Yliopistotutkija, akvaattinen ympäristötiede

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Haettavana on

yliopistotutkijan tehtävä, akvaattinen ympäristötiede, 1.1.2019 alkaen toistaiseksi.

Bio- ja ympäristötieteiden laitoksella koulutetaan tutkijoita ja asiantuntijoita biotieteissä ja ympäristötieteessä. Laitoksen vahvuusalueita ovat luonnonvarojen ja ympäristön tutkimus, evoluutiontutkimus ja biologiset nanotieteet.

Yliopistotutkija vastaa stabiilien isotooppien (SI) laboratorion toiminnasta ja alan tutkimuksen kehittämisestä. Tehtävänä on SI laitekannan ja analytiikan kehittäminen, huoltaminen sekä ylläpitäminen ja modifioiminen eri määrityksiä varten. Yliopistotutkija edistää kansainvälistä ja kansallista yhteistyötä, valmistelee tutkimushankkeita ja ohjaa ja avustaa tutkijoita, opinnäytetyöntekijöitä ja opiskelijoita SI laboratorion laitekannan käytössä. Tehtäviin kuuluvat myös laboratorion yleinen järjestyksen pito ja toiminnan koordinointi, hankintojen ja laskutuksen hoitaminen yhdessä laboratorion toiminnassa avustavien laboratoriomestareiden kanssa sekä käytäntöjen ja menetelmien kehitystyö sekä laboratorion toiminnasta raportointi ohjausryhmälle ja laitosjohdolle.

Yliopistotutkijan tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Tehtävässä edellytyksenä on hyvä englannin kielen taito ja kyky antaa opetusta englannin kielellä. 

Yliopistotutkijalta edellytetään tohtorintutkintoa soveltuvalta alalta ja post doc -kokemusta, johon liittyy näyttöä tutkimukseen perustuvasta opetuksesta, tieteellisestä tutkimuksesta ja tutkimuksen ohjauksesta. Lisäksi edellytetään hyviä näyttöjä kyvystä tehdä ja julkaista tieteellistä tutkimusta, kansainvälisestä verkostoitumisesta, rahoituksen hankkimisesta ja opetuksesta asiantuntemusalallaan sekä opinnäytetöiden ja tohtorikoulutettavien ohjauksesta.

Yliopistotutkijan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 5–7 (2865,30 €/kk–3851,33 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään neljän kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja antaa: Professori Juha Karjalainen, juha.s.karjalainen@jyu.fi, puh. 040 513 4865.

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:

  1. Hakemus/motivaatiokirje.
  2. Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (kts. TENK:n ohje).
  3. Numeroitu luettelo kaikista niistä tieteellisistä ja muista julkaisuista, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään. Julkaisuluettelo tulee laatia noudattaen Suomen Akatemian ohjeistusta.
  4. Enintään viisi (5) pääjulkaisua, jotka on numeroitava julkaisuluettelon mukaisesti.
  5. Lyhyt (1-2 sivua) tutkimussuunnitelma.
  6. Lyhyt (1–2 sivua) kirjallinen selostus hakijan tieteellisestä tutkimuksesta, tieteelliseen toimintaan ja tutkimustyön johtamiseen liittyvistä ansioista mukaan luettuna selvitys täydentävän rahoituksen hankkimisesta sekä vastuista tällaisella rahoituksella toteutetuista tutkimushankkeista, pedagogisesta koulutuksesta ja opetustyöstä.

Hakemus tulee jättää viimeistään 30.4.2018 sähköisellä hakulomakkeella.