Apulaisprofessori (tenure track), Valtio-oppi

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. 

Haettavana on yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksessa
apulaisprofessorin (tenure track) tehtävä, valtio-oppi, 1.9.2019 alkaen tai mahdollisimman pian sen jälkeen viiden vuoden määräajaksi. 

Apulaisprofessorin tehtävä sijoittuu yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitokselle valtio-opin oppiaineeseen.  Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen tutkimuksen painoaloja ovat:

1. Filosofisen ja poliittisen ajattelun traditiot
2. Kestävät yhteiskunnat
3. Hyvinvoinnin ja hoivan politiikat

Valtio-opin oppiaineen painoaloja ovat politiikan teoria, demokratian ja parlamentarismin tutkimus, poliittisen ajattelun historia, kielen poliittisuus sekä maailmanpolitiikka. 

Hakijan odotetaan vahvistavan Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen tutkimusprofiilia valtio-opin painoaloilla ja erityisesti joillakin seuraavista: demokratian ja parlamentarismin tutkimus, kielen poliittisuus ja maailmanpolitiikka. Arvioinnissa painotetaan vahvaa kansainvälistä tutkimusprofiilia ja näyttöä tutkimusryhmän johtamisessa. 

Apulaisprofessorin tehtävässä painottuvat aktiivinen tutkimustyö sekä tutkimusprojektien käynnistäminen ja toteuttaminen. Lisäksi apulaisprofessorin tehtävään kuuluu väitöskirjojen ja pro gradu-tutkielmien ohjaaminen sekä perus- ja jatkokoulutukseen kuuluvan opetuksen antaminen. Apulaisprofessorin tehtävänä on edistää omalla tieteellisellä toiminnallaan politiikan tutkimuksen, opetuksen ja jatkokoulutuksen kehittymistä sekä osallistua ulkopuolisen täydentävän tutkimusrahoituksen hankkimiseen. 

Tehtävän täyttämistä varten on laadittu kirjallinen suunnitelma https://www.jyu.fi/en/workwithus/appointment-procedure, josta ilmenee tarkemmin tehtävät ja kelpoisuusvaatimukset. Kelpoisuusvaatimusten on täytyttävä hakuajan päättymiseen mennessä.

Apulaisprofessorin tehtävä täytetään viiden vuoden määräajaksi (tenure track), (ks. professorin vakinaistamispolku). Erityisen ansioitunut ja kiistatta kelpoinen henkilö voidaan poikkeuksellisesti ottaa suoraan professorin tehtävään edellyttäen, että tehtävään ei ole saatavissa pätevämpää ja sopivampaa henkilöä. Tarkoituksena on, että määräaikaisen tehtävän aikana apulaisprofessorina toimiva ansioituu professorin tehtävään. Apulaisprofessorin määräaikaiseen tehtävään valitun henkilön kohdalla käynnistetään ennen määräaikaisuuden päättymistä arviointimenettely, jossa arvioidaan työntekijän ansioituneisuus professorin tehtävään kutsumenettelyä käyttäen. Arviointimenettelyssä noudatetaan samoja asiantuntijamenettelyä koskevia menettelytapoja kuin professorin tehtävää täytettäessä.

Apulaisprofessorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 7 (3 889,84 €/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. 

Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa. 

Lisätietoja antaa professori Mika Ojakangas, s-posti: mika.ojakangas@jyu.fi, puh. +358 408054177. 

Sähköiseen hakujärjestelmään tulee liittää englanninkielisinä (tiedoston nimessä on mainittava aina hakijan nimi):

1.      Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan TENK:n ansioluettelomalli;

2.      Numeroitu luettelo kaikista niistä tieteellisistä tai muista julkaisuista, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään. Julkaisuluettelo tulee laatia noudattaen Suomen Akatemian ohjeistusta;

3.      Lyhyt (2-3 sivua) kirjallinen selostus hakijan tieteellisestä tutkimuksesta, tieteelliseen toimintaan ja tutkimustyön johtamiseen liittyvistä ansioista mukaan luettuna selvitys täydentävän rahoituksen hankkimisesta sekä vastuista tällaisella rahoituksessa toteutetuista tutkimushankkeista;

4.      Lyhyt (2-3 sivua) kirjallinen selostus pedagogisesta koulutuksesta ja opetusansioista eli opetusportfolio;

5.      Lyhyt (2-3 sivua) kirjallinen selostus hakijan yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta ja kansainvälisestä toiminnasta;

6.      Enintään 10 julkaisua, jotka on numeroitava julkaisuluettelon mukaisesti;

7.      Lyhyt (2-3 sivua) selvitys siitä, miten hakija aikoo kehittää valtio-opin alaan kuuluvaa tutkimusta, opetusta ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta. 

Hakemus tulee jättää viimeistään 31.10.2018 sähköisellä hakulomakkeella.