apulaisprofessori (tenure track) tai professori, soveltava kielitiede

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Haettavana on kieli- ja viestintätieteiden laitoksessa

apulaisprofessorin (tenure track) tai professorin tehtävä, soveltava kielitiede, 1.1.2019 alkaen tai mahdollisimman pian sen jälkeen, apulaisprofessorin tehtävässä viiden vuoden määräajaksi, professorin tehtävässä toistaiseksi

Haettavana olevan apulaisprofessorin tai professorin tehtävän ala on soveltavaa kielitiedettä edustava kielen oppimisen ja opetuksen tutkimus. Tehtävässä painottuvat aktiivinen korkeatasoinen kansainvälinen tutkimus‐ ja julkaisutoiminta, tutkimushankkeiden käynnistäminen ja johtaminen, tutkimusrahoituksen hankkiminen, aktiivinen toiminta kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa sekä perus‐ ja jatkokoulutukseen kuuluvan opetuksen ja ohjauksen antaminen. Apulaisprofessorin tai professorin tehtävänä on erityisesti edistää tieteenalaa ja tutkimukseen pohjautuvaa opetusta näkökulmasta, jossa kielen oppimista ja opettamista tarkastellaan muuttuvissa oppimisympäristöissä ja monikielisten ja monimuotoisten resurssien varassa tapahtuvana merkitystoimintana.

Haettavana olevan apulaisprofessorin tai professorin tehtävän ala liittyy Jyväskylän yliopiston painoaloihin Kielet, kulttuuri ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa sekä Oppiminen ja opetus ja kehitystä tukevat kasvu- ja oppimisympäristöt. Tehtävä tukee Kieli- ja viestintätieteiden laitoksen soveltavaa kielentutkimusta edustavaa painoalaa Kielen oppiminen ja opettaminen muuttuvissa oppimisympäristöissä sekä Kieli muuttuvassa yhteiskunnassa -profilointihanketta.

Tehtävän täyttämistä varten on laadittu kirjallinen suunnitelma https://www.jyu.fi/en/workwithus/appointment-procedure, josta ilmenee tarkemmin tehtävät ja kelpoisuusvaatimukset. Kelpoisuusvaatimusten on täytyttävä hakuajan päättymiseen mennessä.

Tehtävä täytetään viiden vuoden määräajaksi apulaisprofessorina (tenure track), (ks. professorin vakinaistamispolku). Erityisen ansioitunut ja kiistatta kelpoinen henkilö voidaan poikkeuksellisesti ottaa suoraan professorin tehtävään edellyttäen, että tehtävään ei ole saatavissa pätevämpää ja sopivampaa henkilöä. Apulaisprofessorin määräaikaiseen tehtävään valitun henkilön kohdalla käynnistetään ennen määräaikaisuuden päättymistä arviointimenettely, jossa arvioidaan työntekijän ansioituneisuus professorin tehtävään kutsumenettelyä käyttäen. Arviointimenettelyssä noudatetaan samoja asiantuntijamenettelyä koskevia menettelytapoja kuin professorin tehtävää täytettäessä.

Apulaisprofessorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 7 (3 889,84 €/kk) ja professorin vaativuustason 8-11 (4.702,72 – 6.928,70 €/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Apulaisprofessorin tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja antavat professori Mika Lähteenmäki s-posti: mika.k.lahteenmaki@jyu.fi, puh. +358 40 805 3206, tai professori Sari Pietikäinen, s-posti: sari.p.pietikainen@jyu.fi, puh. +358 40 805 3220.

Sähköiseen hakujärjestelmään tulee liittää englanninkielisinä (julkaisuja ei käännetä) sekä mielellään myös suomeksi (tiedoston nimessä on mainittava aina hakijan nimi):

  1. Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (http://www.tenk.fi/fi/tutkijan-ansioluettelomalli);
  2. Numeroitu luettelo kaikista niistä tieteellisistä tai muista julkaisuista, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään. Julkaisuluettelo tulee laatia noudattaen Suomen Akatemian ohjeistusta (https://www.jyu.fi/hytk/fi/henkilostolle/tiedekunnan-hallinto/kuinka/sa-julkaisuluettelo_ohje.pdf);
  3. Lyhyt (2-3 sivua) kirjallinen selostus hakijan tieteellisestä tutkimuksesta, tieteelliseen toimintaan ja tutkimustyön johtamiseen liittyvistä ansioista mukaan luettuna selvitys täydentävän rahoituksen hankkimisesta sekä vastuista tällaisella rahoituksessa toteutetuista tutkimushankkeista;
  4. Lyhyt (2-3 sivua) kirjallinen selostus pedagogisesta koulutuksesta ja opetusansioista (ks. Opetusportfoliomalli);
  5. Lyhyt (2-3 sivua) kirjallinen selostus hakijan yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta ja kansainvälisestä toiminnasta;
  6. Enintään 10 julkaisua, jotka on numeroitava julkaisuluettelon mukaisesti;
  7. Lyhyt (2-3 sivua) selvitys siitä, miten hakija aikoo kehittää soveltavan kielitieteen alaan kuuluvaa kielen oppimisen ja opettamisen tutkimusta, opetusta ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta

 

Hakemus tulee jättää viimeistään 15.8.2018 sähköisellä hakulomakkeella.