Yliopistonlehtori, fysiikka

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Haettavana on yliopistonlehtorin tehtävä, fysiikka, 1.7.2018 alkaen toistaiseksi. 

Fysiikan laitoksen tutkimuksen pääalat ovat ydin- ja kiihdytinpohjainen fysiikka, hiukkasfysiikka ja materiaalifysiikka. Ydin- ja kiihdytinpohjaisen fysiikan tutkimusalueita ovat ydinrakenteen, erityisesti eksoottisten ydinten fysiikka, ydinmallit, kaksoisbeetahajoaminen, ionilähdefysiikka ja kiihdyttimillä tapahtuva soveltava tutkimus. Hiukkasfysiikan tutkimusalueita ovat ultrarelativisten raskasionitörmäysten fysiikka, neutriinofysiikka ja hiukkaskosmologia. Materiaalifysiikan tutkimusalueita ovat nanofysiikka ja nanoteknologia, monifaasivirtaukset, huokoisten ja epäjärjestäytyneiden aineiden fysiikka, matalan lämpötilan fysiikka ja laskennallinen materiaalifysiikka. Kokeellista tutkimusta harjoitetaan laitoksen Kiihdytinlaboratoriossa ja tomografialaboratoriossa, sekä tiedekunnan yhteisen Nanotiedekeskuksen laboratorioissa. 

Haettavana oleva yliopistonlehtorin tehtävä sijoittuu Jyväskylän yliopiston Kiihdytinlaboratorion kiihdytinpohjaisen materiaalitutkimuksen ryhmään. Ryhmä tutkii energeettisten ionien ja materiaalien vuorovaikutuksia, kehittää ilmaisimia, datankeruulaitteistoja ja analyysiohjelmistoja sekä soveltaa ionisuihkutekniikoita materiaalien ja ohutkalvojen karakterisointiin. Pelletron- ja syklotronikiihdyttimillä tehtävien ionisuihkupohjaisten tutkimusten lisäksi ryhmä tekee NSC:n puhdastiloissa ohutkalvotutkimusta erityisesti atomikerroskasvatukseen (ALD) liittyen sekä toimii päävastuullisena heliumionimikroskoopin käyttäjänä.

Yliopistonlehtorin odotetaan osallistuvan aktiivisesti fysiikan laitoksella annettavaan opetukseen ja opetuksen kehittämiseen sekä opinnäytteiden ohjaukseen. Lisäksi yliopistonlehtorin odotetaan osallistuvan aktiivisesti kiihdytinpohjaisen materiaalitutkimuksen ryhmän johtamiseen ja tutkimukseen. Hakijalta odotetaan myös merkittävää panosta poikkitieteellisen yhteistyön rakentamiseksi muiden tutkimusryhmien kanssa. Yliopistonlehtorilta edellytetään myös osallistumista kansainvälisiin tutkimushankkeisiin ja verkostoihin, jotka täydentävät Kiihdytinlaboratorion tutkimusohjelmaa.

Yliopistonlehtorin tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Yliopistonlehtorin tehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Eduksi katsotaan hyvä englannin kielen taito ja kyky antaa opetusta englannin kielellä.

Tehtävässä menestyminen edellyttää syvällistä ioni–materiaali-vuorovaikutusten ymmärtämistä ja kokeellisten tekniikoiden (pääasiassa ionisuihkuanalyysit, heliumionimikroskopia ja atomikerroskasvatus) käytännön osaamista. Ioni–materiaali-vuorovaikutuksiin ja ionisuihkuanalyyseihin liittyvien laskennallisten menetelmien osaaminen on toivottavaa. Eduksi katsotaan monipuolinen opetuskokemus ja suoritetut pedagogiset opinnot. Lisäksi eduksi katsotaan aikaisempi kokemus tutkimusjohtamisesta ja suurten hankkeiden koordinoinnista. 

Yliopistonlehtorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 5-7 (2865,30 €/kk - 3851,33 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. 

Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa. 

Lisätietoja antaa: Professori Timo Sajavaara, puh. +358 40 8054 114, sähköposti timo.sajavaara@jyu.fi tai Fysiikan laitoksen johtaja, Professori Markku Kataja, puh. +358 40 5221 044, sähköposti markku.kataja@jyu.fi

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää seuraavat liitteet englanniksi: 

1) Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan TENK:n ansioluettelomalli (kts. ohje www.tenk.fi). 

2) Lyhyt kirjallinen selostus tieteellisestä tutkimuksesta ja kansainväliseen toimintaan liittyvistä ansioista sekä lyhyt kuvaus tutkimustyöstä ensimmäiselle viidelle vuodelle. 

3) Lyhyt kirjallinen selostus muista ansioista, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa tehtävään mukaan luettuna selvitys täydentävän tutkimusrahoituksen hankkimisesta, yhteistyöverkostoista sekä tutkimusintresseistä ja opetusansioista. (=motivaatiokirje). 

4) Numeroitu luettelo kaikista niistä tieteellisistä ja muista julkaisuista, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään. Julkaisuluettelo tulee laatia noudattaen Suomen Akatemian ohjeistusta http://www.aka.fi/julkaisuluettelo/. 

5) Enintään 10 pääjulkaisua (pdf-muodossa, yhtenä tiedostona), jotka on numeroitava julkaisuluettelon mukaisesti. 

Hakemus tulee jättää viimeistään 22.4.2018 sähköisellä hakulomakkeella.