Yliopistonlehtori, yhteiskuntapolitiikka

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Haettavana on

Yliopistonlehtorin tehtävä, yhteiskuntapolitiikka, ajalle 1.1.2019-31.12.2023.

Yhteiskunnallisten muutosprosessien tutkimukseen erikoistunut Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos on yksi johtavia yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen yksikköjä Suomessa. Vahvuuksiamme ovat tutkimuksen korkea laatu, hyvä kansainvälinen maine, aktiivinen osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun, kannustava ympäristö ja opiskelijatyytyväisyys.

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen painoaloja ovat:

1. Filosofisen ja poliittisen ajattelun traditiot

2. Kestävät yhteiskunnat

3. Hyvinvoinnin ja hoivan politiikat

Tehtävät sijoittuvat yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitokselle, yhteiskuntapolitiikan oppiaineeseen. Yhteiskuntapolitiikan oppiaineen painoaloja ovat sosiaali- ja työpolitiikka, kestävä kehitys, globaali sosiaalipolitiikka, sosiaalinen hoiva ja digitalisaation sosiaaliset vaikutukset. Hakijan odotetaan vahvistavan yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen tutkimus- ja opetusprofiilia erityisesti yhteiskuntapolitiikan oppiaineen painoaloilla.

Yliopistonlehtorin tehtävässä painottuvat opetus- ja ohjaustehtävät kandidaatti- ja maisteriopinnoissa sekä yliopistohallintoon liittyvät tehtävät laitos- ja tiedekuntatasolla. Yliopistonlehtorin edellytetään tekevän omaa tutkimusta ja hankkivan aktiivisesti tutkimusrahoitusta ja hänen tutkimuksensa edellytetään sijoittuvan laitoksen ja erityisesti yhteiskuntapolitiikan aiemmin mainituille painopistealoille.

Yliopistonlehtorin tehtävistä ja kelpoisuusvaatimuksista määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Yliopistonlehtorilta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Eduksi katsotaan hyvä englannin kielen taito ja kyky antaa opetusta englannin kielellä. 

Yliopistonlehtorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 5-7 (2893,95- 3889,84 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa. 

Lisätietoja antavat yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen johtaja, professori Mika Ojakangas, puh. +358 40 805 4177, s-posti mika.m.a.ojakangas@jyu.fi   tai professori Tiina Silvasti, puh. +358 40 805 4218, s-posti tiina.silvasti@jyu.fi .


Sähköiseen hakujärjestelmään tulee liittää seuraavat dokumentit pdf-tiedostoina (hakijan nimen tulee sisältyä tiedoston nimeen):

1) Vapaamuotoinen hakemuskirje.
2) Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen ja ottaen huomioon tutkijan ansioluettelomalli (kts. TENK:n ohje www.tenk.fi).
3) Numeroitu julkaisuluettelo hakijan tieteellisistä ja muista julkaisuista.  Julkaisuluettelo tulee laatia noudattaen Suomen Akatemian ohjeistusta.
4) Lyhyt (2-3 sivua) kirjallinen selostus pedagogisesta koulutuksesta ja opetusansioista (ks. opetusportfolio: https://www.jyu.fi/hytk/fi/henkilostolle/tiedekunnan-hallinto/opetusnayte-ja-opetusportfolio).
5) Lyhyt (2-3 sivua) selvitys hakijan tutkimustoiminnasta (tieteelliset ansiot ja tutkimustyö).
6) Hakijan 3 valikoitua julkaisua arviointia varten. 

Hakemus tulee jättää viimeistään 15.8.2018 sähköisellä hakulomakkeella.