Yliopistonlehtori, filosofia

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Haettavana on

Yliopistonlehtorin tehtävä, filosofia, ajalle 1.1.2019-31.8.2021

Yhteiskunnallisten muutosprosessien tutkimukseen erikoistunut Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos on yksi johtavia yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen yksikköjä Suomessa. Vahvuuksiamme ovat tutkimuksen korkea laatu, hyvä kansainvälinen maine, aktiivinen osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun, kannustava ympäristö ja opiskelijatyytyväisyys. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen painoaloja ovat:

  1. Filosofisen ja poliittisen ajattelun traditiot
  2. Kestävät yhteiskunnat
  3. Hyvinvoinnin ja hoivan politiikat 

Tehtävä sijoittuu yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitokselle, filosofian oppiaineeseen. Filosofian oppiaineen painoaloja ovat erityisesti fenomenologia, filosofian historia ja yhteiskuntafilosofia. Hakijan odotetaan vahvistavan yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen tutkimus- ja opetusprofiilia jollakin filosofian oppiaineen painoaloista.

Yliopistonlehtorin tehtävässä painottuvat opetus- ja ohjaustehtävät filosofian kandidaatti-, maisteri- ja jatko-opinnoissa. Yliopistonlehtorin edellytetään lisäksi tekevän omaa tutkimusta ja hankkivan aktiivisesti tutkimusrahoitusta, ja hänen tutkimuksensa edellytetään sijoittuvan filosofian aiemmin mainituille painoaloille.

Yliopistonlehtorin tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Yliopistonlehtorin tehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Eduksi katsotaan hyvä englannin kielen taito ja kyky antaa opetusta englannin kielellä.

Yliopistonlehtorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 5–7 (2893,95–3889,84 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus.

Lisätietoja antavat yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen johtaja, professori Mika Ojakangas, puh. +358 40 805 4177, s-posti mika.m.a.ojakangas@jyu.fi ja oppiaineen pääedustaja, professori Jari Kaukua, puh. +358 40 805 4147, s-posti jari.kaukua@jyu.fi .

Sähköiseen hakujärjestelmään tulee liittää seuraavat dokumentit pdf-tiedostoina (hakijan nimen tulee sisältyä tiedoston nimeen):

1) Vapaamuotoinen hakemuskirje.
2) Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen ja ottaen huomioon tutkijan ansioluettelomalli (kts. TENK:n ohje www.tenk.fi).
3) Numeroitu julkaisuluettelo hakijan tieteellisistä ja muista julkaisuista.  Julkaisuluettelo tulee laatia noudattaen Suomen Akatemian ohjeistusta.
4) Lyhyt (2–3 sivua) kirjallinen selostus pedagogisesta koulutuksesta ja opetusansioista (ks. opetusportfolio: https://www.jyu.fi/hytk/fi/henkilostolle/tiedekunnan-hallinto/opetusnayte-ja-opetusportfolio).
5) Lyhyt (2–3 sivua) selvitys hakijan tutkimustoiminnasta ja selvitys tutkimuksen liittymisestä filosofian tutkimuksen painoaloille (tieteelliset ansiot ja tutkimustyö).
6) Hakijan 3 valikoitua julkaisua arviointia varten.

 
Hakemus tulee jättää viimeistään 15.8.2018 sähköisellä hakulomakkeella.