1-2 yliopistonlehtoria, tietojärjestelmätiede

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Haettavana on 1-2 yliopistonlehtorin tehtävää, tietojärjestelmätiede, 1.10.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan, toistaiseksi.

Informaatioteknologian tiedekunta on alallaan Suomen ensimmäinen ja suurin. Tiedekunnan missiona on vastata kehittyvän informaatioteknologian sekä digitalisoitumisen tuomiin tutkimus- ja koulutushaasteisiin. Tutkimuksessa, koulutuksessa ja sidosryhmäyhteistyössä tiedekunta yhdistää kokonaisvaltaisesti teknologian, informaation, organisaatioiden ja liiketoiminnan sekä ihmisen näkökulmat. Tiedekunnassa työskentelee noin 200 työntekijää, perusopiskelijoita on 2200 ja jatko-opiskelijoita 150. Opetusta annetaan sekä suomeksi että englanniksi.

Yliopistonlehtori toimii Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnassa tietojärjestelmätieteen opetuksessa ja tutkimuksessa. Tehtävä painottuu opetukseen.

Tehtävässä painottuvat tietojärjestelmätieteen opetustehtävät kandidaatti- ja maisteriohjelmissa sekä opinnäytetöiden ohjaus. Tietojärjestelmätieteen opetuksessa keskitytään mm. tietojärjestelmien kehittämiseen, palveluliiketoimintaan, ohjelmistoliiketoimintaan, tietohallinnon johtamiseen, ihmisen ja teknologian vuorovaikutukseen ja kyberturvallisuuteen. Tietojärjestelmätieteen opetusta annetaan kandi- ja maisteriohjelmissa, kansainvälisessä maisteriohjelmassa opetuskieli on englanti. Yliopistonlehtori osallistuu laaja-alaisesti opetuksen kehittämiseen.

Tietojärjestelmätieteen opetus: https://www.jyu.fi/it/fi/opiskelu/kandidaatti-ja-maisteriohjelmat/tietojarjestelmatiede

Tietojärjestelmätieteen yliopistonlehtorilta edellytetään monipuolista perehtyneisyyttä tieteenalaan ja laajaa kokemusta opettamisesta. Valinnassa painotetaan etenkin ohjelmistoliiketoiminnan, tietohallinnon, tietojärjestelmien kehittämisen tai kyberturvallisuuden tuntemusta sekä vahvoja näyttöjä opetuksesta ja opinnäytetöiden ohjaamisesta. Tehtävään otettavan yliopistonlehtorin opetus- ja tutkimusprofiilin tulee vahvistaa osaamista erityisesti tietojärjestelmätieteessä. Yliopistonlehtorin odotetaan osallistuvan myös jatkokoulutukseen. Eduksi katsotaan näytöt korkeatasoisesta, monitieteisestä tutkimuksesta ja tutkimusrahoitushauista sekä kansainvälisestä yhteistyöstä.

Yliopistonlehtorin tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Yliopistonlehtorin tehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Eduksi katsotaan hyvä englannin kielen taito ja kyky antaa opetusta englannin kielellä. 

Yliopistonlehtorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 5-7 (2 893,95 €/kk - 3 889,94 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Jaana Markkanen, jaana.markkanen@jyu.fi tai 040 805 3279.

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:

1) Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (kts. TENK:n ohje www.tenk.fi)

2) Julkaisuluettelo, joka tulee laatia noudattaen Suomen Akatemian ohjeistusta. Julkaisuista mainitaan täydellinen kirjallisuusviite.

3) Enintään viisi (5) pääjulkaisua, jotka on numeroitava julkaisuluettelon mukaisesti.

4) Lyhyt (1-2 sivua) kirjallinen selostus pedagogisesta koulutuksesta ja opetusansioista (opetusportfolio), JY:n ohjeistus opetusportfolion laadintaan: https://www.jyu.fi/fi/yliopisto/tyopaikat/opetusportfolio

5) Lyhyt (1-2 sivua) kirjallinen selostus tutkimustyöstä ja tieteellisistä ansioista.

Hakemus tulee jättää viimeistään 22.4.2018 sähköisellä hakulomakkeella.