikkaa, ideologioita ja muutosprosesseja sekä ammatillisia käytäntöjä.

Yliopistonopettajan tehtävässä painottuvat opetus- ja ohjaustehtävät erityisesti sosiaalityön kandidaattivaiheen opinnoissa. Tutkimustoiminta laitoksen ja erityisesti sosiaalityön tutkimuksen painopistealoilla katsotaan hakijalle eduksi.

Yliopistonopettajan tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Eduksi katsotaan hyvä englannin kielen taito ja kyky antaa opetusta englannin kielellä.

Hakijalle katsotaan eduksi, jos hän on Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) laillistama sosiaalityöntekijä (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015, 7§). Ulkomaisen tutkinnon omaavan, muuten päteväksi todetun hakijan kohdalla tästä edellytyksestä voidaan poiketa. 

Yliopistonopettajan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 4-5 (2 475,31 €/kk - 2 865,30 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään neljän kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja antavat professori Kati Närhi, puh. +358 40 805 3330, s-posti kati.narhi@jyu.fi tai yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen johtaja, professori Mika Ojakangas, puh. +358 40 805 4177, s-posti mika.m.a.ojakangas@jyu.fi.

Hakemukseen tulee liittää

  1. Vapaamuotoinen hakemuskirje,
  2. Ansioluettelo (CV) laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (ks. TENK:n ohje www.tenk.fi,
  3. Opetusportfolio eli lyhyt selvitys hakijan pedagogisesta koulutuksesta, opetusansioista ja pedagogisesta ajattelusta seuraavan mallin mukaan: https://www.jyu.fi/ytk/tiedekunta/avoimet-tyopaikat/portfolio.pdf,
  4. Suomen Akatemian ohjeistuksen mukaisesti laadittu luettelo kaikista niistä tieteellisistä tai muista julkaisuista, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään (ks. http://www.aka.fi/fi/rahoitus/nain-haet/hakemuksen-liitteet/julkaisuluettelo/),
  5. Tieto aiemmin annetusta opetusnäytteestä.

 

Hakemus tulee jättää viimeistään 4.3.2018 sähköisellä hakulomakkeella.