Tutkijatohtori, ekologia ja evoluutiobiologia

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Bio- ja ympäristötieteiden laitoksella on haettavana

tutkijatohtorin tehtävä, ekologia ja evoluutiobiologia, ajalle 1.5.2018-30.04.2020. 

Bio- ja ympäristötieteiden laitoksella tutkimus jakautuu biotieteisiin ja ympäristötieteisiin. Laitoksen vahvuusalueita ovat evoluutiontutkimus ja biologiset nanotieteet sekä luonnonvarojen ja ympäristön tutkimus. Evoluutiobiologinen tutkimus on suuntautunut evoluutioekologiaan ja evoluutiogenetiikkaan. Laitoksen eri alojen välillä on runsaasti yhteistyötä ja laaja-alaiset tutkimuskohteet kattavat niin DNA-, eliö-, populaatio- kuin ekosysteemitasonkin. Tutkimustoiminnalle on luonteenomaista ennakkoluuloton eri biologian alojen yhdistäminen ja empiirisen tutkimuksen korostaminen. Perus- ja soveltava tutkimus kulkevat luontevasti rinnakkain.

Tutkijatohtori työskentelee professori Leena Lindströmin tutkimusryhmässä Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa "Ihmisen aikaansaama stressinsieto ja invaasiokyky". Hankkeen tarkoituksena on selvittää ihmisen osuutta vieraslajien, erityisesti koloradonkuoriaisen stressinsietokyvyn kehittymisessä. Pyrimme erottamaan stressinsietokyvyn geneettisen taustan, ennakoivan periytymisen sekä ihmistoiminnan aikaansaaman valinnan osuutta. Tulokset palvelevat sekä perustutkimusta että vieraslajistrategian kestävää toimeenpanoa.

Tutkijatohtorin tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Tutkijatohtorilta edellytetään hyvää englannin kielen taitoa.

Haemme innostunutta ja motivoitunutta jäsentä tutkimusryhmäämme. Täytettävään tehtävään edellytetään tohtorin tutkintoa ekologiassa tai evoluutiobiologiassa tai muun soveltuvan alan tohtorin tutkintoa kuten maataloustiede tai entomologia. Hakijalta edellytetään erilaisten geneettisten tutkimusmenetelmien hyvää hallintaa, ryhmätyöskentelytaitoja, erinomaisia kommunikointitaitoja sekä kykyä ohjata kandidaatin ja maisterintutkintoja. Eduksi katsotaan epigeneettisten sekä genomisten tutkimusmenetelmien hallinta. Tehtävää voi hakea myös jatko-opintojensa loppuvaiheessa oleva, jonka tohtorin tutkinto on hakuvaiheessa vielä hieman kesken.  

Tutkijatohtorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 5-6 (2865,30 €/kk - 3340,77 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.  

Tehtävää täytettäessä käytetään neljän kuukauden koeaikaa. 

Lisätietoja antaa: Professori Leena Lindström, +358 40 842 7228, leena.m.lindstrom@jyu.fi.

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:

  1. Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (ks. TENK:n ohje). Ansioluetteloon pitää liittää myös kahden varttuneemman akateemisen suosittelijan yhteystiedot.
  2. Lyhyt hakemuskirje, sisältäen omat tutkimusintressit/-suunnitelman.
  3. Julkaisuluettelo. 
  4. Kaksi suosituskirjettä henkilöiltä, jotka voidaan tavoittaa sähköpostilla tai puhelimella ennen haastattelua.

Hakemus tulee jättää viimeistään 15.4.2018 sähköisellä hakulomakkeella.