Apulaisprofessori (tenure track), Journalistiikka

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Haettavana on kieli- ja viestintätieteiden laitoksessa

apulaisprofessorin (tenure track) tehtävä, journalistiikka, 1.8.2019 alkaen tai mahdollisimman pian sen jälkeen viiden vuoden määräajaksi.

Apulaisprofessorin tehtävä sijoittuu kieli- ja viestintätieteiden laitokseen.

Apulaisprofessorin tehtävässä painottuvat aktiivinen korkeatasoinen kansainvälinen tutkimus‐  ja julkaisutoiminta, tutkimushankkeiden käynnistäminen ja johtaminen, tutkimusrahoituksen hankkiminen, aktiivinen toiminta kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa sekä perus‐ ja jatkokoulutukseen kuuluvan opetuksen ja ohjauksen antaminen.

Hakijalla tulee olla vahvoja aikaisempia näyttöjä journalistiikan tutkimuksesta ja opetuksesta. Arvioinnissa painotetaan vahvaa kansainvälistä tutkimusprofiilia sekä opetuskokemusta. Eduksi katsotaan näytöt digitaalisen median, verkkoviestinnän, journalismin uusien muotojen sekä journalistisen työn muutoksen tutkimuksessa. Eduksi katsotaan myös menestyminen täydentävän rahoituksen hankinnassa, opinnäytteiden ohjaamisessa sekä hallinnollinen kokemus.

Haettavana oleva tehtävä liittyy Jyväskylän yliopiston painoaloihin kielet, kulttuuri ja yhteisöt sekä informaatioteknologia ja ihminen tietoyhteiskunnassa. Lisäksi tehtävä tukee kieli- ja viestintätieteiden laitoksen strategiaa vahvistaen erityisesti digitaalisen viestinnän, journalismin kehityksen ja teknologiavälitteisen vuorovaikutuksen alueilla tehtävää tutkimusta. 

Tehtävän täyttämistä varten on laadittu kirjallinen suunnitelma https://www.jyu.fi/en/workwithus/appointment-procedure, josta ilmenee tarkemmin tehtävät ja kelpoisuusvaatimukset. Kelpoisuusvaatimusten on täytyttävä hakuajan päättymiseen mennessä.

Apulaisprofessorin tehtävä täytetään viiden vuoden määräajaksi (tenure track), (ks. professorin vakinaistamispolku). Erityisen ansioitunut ja kiistatta kelpoinen henkilö voidaan poikkeuksellisesti ottaa suoraan professorin tehtävään edellyttäen, että tehtävään ei ole saatavissa pätevämpää ja sopivampaa henkilöä. Tarkoituksena on, että määräaikaisen tehtävän aikana apulaisprofessorina toimiva ansioituu professorin tehtävään. Apulaisprofessorin määräaikaiseen tehtävään valitun henkilön kohdalla käynnistetään ennen määräaikaisuuden päättymistä arviointimenettely, jossa arvioidaan työntekijän ansioituneisuus professorin tehtävään kutsumenettelyä käyttäen. Arviointimenettelyssä noudatetaan samoja asiantuntijamenettelyä koskevia menettelytapoja kuin professorin tehtävää täytettäessä.

Apulaisprofessorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 7 (3 889,84 €/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa. 

Lisätietoja antavat professori Mikko Villi s-posti: mikko.villi@jyu.fi, puh. +358 40 805 4831 tai laitoksen johtaja, professori Mika Lähteenmäki s-posti: mika.k.lahteenmaki@jyu.fi, puh. +358 40 805 3206.

Sähköiseen hakujärjestelmään tulee liittää englanninkielisinä (julkaisuja ei käännetä) ja tiedoston nimessä on mainittava aina hakijan nimi:

  1. Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (http://www.tenk.fi/fi/tutkijan-ansioluettelomalli);
  2. Numeroitu luettelo kaikista niistä tieteellisistä tai muista julkaisuista, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään. Julkaisuluettelo tulee laatia noudattaen Suomen Akatemian ohjeistusta;
  3. Lyhyt (2-3 sivua) kirjallinen selostus hakijan tieteellisestä tutkimuksesta, tieteelliseen toimintaan ja tutkimustyön johtamiseen liittyvistä ansioista mukaan luettuna selvitys täydentävän rahoituksen hankkimisesta sekä vastuista tällaisella rahoituksessa toteutetuista tutkimushankkeista;
  4. Lyhyt (2-3 sivua) kirjallinen selostus pedagogisesta koulutuksesta ja opetusansioista (ks. Opetusportfoliomalli);
  5. Lyhyt (2-3 sivua) kirjallinen selostus hakijan yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta ja kansainvälisestä toiminnasta;
  6. Enintään 10 julkaisua, jotka on numeroitava julkaisuluettelon mukaisesti;
  7. Lyhyt (2-3 sivua) selvitys siitä, miten hakija aikoo kehittää journalistiikan alaan kuuluvaa tutkimusta, opetusta ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta

Hakemus tulee jättää viimeistään 11.11.2018 sähköisellä hakulomakkeella.