Apulaisprofessori (tenure track), Musiikkitiede

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Haettavana on musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksessa
apulaisprofessorin (tenure track) tehtävä, musiikkitiede, 1.1.2019 alkaen tai mahdollisimman pian sen jälkeen viiden vuoden määräajaksi.

Apulaisprofessorin tehtävä sijoittuu musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitokseen, musiikkitieteen oppiaineeseen. Musiikkitiede muodostaa musiikkikasvatuksen ja musiikkiterapian kanssa musiikin alan yhtenäisen osaamiskokonaisuuden, joka toimii kiinteässä yhteistyössä laitoksen muiden tieteenalojen kanssa. Laitoksen musiikkitieteen tutkimus edustaa monitieteistä, systemaattista musiikkitiedettä, joka painottuu musiikin kognitioon ja musiikkipsykologiaan. Perinteisen laadullisen metodologian ohella musiikin tutkimuksessa kehitetään ja sovelletaan kokeellisia ja laskennallisia menetelmiä. Musiikkitieteen opetuksen ja tutkimuksen keskiössä on ihminen musiikkia tuottavana, kuulevana, ymmärtävänä, oppivana ja ajattelevana toimijana. Musiikkitiede rakentaa tutkimukseen perustuen ymmärrystä musiikin asemasta muuttuvassa maailmassa. 

Apulaisprofessorin tehtävässä painottuvat  systemaattisen musiikkitieteen korkeatasoinen kansainvälinen tutkimus- ja julkaisutoiminta, tutkimushankkeiden käynnistäminen ja johtaminen, tutkimusrahoituksen hankkiminen, aktiivinen toiminta kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa sekä perus- ja jatkokoulutukseen kuuluvan opetuksen ja ohjauksen antaminen.

Tehtävän täyttämistä varten on laadittu kirjallinen suunnitelma https://www.jyu.fi/en/workwithus/appointment-procedure, josta ilmenee tarkemmin tehtävät ja kelpoisuusvaatimukset. Kelpoisuusvaatimusten on täytyttävä hakuajan päättymiseen mennessä.

Apulaisprofessorin tehtävä täytetään viiden vuoden määräajaksi (tenure track), (ks. professorin vakinaistamispolku). Erityisen ansioitunut ja kiistatta kelpoinen henkilö voidaan poikkeuksellisesti ottaa suoraan professorin tehtävään edellyttäen, että tehtävään ei ole saatavissa pätevämpää ja sopivampaa henkilöä. Tarkoituksena on, että määräaikaisen tehtävän aikana apulaisprofessorina toimiva ansioituu professorin tehtävään. Apulaisprofessorin määräaikaiseen tehtävään valitun henkilön kohdalla käynnistetään ennen määräaikaisuuden päättymistä arviointimenettely, jossa arvioidaan työntekijän ansioituneisuus professorin tehtävään kutsumenettelyä käyttäen. Arviointimenettelyssä noudatetaan samoja asiantuntijamenettelyä koskevia menettelytapoja kuin professorin tehtävää täytettäessä.

Apulaisprofessorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 7 (3 889,84 €/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. 

Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa. 

Lisätietoja antavat laitoksen johtaja Heikki Hanka, s-posti: heikki.hanka@jyu.fi, puh. +358 400247417 tai professori Petri Toiviainen, s-posti: petri.toiviainen@jyu.fi, puh. +358 50 3541753. 

Sähköiseen hakujärjestelmään tulee liittää englanninkielisinä (julkaisuja ei käännetä) sekä mielellään myös suomeksi (tiedoston nimessä on mainittava aina hakijan nimi):

1.      Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan TENK:n ansioluettelomalli;

2.      Numeroitu luettelo kaikista niistä tieteellisistä tai muista julkaisuista, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään. Julkaisuluettelo tulee laatia noudattaen Suomen Akatemian ohjeistusta;

3.      Lyhyt (2-3 sivua) kirjallinen selostus hakijan tieteellisestä tutkimuksesta, tieteelliseen toimintaan ja tutkimustyön johtamiseen liittyvistä ansioista mukaan luettuna selvitys täydentävän rahoituksen hankkimisesta sekä vastuista tällaisella rahoituksessa toteutetuista tutkimushankkeista;

4.      Lyhyt (2-3 sivua) kirjallinen selostus pedagogisesta koulutuksesta ja opetusansioista eli opetusportfolio;

5.      Lyhyt (2-3 sivua) kirjallinen selostus hakijan yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta ja kansainvälisestä toiminnasta;

6.      Enintään 10 julkaisua, jotka on numeroitava julkaisuluettelon mukaisesti;

7.      Lyhyt (2-3 sivua) selvitys siitä, miten hakija aikoo kehittää musiikkitieteen alaan kuuluvaa tutkimusta, opetusta ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta. 

Hakemus tulee jättää viimeistään 31.10.2018 sähköisellä hakulomakkeella.