Yliopistonopettaja, saksan kieli

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisenkysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Haettavana on
yliopistonopettajan tehtävä, saksan kieli, 1.9.2018 alkaen toistaiseksi.

Yliopiston kielikeskus on monikulttuurinen akateemisen kielenoppimisen ja -opetuksen asiantuntijayksikkö, jonka henkilöstöön kuuluu 40 päätoimista työntekijää ja 40 tuntiopettajaa. Kielikeskuksen ensisijainen tehtävä on järjestää tutkintoasetuksen edellyttämät viestintä- ja kieliopinnot yliopiston kaikille perustutkintojen opiskelijoille. Vuosittain kielikeskus järjestää lähes 700 kurssia 18 eri kielessä. Lisäksi kielikeskus järjestää akateemisen kirjoittamisen ja tieteellisen viestinnän opetusta tohtorikoulutettaville, viestintä- ja kielikoulutusta yliopiston henkilöstölle sekä tukee yliopiston julkaisutoimintaa tarjoamalla käännös- ja kielentarkistuspalveluja.

Yliopistonopettajan tehtävässä painottuu saksan kielen opetus eri tiedekuntien perus- ja jatko-opiskelijoille ja henkilökunnalle.  Yliopistonopettajan tehtävänä on suunnitella ja kehittää saksan kielen opetusta, oppimateriaalia, testausta ja arviointia itsenäisesti ja osana vieraiden kielten oppiainetiimiä sekä hoitaa opetukseensa kuuluvat hallinnolliset tehtävät. Tehtävään kuuluu myös kielikeskuksen yhteistä kehittämistyötä. Yliopistonopettajan tehtävät ovat opetuspainotteisia.

Yliopistonopettajan tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Hakijalla tulee olla saksan kieltä äidinkielenä puhuvan henkilön tasoinen kielitaito. Eduksi katsotaan hyvä englannin kielen taito ja kyky antaa opetusta englannin kielellä. Eduksi katsotaan myös toinen opetettava kieli.

Tehtävään valittavalta edellytetään alan asiantuntijuutta ja kokemusta monipuolisesta tutkimukseen perustuvasta saksan kielen ja kulttuurin akateemisen tason opetuksesta. Kaupallisen alan opinnot tai opetuskokemus kaupallisella alalla katsotaan hakijalle eduksi. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää hyvää perehtyneisyyttä aikuisten kielen oppimisen ja opettamisen ajankohtaiseen tutkimukseen sekä näyttöä opetuksen kehittämisestä ja  opetuksen tutkimusperustaisuudesta. Tehtävässä edellytetään kykyä hyödyntää uusia opetusmenetelmiä, kehittää opetusta opetusteknologiaa hyödyntäen, taitoa tuottaa oppimateriaaleja sekä aktiivisuutta kehittää opettajuutta.  Valinnassa painotetaan taitoa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa opetuksessa ja opiskelijoiden ohjaamisessa sekä kokemusta monimuoto-opetuksesta. Tehtävän hoidossa edesauttaa kyky verkottua ja toimia yhteistyössä muiden kielikeskusopettajien ja yliopiston eri laitosten henkilökunnan kanssa sekä hyvät vuorovaikutustaidot.

Yliopistonopettajan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 4-5 (2475,31 €/kk - 2865,30 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään neljän kuukauden koeaikaa.

Hakuilmoitus on nähtävillä saksankielisenä osoitteessa: kielikeskus.jyu.fi/rekry

Lisätietoja antaa: Lisätietoja antaa: johtaja Peppi Taalas (peppi.taalas@jyu.fi) ja yliopistonopettaja Mari Kanninen (mari.kanninen@jyu.fi). 

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:

1) Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (kts. TENK:n ohje www.tenk.fi)

2) Selvitys opetusansioista (OPETUSPORTFOLIO). Selvitys opetusansioista on ansioluetteloa täydentävä asiakirja, jossa hakija esittelee omaa opetustaan ja pedagogista ajatteluaan sekä kehittymistään opettajana haettavana olevan tehtävän näkökulmasta. Käytännössä tämä selvitys tarkoittaa 2-3 sivun mittaista vapaamuotoista tekstiä, jonka liitteenä on hakijan kriittisesti valitsemat näytteet (kts. ohje https://www.jyu.fi/fi/yliopisto/tyopaikat/opetusportfolio).

Hakemus tulee jättää viimeistään 8.4.2018 sähköisellä hakulomakkeella. Suomen- tai englanninkielisen hakulomakkeen voi täyttää myös saksan kielellä.