Professori, kasvatustiede

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Haettavana on Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa

Professorin tehtävä, kasvatustiede, 01.06.2019 alkaen, viiden vuoden määräajaksi.

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius on monitieteinen Jyväskylän, Oulun ja Vaasan yliopistojen muodostama yliopistokeskus, jonka toimintaa koordinoi Jyväskylän yliopisto. Toiminnan kulmakivet ovat tutkimukseen perustuva, laadukas yliopistollinen aikuiskoulutus sekä aluetta palveleva, kansainvälisesti verkostoitunut tutkimustoiminta. Fokusalueiksi on kiteytynyt kolme kärkeä: Oppiminen ja koulutus, Osallisuus ja hyvinvointipalvelut sekä Teollisuuden ja elinkeinoelämän uudistuvat ratkaisut.

Professorin tehtävä sijoittuu yliopistokeskuksen kasvatustieteiden yksikköön ja yliopistokeskuksen profiilialueelle, jossa tutkitaan oppimisen ja opettajuuden ilmiöitä muuttuvassa maailmassa sekä kehitetään menetelmiä moderneissa oppimisympäristöissä. Tehtävän avulla Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen tutkimustoimintaa nivotaan entistäkin tiiviimmin Jyväskylän yliopiston profiilin painopisteeseen Oppiminen, opetus ja kehitystä tukevat kasvu- ja oppimisympäristöt.

Professorin tehtävän vastuualueena on tulevaisuuden oppiminen ja opettajuus muuttuvissa oppimisympäristöissä.

Professorin tutkimuksen ja opetuksen odotetaan täydentävän yliopistokeskuksen vahvuusaloja. Tehtävä on perustettu edistämään tieteellistä tutkimusta ja kansainvälistä ja kansallista julkaisutoimintaa sekä koulutusta omalla alalla. Professorin tehtäviin kuuluu ulkoisen rahoituksen hankkiminen. Professorin edellytetään kehittävän vahvan ulkoisesti rahoitetun tutkimus- ja kehittämiskokonaisuuden sekä osallistuvan perus- ja jatko-opintojen opetustehtäviin tutkimusalueellaan. Lisäksi professorin tehtäviin kuuluu osallistua yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen omalla osaamisalallaan tukien erityisesti Jyväskylän yliopiston yhteiskunnallista vuorovaikutusta yliopistokeskuksen toiminta-alueella. Professori toimii tiiviissä yhteistyössä alueen koulutusorganisaatioiden ja muiden toimijoiden kanssa. Professuuri tukee myös alueen opettajien tieteellisiä jatko-opintomahdollisuuksia ja kiinnittymistä tutkimus- ja kehittämistyöhön.


Tehtävän täyttämistä varten on laadittu kirjallinen suunnitelma, josta ilmenee tarkemmin tehtävät, kelpoisuusvaatimukset ja hakemuksen liitteet. Suunnitelma on luettavissa yliopiston verkkosivuilla https://www.jyu.fi/en/workwithus/appointment-procedure

Professorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 8 - 11 (4702,72 €/kk – 6928,70 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. 

Lisätiedot: johtaja Tanja Risikko, tanja.risikko@chydenius.fi, puh. +358 40 1952 037. 

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää seuraavat liitteet englanninkielisinä pdf-muodossa (tiedoston nimessä mainittava aina hakijan nimi):

1)      Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen mahdollisuuksien mukaan huomioon TENK:in ansioluettelomalli (kts. TENK:n ohje www.tenk.fi)

2)      Kirjallinen selostus (1-2 sivua) hakijan tieteellisestä tutkimuksesta, tieteelliseen toimintaan ja tutkimustyön johtamiseen liittyvistä ansioista sekä selvitys täydentävän rahoituksen hankinnasta sekä vastuista täydentävän rahoituksen hankkeiden toteutuksessa.

3)      Kirjallinen selostus (1-2 sivua) hakijan pedagogisesta koulutuksesta ja opetusansioista.

4)      Kirjallinen selostus (1-2 sivua) hakijan kansainvälisestä toiminnasta ja toiminnasta yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen alueella sekä käytännön perehtyneisyydestä alaan.

5)      Selvitys (2-5 sivua) siitä, kuinka hakija haluaa kehittää tehtäväalansa tutkimusta, opetusta ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta.

6)      Suomen Akatemian ohjeistuksen mukaisesti laadittu luettelo kaikista niistä tieteellisistä ja muista julkaisuista, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään.

7)      Enintään 10 pääjulkaisua, jotka on numeroitava julkaisuluettelon mukaisesti.

Hakemus tulee jättää viimeistään 30.11.2018 sähköisellä hakulomakkeella.