Tutkimusprofessorin tehtävä, korkeakoulututkimus

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisenkysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. 

Haettavana on Koulutuksen tutkimuslaitoksessa 

Tutkimusprofessorin tehtävä, korkeakoulututkimus, 1.1.2019 alkaen toistaiseksi.

Koulutuksen tutkimuslaitos on vuonna 1968 perustettu valtakunnallinen koulutustutkimuksen keskus. Tutkimuslaitos toimii Jyväskylän yliopiston erillislaitoksena ja tekee monitieteistä, kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävää koulutustutkimusta. Laitos tutkii koko koulutusjärjestelmää sekä oppimista koulutusjärjestelmän ulkopuolella. Tutkimustoiminnan painopisteitä ovat kansainvälinen koulujärjestelmien vertaileva arviointi (mm. PISA-tutkimus), oppimisen, opetuksen ja ohjauksen prosessit, ihmislähtöinen tietoteknologia ja korkeakoulututkimus. Laitos tekee laajaa yhteistyötä oppilaitosten, opetushallinnon, työelämän, päätöksentekijöiden ja tiedotusvälineiden kanssa koulutuksen kehittämiseksi ja tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisäämiseksi. Laitos järjestää tutkijakoulutusta yhdessä tiedekuntien kanssa. Henkilöstön kokonaismäärä on noin 80 henkilöä.

Tutkimusprofessorin tehtävän ala on korkeakoulututkimus, erityisesti korkeakoulutus yhteiskunnallisena ilmiönä. Tutkimusprofessorin tehtävänä on kehittää korkeakoulututkimusta monitieteisenä tutkimusalueena, jonka keskiössä ovat korkeakoulutuksen suhteet yhteiskuntaan sekä korkeakoulutuksen toiminta yksilöiden, korkeakoulujen ja yhteiskunnan näkökulmista tarkasteltuna. Tutkimusprofessorin tehtävänä on johtaa korkeakoulututkimusta ja huolehtia yhteistyössä sidosryhmien kanssa tutkimustiedon hyödyntämisestä sekä tutkimusedellytysten vahvistamisesta tutkimusalueella mukaan lukien täydentävän rahoituksen hankkiminen. Tutkimusprofessori vastaa myös tieteellisten jatko-opintojen kehittämisestä yhteistyössä yliopiston muiden yksiköiden kanssa.

Tehtävän täyttämistä varten on laadittu kirjallinen suunnitelma, josta ilmenee tarkemmin tehtävät, kelpoisuusvaatimukset ja hakemuksen liitteet. Suunnitelma on luettavissa yliopiston verkkosivuilla https://www.jyu.fi/en/workwithus/appointment-procedure

Tutkimusprofessorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 8 - 11 (4656,16 €/kk - 6860,10 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. 

Lisätietoja antavat: Johtaja Jussi Välimaa, jussi.p.valimaa@jyu.fi, +358400248112

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää englanninkielisinä seuraavat asiakirjat (pdf-muodossa): 

1.  ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (ks. TENK:n ohje www.tenk.fi)

2. lyhyt (2-3 sivua) kirjallinen selostus hakijan tieteellisestä tutkimuksesta, tieteelliseen toimintaan ja tutkimustyön johtamiseen liittyvistä ansioista mukaan luettuna selvitys täydentävän rahoituksen hankkimisesta sekä vastuista tällaisella rahoituksella toteutetuista tutkimushankkeista

3. lyhyt (2-3 sivua) kirjallinen selostus pedagogisesta koulutuksesta ja opetusansioista (opetusportfolio)

4. lyhyt (2-3 sivua) kirjallinen selostus hakijan kansainvälisestä toiminnasta ja toiminnasta yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen alueella

5.  numeroitu luettelo kaikista niistä tieteellisistä ja muista julkaisuista, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään. Julkaisuluettelo tulee laatia noudattaen Suomen Akatemian ohjeistusta

6. enintään 10 pääjulkaisua, jotka on numeroitava julkaisuluettelon mukaisesti

7.  lyhyt (2-3 sivua) kuvaus siitä, miten hakija aikoo kehittää tehtävän alaan liittyvää tutkimusta, koulutusta ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta Koulutuksen tutkimuslaitoksessa.                 

Hakemus tulee jättää viimeistään 31.8.2018 sähköisellä hakulomakkeella.