Tutkimusjohtaja

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. 

Haettavana on

tutkimusjohtajan tehtävä, 1.3.2019 alkaen tai mahdollisimman pian sen jälkeen, toistaiseksi.
  
Liikuntatieteiden koulutus ja tutkimus on keskitetty maassamme Jyväskylän yliopiston liikuntatieteelliseen tiedekuntaan. Liikuntaa ja terveyttä, niiden välisiä yhteyksiä sekä liikunnan ja terveyden edistämistä tarkastellaan monitieteisesti, päämääränä terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin lisääminen elämänkulun eri vaiheissa.  

Tiedekunnan valtakunnallisiin tehtäviin kuuluu keskeisesti liikunnan- ja terveystiedon sekä terveystieteiden (fysioterapia) opettajankoulutus. Tiedekunnassa on liikuntatieteiden ja terveystieteiden koulutusalat. Tiedekunnassa on kolme tieteenalaryhmää: liikuntabiologia, liikunnan käyttäytymis-yhteiskuntatieteet ja terveystieteet. Tiedekunnassa toimii kolme tutkimuskeskusta: Neuromuscular Research Center, Gerontologian Tutkimuskeskus sekä Terveyden edistämisen tutkimuskeskus. Tiedekunnassa on 27 professuuria. Henkilökunnan kokonaismäärä on noin 200 henkilöä. Tiedekunnan kansainvälisen tutkimustoiminnan kärkialoja ovat liikuntalähtöinen terveystiede, erityisesti gerontologinen tutkimus sekä liikuntabiologinen tutkimus. Tiedekunnalla on ainutlaatuinen ja monipuolinen tutkimusinfrastruktuuri sisältäen biomekaniikan, biokemian, fysioterapian, kliinisen liikuntafysiologian, kuormitusfysiologian, kuvantamisen, ja solu- ja molekyylibiologian laboratoriot ja niissä olevat mittauslaitteistot systeemitasolta aina molekyylitasolle saakka. Jyväskylän yliopiston suunnitteilla oleva uusi liikunta- ja terveyslaboratorio parantaa entisestään tutkimusolosuhteita.

Tutkimusjohtajan tehtävänä on johtaa ja kehittää liikuntatieteellisen tiedekunnan kansainvälisesti ainutlaatuista laboratoriokokonaisuutta, johon sisältyvät biokemian, solu- ja molekyylibiologian ja fysikaalisten mittausten laboratoriot sekä tutkimusta palveleva tekninen paja. Tutkimusjohtaja toimii lähiesimiehenä yli 10 työntekijän tiimille, joka avustaa laajaa tutkijoiden ja opiskelijoiden joukkoa tutkimuksissa. Tutkimusjohtajan apuna laboratorioiden sisällöllisinä asiantuntijoina toimivat opetus- ja tutkimushenkilöstöstä erikseen nimettävät biokemian ja fysikaalisten mittausten asiantuntijat.

Tutkimusjohtaja toimii myös yliopiston ja tiedekunnan edustajana biopankkitoiminnassa ja tehtäviin kuuluu myös osallistuminen tiedekunnan opetukseen. Tutkimusjohtaja osallistuu asiantuntijana tiedekunnan päätöksentekoon laboratoriotoimintoihin ja tutkimusinfrastruktuurin kehittämiseen liittyvissä asioissa. Erityisesti biokemiallisten laboratorioiden osalta tutkimusjohtaja vastaa toiminnasta sekä menetelmällisistä valmiuksista ja turvallisuudesta sekä tutkimusedellytysten vahvistamisesta, kuten täydentävän rahoituksen hankkimisesta tutkimusalueellaan.

Tehtävään edellytetään soveltuva tohtorin tutkintoa ja vähintään dosenttitasoista näyttöä omasta tutkimustoiminnasta solu- ja molekyylibiologian ja/tai modernin molekyyligenetiikan ja -fysiologian alueelta, kokemusta täydentävän tutkimusrahoituksen hankinnasta sekä hyviä johtamis- ja esimiestaitoja. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen ja laboratorioiden jatkuva kehittäminen tulevaisuuden vaatimukset huomioonottavaksi moderniksi tutkimusympäristöksi edellyttää tutkimusjohtajalta sekä kansallisesti että kansainvälisesti aktiivista ja menestyksellistä tutkimustoimintaa omalla tieteenalallaan sekä monipuolista verkostoitumista eri toimijoiden ja tutkijoiden kanssa.

Tehtävän täyttämistä varten on laadittu kirjallinen suunnitelma, josta ilmenee tarkemmin tehtävät, kelpoisuusvaatimukset ja hakemuksen liitteet. Tutkimusjohtajan tehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Eduksi katsotaan hyvä englannin kielen taito ja kyky antaa opetusta englannin kielellä.

Tutkimusjohtajan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 8-11 (4 702,72 – 6 928,70 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.
  
Tiedustelut: Varadekaani, professori Sarianna Sipilä, puh. 040 805 3593, sarianna.sipilä@jyu.fi; professori Heikki Kainulainen, puh. 050 330 2901, heikki.s.o.kainulainen@jyu.fi  

Hakemusasiakirjat tulee laatia englanninkielellä. Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää: 

1. Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (ks. TENK:n ohje www.tenk.fi
)

2. Numeroitu luettelo kaikista niistä tieteellisistä ja muista julkaisuista, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään. Julkaisuluettelo tulee laatia noudattaen Suomen Akatemian ohjeistusta

3. Lyhyt (2-3 sivua) kirjallinen selostus hakijan tieteellisestä tutkimuksesta, tieteelliseen toimintaan ja tutkimustyön johtamiseen liittyvistä ansioista mukaan luettuna selvitys täydentävän tutkimusrahoituksen hankkimisesta sekä vastuista tällaisella rahoituksella toteutetuista tutkimushankkeista

4. Lyhyt (1-2 sivua) kirjallinen selostus hakijan yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä

5. Lyhyt (1-2 sivua) kirjallinen selostus hakijan johtamis- ja esimieskokemuksesta sekä niihin liittyvästä osaamisesta ja näkemys akateemisessa ympäristössä toimivan tutkimuslaboratorion kehittämisestä

6. Enintään kymmenen (10) pääjulkaisua, jotka on numeroitava julkaisuluettelon mukaisesti ja yhdistettävä yhdeksi pdf-tiedostoksi (zip).

Hakemus tulee jättää viimeistään 20.1.2019 sähköisellä hakulomakkeella.