Yliopistotutkija, musiikkitiede

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Haettavana on

yliopistotutkijan tehtävä, musiikkitiede, 1.8.2018 alkaen toistaiseksi.

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta on vahva ihmistieteisiin keskittyvä toimija, jolla on keskeinen rooli inhimillisen toiminnan ja yhteiskunnallisten rakenteiden ymmärtämisessä ja kehittämisessä. Tiedekunta on omaleimainen, vahvasti profiloitunut yksikkö, jossa tehdään monitieteistä, kansainvälisesti arvostettua ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa tutkimusta. Tutkimus ja koulutus keskittyvät kulttuuriin, taiteisiin, traditioon, kieliin ja viestintään sekä yhteiskuntatieteisiin ja filosofiaan.

Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos (ks. https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/mutku) on edustamiensa tieteenalojen johtava koulutuksen ja tutkimuksen tuottaja. Laitoksen tutkimus tarttuu kulttuurin, taiteen ja musiikin näkökulmista ajankohtaisiin kehityskulkuihin: digitalisoitumiseen ja teknologisoitumiseen, monikulttuuristumiseen, yhteiskunnalliseen polarisoitumiseen ja juurettomuuteen. Tutkimuksessa pureudutaan tarkastelemaan ihmisten hyvinvointia, identiteettiä, kognitiota, kokemuksia, tunteita, affekteja sekä merkityksen muodostamisen prosesseja monitieteisesti musiikin ja taiteiden tutkimuksen sekä kriittisen kulttuurintutkimuksen välinein. Musiikkitiede-oppiaine keskittyy erityisesti musiikinpsykologiseen ja kognitiiviseen musiikintutkimukseen, jossa musiikkia tarkastellaan yksilön kokemuksen ja toiminnan näkökulmasta esimerkiksi tunteiden, havaitsemisen, kehollisuuden, tai vuorovaikutuksen kautta. Oppiaineen tutkimuksessa korostuu tutkimusmenetelmien  kehittäminen. Tutkimusta ja sen uusia avauksia tehdään läheisessä yhteistyössä musiikkiterapian ja –kasvatuksen kanssa. Tämän lisäksi korostuvat yhteydet laitoksen muihin oppiaineisiin sekä Suomalaisen musiikkikampuksen toimintaan (http://www.musiikkikampus.fi/).

Yliopistotutkija tekee musiikkitieteen tutkimusta monitieteisessä ja tieteidenvälisessä tutkimusympäristössä. Tutkimustyön lisäksi yliopistotutkijan tehtäviin sisältyy opetusta, opinnäytetöiden ohjausta, rahoituksen hankintaa ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen tehtäviä. Toimenkuvaan kuuluu myös laitoksen ja tiedekunnan yhteistä opetusta, tutkimuksen ja opetuksen kehittämistehtäviä sekä mahdollisia muita oppiaineen, laitoksen tai tiedekunnan osoittamia tehtäviä.
Yliopistotutkijan tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Yliopistotutkijan tehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Eduksi katsotaan hyvä englannin kielen taito ja kyky antaa opetusta englannin kielellä.

Yliopistotutkijan tehtävään edellytetään tohtorin tutkintoa musiikkitieteestä tai muulta soveltuvalta alalta, sekä tuloksellista kokemusta väitöksen jälkeisestä tutkimuksesta. Eduksi katsotaan kokemus opetuksesta ja akateemisten opinnäytteiden ohjaamisesta, kansainvälisestä tutkimustyöstä ja julkaisuista, monitieteisessä tutkijaryhmässä toimimisesta sekä tutkimushankkeiden johtamisesta. Hakijan eduksi luetaan laitoksen musiikkitieteessä harjoitetun monitieteisen ja metodologisesti monipuolisten tutkimusperinteen tuntemus. Tutkimusperinteeseen kuuluvat mm. tietokonepohjainen musiikkianalyysi, signaalinkäsittely, liiketutkimus, aivotutkimus, kokeelliset menetelmät, sekä laadullisen tutkimuksen ja teorianmuodostuksen menetelmät. Eduksi katsotaan lisäksi kyky tarttua musiikin uusiin ilmiöihin ja muuttuviin merkityksiin muuttuvassa maailmassa.

Hakijan ansioita arvioitaessa huomioidaan tieteellinen työ tutkimusjulkaisuineen, opetuskokemus, pedagoginen koulutus, tuotetut oppimateriaalit sekä muut opetus- ja muissa tehtävissä saavutetut ansiot. Arvioinnissa otetaan huomioon myös opetusnäyttein osoitettu kyky antaa opetusta. Tuloksellisuus tutkimus- ja opetushankkeiden toteuttamisessa katsotaan eduksi.

Yliopistotutkijan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 5–7 (2893,95€/kk–3889,84€/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja antavat: laitoksen johtaja, professori Heikki Hanka, puh. 0400247417, heikki.j.hanka@jyu.fi ja laitoksen varajohtaja, yliopistotutkija Suvi Saarikallio, suvi.saarikallio@jyu.fi, puh. 0505361900.

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:

1) Vapaamuotoinen hakemuskirje.
2) Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (ks. TENK:n ohje www.tenk.fi).
3) Lyhyt (2–3 sivua) kirjallinen selostus hakijan tieteellisestä tutkimuksesta, tieteelliseen toimintaan ja tutkimustyön johtamiseen liittyvistä ansioista mukaan luettuna selvitys kansainvälisestä toiminnasta, täydentävän rahoituksen hankkimisesta sekä vastuista tällaisella rahoituksella toteutetuista tutkimushankkeista.
4) Lyhyt (2–3 sivua) kirjallinen selostus pedagogisesta koulutuksesta ja opetusansioista (ks. opetusportfolio: https://www.jyu.fi/hytk/fi/henkilostolle/tiedekunnan-hallinto/opetusnayte-ja-opetusportfolio).
5) Numeroitu luettelo kaikista niistä tieteellisistä ja muista julkaisuista, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään. Julkaisuluettelo tulee laatia noudattaen Suomen Akatemian ohjeistusta (http://www.aka.fi/fi/rahoitus/nain-haet/hakemuksen-liitteet/julkaisuluettelo).
6) Enintään viisi (5) pääjulkaisua, jotka on numeroitava julkaisuluettelon mukaisesti. 

Hakemus tulee jättää viimeistään 31.07.2018 sähköisellä hakulomakkeella.