Projektitutkija

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tule-vaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskun-nan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – syty-tämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. 

Haettavana on Soveltavan kielentutkimuksen keskuksessa 

projektitutkijan tehtävä ajalle 1.9.2018-31.12.2019. 

Projektitutkija työskentelee Yleiset kielitutkinnot -järjestelmän tehtävissä. Yleiset kielitutkinnot on kansallinen kielitaidon arviointijärjestelmä, joka tarjoaa tutkintoja kolmella eri tutkintotasolla (perus-, keski- ja ylin taso) ja yhdeksässä eri kielessä (englanti, espanja, italia, ranska, ruotsi, saame, saksa, suomi ja venäjä). Kaikissa tutkinnoissa on neljä osakoetta: puhuminen, puheen ymmärtäminen, kirjoittaminen ja tekstin ymmärtäminen. Testi perustuu lakiin ja asetukseen. Lisätietoja: http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/kielitutkinnot/yleiset_kielitutkinnot. Soveltavan kielentutkimuksen keskus vastaa tutkintojen tuottamisesta, kehittämisestä, koordinoinnista ja tutkinnossa mukana olevien kouluttamisesta. 

Projektitutkijan pääasiallisiin tehtäviin Yleisten kielitutkintojen testijärjestelmässä kuuluvat testien koostaminen, arvioijien, laatijoiden ja haastattelijoiden kouluttaminen sekä osallistuminen tutkinnon kehittämistyöhön. Tehtävään valittavalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa, johon sisältyvät syventävät opinnot suomen kielestä. Opinnot ruotsin kielestä tai suomalaisesta viittomakielestä katsotaan eduksi. Lisäksi eduksi katsotaan myös opetuskokemus, hyvät tiimityötaidot, perehtyneisyys kielitaidon arvioinnin alaan ja Yleisten kielitutkintojen suomen tai ruotsin kielen arvioijaoikeus. 

Projektitutkijan tehtävistä ja kelpoisuusvaatimuksista määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Projektitutkijalta edellytetään hyvää englannin ja ruotsin kielen taitoa. Muu kielitaito katsotaan eduksi. 

Projektitutkijan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 3 - 4 (2203,25 €/kk – 2500,06 €/kk /kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. 

Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja antavat laitoksen johtaja Taina Saarinen, taina.m.saarinen@jyu.fi, puhelin 0400 247 970 sekä tutkimuskoordinaattori Sari Ahola sari.ahola@jyu.fi,  puhelin 040 8053009.

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:

1.  Vapaamuotoinen hakemuskirje.
2.  Ansioluettelo (CV), ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (ks. TENK:n ohjehttp://www.tenk.fi/fi/tutkijan-ansioluettelomalli.
3.  Kielitaidon arvioinnin ja kielitaidon kehittymisen alueeseen liittyvä kehittämissuunnitelma
4.  Muu liite. 

Hakemus tulee jättää viimeistään 27.7.2018 sähköisellä hakulomakkeella.