1-4 tutkijatohtoria (post doc)

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Haettavana on

1-4 tutkijatohtorin tehtävää 1.7.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan enintään neljän vuoden määräajaksi.

Hakija, joka on jo toiminut Jyväskylän yliopistossa tutkijatohtorina neljä vuotta, voi tulla valituksi enintään kahdeksi vuodeksi.

Informaatioteknologian tiedekunta on alallaan Suomen ensimmäinen ja suurin. Tiedekunnan missiona on vastata kehittyvän informaatioteknologian sekä digitalisoitumisen tuomiin tutkimus- ja koulutushaasteisiin. Tutkimuksessa, koulutuksessa ja sidosryhmäyhteistyössä tiedekunta yhdistää kokonaisvaltaisesti teknologian, informaation, organisaatioiden ja liiketoiminnan sekä ihmisen näkökulmat. Tiedekunnassa työskentelee noin 200 työntekijää, perusopiskelijoita on 2200 ja jatko-opiskelijoita 150.

Tutkijatohtorin tehtävään kuuluvat oman alan tutkimustehtävät, korkeatasoinen julkaisuaktiivisuus, opetus ja opinnäytteiden ohjaaminen sekä aktiivinen toiminta tutkimushankkeissa ja tutkimusrahoituksen hankinta. Eduksi katsotaan aiempi tutkimusyhteistyö tiedekunnan henkilökunnan kanssa.

Tiedekunnan tutkimusalueet ovat laskennalliset tieteet, ohjelmistotekniikka ja tietoliikenne, tietojärjestelmätiede sekä kognitiotiede ja koulutusteknologia

Tutkijatohtoreita haetaan tiedekunnan opetus- ja tutkimusalueille, tutkimusprofiiliin soveltuville aloille eri tutkimusryhmiin seuraavasti:

  • Tietojärjestelmätiede
  • Tietotekniikka (ml. tietoliikenne)
  • Koulutusteknologia ja kognitiotiede

sekä näitä yhdistäville kehityskohteille ja profilointialueille:

Lisätietoja tiedekunnan tutkimuksesta, jonka aloille tutkijoita haetaan, löytyy: https://www.jyu.fi/it/en/research

Tiedekunnan opetus: https://www.jyu.fi/it/en/study/bachelors-and-masters-degree-programmes

 

Hakuinfo

Tutkijatohtorin tehtävistä ja kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Tohtorin tutkinto tulee olla suoritettu ennen tehtävässä aloittamista. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista.  Tutkijatohtorilta edellytetään hyvää englannin kielen taitoa ja eduksi katsotaan kyky antaa opetusta englannin kielellä.

Tutkijatohtorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 5-6 (2893,95 €/kk – 3374,18 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. 

Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Lisätietoja antaa: Hallintopäällikkö Jaana Markkanen, jaana.markkanen@jyu.fi, +358 40 805 3279

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:

1) Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (kts. TENK:n ohje www.tenk.fi). Ansioluettelossa on käytävä ilmi tutkimusalat, tieteelliset julkaisut, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, tuotetut oppimateriaalit, muut opetustoimessa saavutetut ansiot sekä muut tehtävään soveltuvat ansiot. Ansioluetteloon tulee liittää myös kahden varttuneemman akateemisen suosittelijan yhteystiedot.

2) Lyhyt hakemuskirje, sisältäen hakijan omat tutkimusintressit/-suunnitelman

3) Julkaisuluettelo

4) Enintään 5 pääjulkaisua yhtenä zip-tiedostona. Julkaisut pyydetään numeroimaan julkaisuluettelon mukaisesti

 Hakemus tulee jättää viimeistään 29.4.2018 sähköisellä hakulomakkeella.

Tutkimusalat ja oppiaineet

Tietojärjestelmätieteen tutkimusalueen tavoite on olla yksi Euroopan johtavimmista valitsemillaan tutkimusalueilla. Näitä ovat kyberfyysiset järjestelmät ja palvelut, tietoturvajohtaminen ja ohjelmistoliiketoiminta. Tietojärjestelmätieteen oppiaine on opiskelijamäärältään Suomen suurin sekä yksi suurimpia Pohjoismaissa ja myös maailman tasolla. Opetusta annetaan sekä suomeksi että englanniksi. Aktiivista yhteistyötä tehdään yritysten ja muiden toimialan sidosryhmien kanssa. Tutkimusalueen henkilökunta on kansainvälistä ja osallistuu aktiivisesti kansanväliseen toimintaan tutkimuksen painoalueilla. 

Tietotekniikassa (ml. tietoliikenne) tutkitaan tietotekniikkaa teknis-matemaattisesta näkökulmasta. Tietotekniikan tutkimuksen ja oppiaineen toiminta perustuu vahvaan matemaattiseen osaamiseen, aktiiviseen vuorovaikutukseen elinkeinoelämän kanssa, poikkitieteelliseen tutkijakoulutukseen sekä globaaliin yhteistyöhön muiden korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa.

Päätutkimusalueet tietotekniikan osalta ovat laskennalliset tieteet, ohjelmistotekniikka, koulutusteknologia ja kognitiotiede sekä kyberturvallisuus. Opetusta annetaan sekä suomeksi että englanniksi.

Tämän haun yhteydessä haetaan myös hakijoita, jotka kykenevät opettamaan suomeksi ja englanniksi kandidaatti- ja maisteritason kursseja tietoliikenneverkkojen (ml. IoT) alueella. 

Kognitiotiede on monitieteinen, erilaisia ihmistieteellisiä ja teknistaloudellisia aineita yhdistävä tieteenala, jonka tutkimuskohteina ovat mieli, kokemus, ajattelu ja älykkyys. Jyväskylän yliopistossa kognitiotiede tutkii ja opettaa ihmisen ja teknologian vuorovaikutukseen liittyviä kysymyksiä. Tutkimus pyrkii ratkaisemaan vuorovaikutusongelmia kognitiotieteen käsitteitä, teorioita ja menetelmiä hyödyntäen. Kognitiotieteen oppiaine kouluttaa opiskelijoista monitieteisen ihmisen ja teknologian vuorovaikutussuunnittelun asiantuntijoita.

Kognitiotieteen tutkimus, tutkimusryhmän tarkempi kuvaus osoitteessa: https://www.jyu.fi/it/en/research/research-areas/cognitive-science-and-educational-technology/hti 

Kyberturvallisuuden tehtävät sijoittuvat tietojärjestelmätieteen alueelle, tarkemmin tietoturvallisuuden hallinta, tietoturvakäyttäytyminen, turvallisten tietojärjestelmien suunnittelu ja tietojärjestelmien ja -ohjelmistojen tietoturvallinen kehitys. Tiedekunnassa on kyberturvallisuuden maisteriohjelma, joka on ainoa laatuaan Suomessa. Maisteriohjelman tavoitteena on tarjota opiskelijalle vankka osaaminen työskentelyyn kyberturvallisuuden kokonaishallintaa vaativissa johtamis- ja kehittämistehtävissä.

Tietojärjestelmätieteen näkökulmasta kyberturvallisuutta lähestytään tietoturvan hallinnan ja tietojärjestelmien turvallisuuden näkökulmasta. Tutkimuksessa korostuu empiirisen tutkimuksen lisäksi, tietoturvakäyttäytymisen ja tietoturvan hallinnan ilmiöiden käsitteellisteoreettinen analyysi ja ilmiötä selittävien teorioiden kehitys. Tutkimusalueita ovat mm. tietoturvakäyttäytyminen, tietoturvainvestoinnit, tietoturvapolitiikkojen kehitysmenetelmät ja turvallisten tietojärjestelmien suunnittelumenetelmät. Empiirinen osuus tutkimuksesta tehdään usein yhteistyössä kansallisten ja kansainvälisten yrityksien kanssa.

Tietotekniikan näkökulmasta kyberturvallisuutta lähestytään kiinteiden ja langattomien tietoverkkojen tietoturvallisuuden ja ohjelmistojen turvallisuuden näkökulmista. Tietoverkkojen tietoturvallisuuden tutkimus keskittyy verkkohyökkäysten suojaamiseen ja torjumiseen, tilannetietoisuuden parantamiseen, sekä näitä tukevien laskennallisten menetelmien kehittämiseen. Ohjelmiston tietoturva keskittyy formaalien menetelmien ja ohjelmistoturvallisuuden parantamiseen.

Kyberturvallisuuden tutkimus: https://www.jyu.fi/it/en/research/research-areas/cyber-security