Apulaisprofessori (tenure track), gerontologia ja kansanterveys

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. 

Liikuntatieteellisessä tiedekunnassaon haettavana

apulaisprofessorin tehtävä (tenure track), gerontologia ja kansanterveys, 1.10.2018 alkaen tai mahdollisimman pian sen jälkeen, viiden vuoden määräajaksi.

Liikuntatieteiden koulutus ja tutkimus on keskitetty maassamme Jyväskylän yliopiston liikuntatieteelliseen tiedekuntaan. Liikuntaa ja terveyttä, niiden välisiä yhteyksiä sekä liikunnan ja terveyden edistämistä tarkastellaan monitieteisesti, päämääränä terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin lisääminen elämänkulun eri vaiheissa.

Tiedekunnan valtakunnallisiin tehtäviin kuuluu keskeisesti liikunnan- ja terveystiedon opettajankoulutus. Tiedekunnassa on liikuntatieteiden ja terveystieteiden koulutusalat. Tiedekunnassa on kolme tieteenalaryhmää: liikuntabiologia, liikunnan käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteet sekä terveystieteet. Tiedekunnassa toimii kolme tutkimuskeskusta: Neuromuscular Research Center, Gerontologian tutkimuskeskus sekä Terveyden edistämisen tutkimuskeskus. 

Apulaisprofessorin tehtävät liittyvät aktiivisena vanhenemisen tutkimuksen kehittämiseen ja johtamiseen, sekä opetukseen erityisesti maisteri- ja jatkokoulutustasolla. Suomen Akatemian rahoittaman Jyväskylän yliopiston tutkimuksen profilointihanke (Profi4): Active Ageing and Care in 2040 toteutetaan liikuntatieteellisen tiedekunnan ja humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan filosofian ja yhteiskuntatieteiden laitoksen yhteistyönä. Tavoitteena on tuottaa tietoa, joka edistää ikääntyneen väestön aktiivisen elämänvaiheen jatkumista pidempään.

Tehtävään valittavalta henkilöltä odotetaan itsenäistä tutkimustoimintaa, jossa hyödynnetään liikuntatieteellisen ja alan verkostojen tarjoamia tutkimusinfrastruktuureja, sekä aktiivista panosta alansa kehittämiseen, opinnäytetöiden ohjaamiseen, monitieteisen gerontologisen tutkimustoiminnan kehittämiseen ja laadulla kilpaillun tutkimusrahoituksen hankkimiseen ja tutkimukseen pohjautuvaan opetukseen ja jatkokoulutukseen. Lisäksi apulaisprofessorin tulee osallistua oman osaamisalueensa yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen.

Tehtävän täyttämistä varten on laadittu kirjallinen suunnitelma, josta ilmenee tarkemmin tehtävät, kelpoisuusvaatimukset ja hakemuksen liitteet.

Tehtävä täytetään viiden vuoden määräajaksi apulaisprofessorina (tenure track), (ks. professorin vakinaistamispolku). Erityisen ansioitunut ja kiistatta kelpoinen henkilö voidaan poikkeuksellisesti ottaa suoraan professorin tehtävään edellyttäen, että tehtävään ei ole saatavissa pätevämpää ja sopivampaa henkilöä. Apulaisprofessorin määräaikaiseen tehtävään valitun henkilön kohdalla käynnistetään ennen määräaikaisuuden päättymistä arviointimenettely, jossa arvioidaan työntekijän ansioituneisuus professorin tehtävään kutsumenettelyä käyttäen. Arviointimenettelyssä noudatetaan samoja asiantuntijamenettelyä koskevia menettelytapoja kuin professorin tehtävää täytettäessä.

Apulaisprofessorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 7 (3889,84 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja antavat: professori Taina Rantanen, puh. +358408053590, taina.rantanen@jyu.fi

ja professori Sarianna Sipilä, +358408053593, sarianna.sipila@jyu.fi

Hakemusasiakirjat tulee laatia englanniksi. Sähköiseen hakemukseen tulee liittää pdf-tiedostona seuraavat dokumentit (suositus):

1) Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (ks. TENK:n ohje www.tenk.fi)

2) Numeroitu luettelo kaikista niistä tieteellisistä ja muista julkaisuista, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään. Julkaisuluettelo tulee laatia noudattaen Suomen Akatemian ohjeistusta

3) Lyhyt (2-3 sivua) kirjallinen selostus hakijan tieteellisestä tutkimuksesta, tieteelliseen toimintaan ja tutkimustyön johtamiseen liittyvistä ansioista mukaan luettuna selvitys täydentävän tutkimusrahoituksen hankkimisesta sekä vastuista tällaisella rahoituksella toteutetuista tutkimushankkeista

4) Lyhyt (2-3 sivua) kirjallinen selostus pedagogisesta koulutuksesta ja opetusansioista (opetusportfolio)

5) Lyhyt (2-3 sivua) kirjallinen selostus hakijan yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä

6) Enintään kymmenen (10) pääjulkaisua, jotka on numeroitava julkaisuluettelon mukaisesti

7) Lyhyt (2-3 sivua) kuvaus siitä, miten hakija aikoo edistää tehtävän alaan liittyvää tutkimusta ja koulutusta liikuntatieteellisessä tiedekunnassa.

Hakemus tulee jättää viimeistään 1.7.2018 sähköisellä hakulomakkeella.