Apulaisprofessori (tenure track), musiikkikasvatus

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Haettavana on musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksessa

apulaisprofessorin (tenure track) tehtävä, musiikkikasvatus, 1.1.2019 alkaen tai mahdollisimman pian sen jälkeen viiden vuoden määräajaksi.

Apulaisprofessorin tehtävä sijoittuu musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitokseen. Musiikkikasvatus muodostaa musiikkitieteen ja musiikkiterapian kanssa musiikin alan yhtenäisen osaamiskokonaisuuden, joka toimii kiinteässä yhteistyössä laitoksen muiden tieteenalojen kanssa. Yhteistyön tärkeä toimintaympäristö on Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian kanssa muodostettu Suomalainen musiikkikampus, joka on samalla oppilaitosten yhteisen EduFutura–konseptin yksi kärkiala.

Apulaisprofessorin tehtävät kuuluvat musiikkikasvatuksen oppiaineeseen. Musiikkikasvatus antaa opetettavana aineena valmiudet musiikinopetukseen peruskoulussa, lukiossa ja muussa yleissivistävässä koulutuksessa. Musiikkikasvatuksen tutkimuksen painopisteinä ovat musiikkipedagogiikka, musiikin oppimispsykologia, musiikkikasvatusteknologia, musiikin erityiskasvatus ja monikulttuurisuuden tutkimus. Vuorovaikutusta korostavan näkökulman taustalla ovat sosiokonstruktivistiset oppimisteorioiat ja hajautetun kognition käsite.

Tehtävän täyttämistä varten on laadittu kirjallinen suunnitelma https://www.jyu.fi/en/workwithus/appointment-procedure, josta ilmenee tarkemmin tehtävät ja kelpoisuusvaatimukset. Kelpoisuusvaatimusten on täytyttävä hakuajan päättymiseen mennessä.

Apulaisprofessorin tehtävä täytetään viiden vuoden määräajaksi (tenure track), (ks. professorin vakinaistamispolku). Erityisen ansioitunut ja kiistatta kelpoinen henkilö voidaan poikkeuksellisesti ottaa suoraan professorin tehtävään edellyttäen, että tehtävään ei ole saatavissa pätevämpää ja sopivampaa henkilöä. Tarkoituksena on, että määräaikaisen tehtävän aikana apulaisprofessorina toimiva ansioituu professorin tehtävään. Apulaisprofessorin määräaikaiseen tehtävään valitun henkilön kohdalla käynnistetään ennen määräaikaisuuden päättymistä arviointimenettely, jossa arvioidaan työntekijän ansioituneisuus professorin tehtävään kutsumenettelyä käyttäen. Arviointimenettelyssä noudatetaan samoja asiantuntijamenettelyä koskevia menettelytapoja kuin professorin tehtävää täytettäessä.

Apulaisprofessorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 7 (3 889,84 €/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. 

Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja antavat laitoksen johtaja, professori Heikki Hanka, s-posti: heikki.j.hanka@jyu.fi, puh. +358 400 247 417 tai professori Petri Toiviainen, s-posti: petri.toiviainen@jyu.fi, puh. +358 50 354 1753. 

Sähköiseen hakujärjestelmään tulee liittää englanninkielisinä (julkaisuja ei käännetä) sekä mielellään myös suomeksi (tiedoston nimessä on mainittava aina hakijan nimi):

  1. Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (http://www.tenk.fi/fi/tutkijan-ansioluettelomalli);
  2. Numeroitu luettelo kaikista niistä tieteellisistä tai muista julkaisuista, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään. Julkaisuluettelo tulee laatia noudattaen Suomen Akatemian ohjeistusta (https://www.jyu.fi/hytk/fi/henkilostolle/tiedekunnan-hallinto/kuinka/sa-julkaisuluettelo_ohje.pdf);
  3. Lyhyt (2-3 sivua) kirjallinen selostus hakijan tieteellisestä tutkimuksesta, tieteelliseen toimintaan ja tutkimustyön johtamiseen liittyvistä ansioista mukaan luettuna selvitys täydentävän rahoituksen hankkimisesta sekä vastuista tällaisella rahoituksessa toteutetuista tutkimushankkeista;
  4. Lyhyt (2-3 sivua) kirjallinen selostus pedagogisesta koulutuksesta ja opetusansioista (ks. Opetusportfoliomalli);
  5. Lyhyt (2-3 sivua) kirjallinen selostus hakijan yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta ja kansainvälisestä toiminnasta;
  6. Enintään 10 julkaisua, jotka on numeroitava julkaisuluettelon mukaisesti;
  7. Lyhyt (2-3 sivua) selvitys siitä, miten hakija aikoo kehittää musiikkikasvatuksen alaan kuuluvaa tutkimusta, opetusta ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta

 

Hakemus tulee jättää viimeistään 15.8.2018 sähköisellä hakulomakkeella.