Yliopistonlehtori, luonnontieteiden pedagogiikka

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisenkysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus saialkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä.Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Haettavana on
yliopistonlehtorin tehtävä, luonnontieteiden pedagogiikka, 1.8.2018 alkaen toistaiseksi.

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta on vahvoilta juurilta ponnistava ja rohkeasti parempaa tulevaisuutta rakentava tutkimus- ja koulutusyksikkö. Tiedekunnassa tehdään korkeatasoista ja kansainvälisesti tunnettua tutkimusta. Oppimisen ja opetuksen tutkimuksessa ja kehittämisessä, opettajankoulutuksessa sekä terapiakoulutuksessa tiedekunta on maan kärkitoimijoita.

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntaan kuuluu kolme laitosta, kasvatustieteiden laitos, opettajankoulutuslaitos ja psykologian laitos sekä perusopetusta ja lukiokoulutusta järjestävä harjoittelukoulu (Normaalikoulu). Tiedekunnassa on 30 professuuria. Henkilökunnan kokonaismäärä on noin 350, josta normaalikoulun osuus on noin 100 henkilöä.

Luonnontieteiden pedagogiikan yliopistonlehtorin tehtävä kohdentuu opettajankoulutuksen, erityisesti ympäristö- ja luonnontieteiden pedagogiikan alueelle. Tehtävässä painottuvat opetus, koulutuksen yhteisöllinen kehittäminen, tiedekunnan tutkimuksen painoalueille kohdentuva tutkimus sekä tutkimusrahoituksen hankkimiseen osallistuminen. Opetustehtäviin kuuluu myös opinnäytetöiden ja opetusharjoittelun ohjaus. Oppiainerajat ylittävä yhteistyö ja tutkimusperustaiset opetuskokeilut nähdään tärkeänä osana työtä.

Yliopistonlehtorin tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Yliopistonlehtorin tehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Tehtävässä edellytetään hyvää englannin kielen taitoa ja kykyä antaa opetusta englannin kielellä.

Luonnontieteiden pedagogiikan yliopistonlehtorilta edellytetään monipuolista perehtyneisyyttä sekä luonnontieteiden että kasvatustieteen tieteenaloihin. Tehtävän menestyksellistä hoitamista edesauttaa luonnontieteen alan opettajan kelpoisuus. Lisäksi tehtävään valittavalta edellytetään näyttöjä korkeatasoisesta, monitieteisestä tutkimuksesta ja tutkimusrahoitushauista, kokemusta opettajan ja opettajankouluttajan tehtävistä ja kansainvälisestä yhteistyöstä. Erityiseksi ansioksi katsotaan näytöt koulun tai opettajankoulutuksen kehittämisestä luonnontieteiden pedagogiikan ja ympäristökasvatuksen näkökulmasta. Yliopistonlehtorin odotetaan tuntevan hyvin sekä aineen- että luokanopettajankoulutuksen, osallistuvan niiden tiedeperustaiseen kehittämiseen ja suorittavan tutkimusta tiedekunnan ja opettajankoulutuslaitoksen tutkimuksen painoalueiden mukaisesti.

Yliopistonlehtorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 5-7 (2 865,30 €/kk - 3 851,33 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään neljän kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja antaa opettajankoulutuslaitoksen johtaja Sirpa Eskelä-Haapanen, sirpa.eskela-haapanen@jyu.fi, puh. 0408054956 ja professori Jouni Viiri, jouni.p.t.viiri@jyu.fi, puh. 0505353611.

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:

1) Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (kts. TENK:n ohje www.tenk.fi)
2) Numeroitu julkaisuluettelo kaikista niistä tieteellisistä ja muista julkaisuista, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään. Julkaisuluettelo tulee laatia noudattaen Suomen Akatemian ohjeistusta.
3) Enintään viisi (5) pääjulkaisua, jotka on numeroitava julkaisuluettelon mukaisesti (yhtenä pdf-tiedostona)
4) Lyhyt (1-2 sivua) kirjallinen selostus pedagogisesta koulutuksesta ja opetusansioista (opetusportfolio)
5) Lyhyt (1-2 sivua) kirjallinen selostus tutkimustyöstä ja tieteellisistä ansioista

Hakemus tulee jättää viimeistään 25.3.2018 sähköisellä hakulomakkeella.