Apulaisprofessori (tenure track), solu- ja molekyylibiologia

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisenkysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Haettavana on

apulaisprofessorin tehtävä (tenure track), solu- ja molekyylibiologia, 1.1.2019 alkaen tai mahdollisimman pian sen jälkeen, viiden vuoden määräajaksi. 

Bio- ja ympäristötieteiden laitos on keskeinen toimija yliopiston määrittelemällä vahvuusalueella luonnon perusilmiöt ja matemaattinen ajattelu. Laitoksen tutkimuksen vahvuusalat ovat evoluutiobiologia, luonnonvarojen ja ympäristön tutkimus sekä biologinen nanotiede. Biologisissa nanotieteissä biologisia prosesseja tutkitaan molekyylitasolla ja niistä saatavaa tietoa pyritään hyödyntämään laajemmin luonnontieteiden eri osa-alueilla. Laitoksella on käytettävissä monipuoliset molekyyligenetiikan ja -biologian laitteistot sekä bioturvatason 2 soluviljelylaboratoriot liitettyinä edistyneisiin kuvantamistyökaluihin. Laitoksen muuhun infrastruktuuriin kuuluu kiinteästi Jyväskylän yliopiston Nanotiedekeskuksen mikroskopialaitteisto, spektroskopian välineistö, nanomateriaalien prosessointilaitteistot sekä puhdastilat. Konneveden tutkimusasema, kokeellisen ekologian laboratoriot ja modernit kasvihuoneet luovat puitteet laajempaan biologiseen tutkimukseen molekyylitasolta organismitasolle. Käytettävissä on myös laaja valikoima kemiallisen analytiikan laitteita.

Solu- ja molekyylibiologian apulaisprofessorin tutkimus- ja opetustoiminnan odotetaan täydentävän bio- ja ympäristötieteiden laitoksen strategisia vahvuusaloja ja tukevan monitieteistä molekulaarisen nanotieteiden profiloitumisalaa Jyväskylän yliopistossa. Yksi nanotieteiden profiloitumishankkeen painopistealueista vuosille 2018-2022 on isäntä-patogeeni -vuorovaikutuksen solu- ja molekyylibiologinen, geneettinen ja evolutiivinen tutkimus. Hakijan tutkimuksen tulee sijoittua tälle painopistealueelle.  Apulaisprofessorin edellytetään kehittävän vahvan ulkoisesti rahoitetun tutkimusohjelman ja osallistuvan innokkaasti perus- ja jatko-opintojen opetustehtäviin vahvistaen solu- ja molekyylibiologian opetusta erityisesti bakteriologian ja/tai virologian aloilla. Lisäksi apulaisprofessorin tulee osallistua oman osaamisalueensa yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen. Erityisen tärkeiksi valintakriteereiksi katsotaan meriitit vertaisarvioidun kansallisen ja kansainvälisen tutkimusrahoituksen hankkimisessa.

Tehtävän täyttämistä varten on laadittu kirjallinen suunnitelma, josta ilmenee tarkemmin tehtävät, kelpoisuusvaatimukset ja hakemuksen liitteet. 

Tehtävä täytetään viiden vuoden määräajaksi apulaisprofessorina (tenure track), (ks. professorin vakinaistamispolku). Apulaisprofessorin määräaikaiseen tehtävään valitun henkilön kohdalla käynnistetään ennen määräaikaisuuden päättymistä arviointimenettely, jossa arvioidaan työntekijän ansioituneisuus professorin tehtävään kutsumenettelyä käyttäen. Arviointimenettelyssä noudatetaan samoja asiantuntijamenettelyä koskevia menettelytapoja kuin professorin tehtävää täytettäessä.

Apulaisprofessorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 7 (3889,84 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja antavat professori, laitoksen johtaja Janne Ihalainen, janne.ihalainen@jyu.fi, puh. +358 40 0247 979 tai professori Marja Tiirola, marja.tiirola@jyu.fi, puh. +358 40 805 3932.

Sähköiseen hakujärjestelmään tulee liittää seuraavat dokumentit englanninkielisinä (tiedoston nimessä on mainittava aina hakijan nimi):

  1. Hakemus;
  2. ansioluettelo (CV) laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (ks. TENK:n ohje);
  3. numeroitu luettelo kaikista niistä tieteellisistä ja muista julkaisuista, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään. Julkaisuluettelo tulee laatia noudattaen Suomen Akatemian ohjeistusta;
  4. lyhyt (2–3 sivua) kirjallinen selostus hakijan tieteellisestä tutkimuksesta, tieteelliseen toimintaan ja tutkimustyön johtamiseen liittyvistä ansioista mukaan luettuna selvitys täydentävän tutkimusrahoituksen hankkimisesta sekä vastuista tällaisella rahoituksessa toteutetuista tutkimushankkeista;
  5. lyhyt (2–3 sivua) kirjallinen selostus pedagogisesta koulutuksesta ja opetusansioista (ks. opetusportfolio);
  6. lyhyt (1-2 sivua) selvitys hakijan yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä;
  7. enintään kymmenen (10) pääjulkaisua, jotka on numeroitava julkaisuluettelon mukaisesti;
  8. lyhyt (2–3 sivua) kuvaus siitä, miten hakija aikoo edistää tehtävän alaan liittyvää tutkimusta ja koulutusta matemaattis-luonnontieteellisessä tiedelunnassa.

 Hakemus tulee jättää viimeistään 31.5.2018 sähköisellä hakulomakkeella.