2 tohtorikoulutettavaa, kemia

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Kemian laitoksella matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa on haettavana

2 tohtorikoulutettavan tehtävää, kemia, 1.9.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan, neljän vuoden määräajaksi.

Kemian laitoksen vahvuusalueita ovat rakenne- ja synteesikemia, laskennallinen kemia ja spektroskopia, uusiutuvat luonnonvarat ja elinympäristön kemia sekä kemian opettajien koulutus. Näiden lisäksi kemian laitos on vahva toimija Jyväskylän yliopiston nanotiedekeskuksessa ja sen poikkitieteellisissä tutkimushankkeissa. Painopistealat kuvastavat laitoksella toimivien tutkimusryhmien osaamista sekä uusia tutkimuksellisia aluevaltauksia, joiden avulla laitoksen tutkimus- ja opetusympäristöä kehitetään jatkuvasti. Kemian laitoksen monipuolinen laitekanta mahdollistaa korkeatasoisen, kansainvälisen tutkimusyhteistyön sekä monipuolisen opetuksen.

Tohtorikoulutettavan tehtävät painottuvat väitöskirjatutkimukseen, jatkokoulutukseen, avustaviin opetustehtäviin sekä niihin liittyviin muihin tehtäviin.

Toinen avoinna olevista tohtorikoulutettavan paikoista (tehtävä 1) liittyy Suomen Akatemian rahoittamaan projektiin, jota johtaa Akatemiatutkija FT Jani Moilanen. Projektissa tutkitaan laaja-alaisesti sekä silloitettujen moniytimisten metallikompleksien että kolmiulotteisten metalli-organopolymeerien (Metal-Organic Frameworks) kemiaa ja magneettisia ominaisuuksia. Synteesikemian ja siihen liittyvien karakterisointimenetelmien lisäksi tohtorikoulutettava perehdytetään ilma- ja kosteusherkkien yhdisteiden synteesitekniikoihin (Schlenk techniques), yksikide- ja jauhediffraktiomenetelmiin sekä molekyyleihin pohjautuviin magneettisiin materiaaleihin ja erityisesti yksittäismolekyylimagneetteihin. Projektissa hyödynnetään laaja-alaisesti koko laitoksen osaamista ja infrastruktuuria. Tehtävään valitulla on mahdollisuus tehdä vuoden mittainen tutkimusvierailu projektin ulkomaisen yhteistyökumppanin tutkimusryhmään ja saada kokemusta myös sekä magneettisista mittauksista että molekylaaristen nanomagneettien syntetiikasta. Tehtävään yksi haettaessa, hakijan eduksi katsotaan, mikäli hänellä on aikaisempaa kokemusta joko kokeellisesta epäorgaanisesta ja organometalli kemiasta, tai röntgenkristallografiasta (yksikide ja jauhe) tai molekylaarisista magneeteista.

Toinen avoinna olevista tohtorikoulutettavan paikoista (tehtävä 2) on synteettisen orgaanisen kemian alalla. Tutkimus on osa Funcat-konsortiota, jota johtavat professorit Petri Pihko ja Karoliina Honkala. Konsortio on osa Suomen Akatemian BioFuture2025-tutkimusohjelmaa. Tohtorikoulutettava tulee työskentelemään selektiivisen katalyysin alalla. Työ pohjautuu aikaisempiin julkaisuihimme (1) Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 669 ja 2) Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 1670), joissa osoitetaan, miten 1) enantioselektiivisiä katalyyttejä voidaan systemaattisesti suunnitella fysikaalisen orgaanisen kemian keinoin ja 2) miten heterogeenisten katalyyttien katalysoimien reaktioiden mekanismeja voidaan ymmärtää syvällisesti katalyytin peiton ja substraattien konformaatioiden avulla. Tehtävä painottuu synteettiseen kemiaan ja tohtorikoulutettava perehdytetään katalyyttien systemaattiseen suunnitteluun käyttäen monipuolisesti eri tekniikoita (NMR, röntgenkristallografia ja mallitus) hyödyntäen koko laitoksen osaamista ja infrastruktuuria. Tutkimustyöhön voidaan myös yhdistää tutkimusvierailu ulkomaisen yhteistyökumppanin tutkimusryhmään. Tehtävään 2 edellytetään dokumentoitua tutkimuskokemusta synteesikemian alalta sekä kykyä toteuttaa, dokumentoida ja kommunikoida tutkimustuloksia monitieteisessä tutkimusympäristössä. Aikaisempi kokemus enantioselektiivisen katalyysin, entsyymikatalyysin tai katalyysisuunnittelun (laskennallinen tai kokeellinen) aloilta luetaan eduksi.

Tohtorikoulutettavan tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksessa. Tohtorikoulutettavalta edellytetään sujuvaa englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa jatko-opinto-oikeudelle asetettujen vaatimusten mukaisesti.

Tohtorikoulutettavalta edellytetään ylempi korkeakoulututkinto ja jatkotutkinnon opiskeluoikeus Jyväskylän yliopistoon. Mikäli hakijalla ei ole ennestään jatko-opinto-oikeutta, sitä on haettava hakuajat huomioiden erillisellä hakemuksella matemaattisluonnontieteellisestä tiedekunnasta. Tehtävää voivat hakea myös opintojen loppuvaiheessa olevat opiskelijat, joiden maisterin tutkinto on hakuvaiheessa vielä kesken.

Tohtorikoulutettavan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöiden tehtävien vaativuustason 1–4 (1 826,50 €/kk – 2 500,06 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja antavat akatemiatutkija Jani Moilanen, puh. +358 40 8054 849, s-posti: jani.o.moilanen@jyu.fi (tehtävä1) ja professori Petri Pihko, puh. +358 50 5289 132, s-posti: petri.pihko@jyu.fi (tehtävä 2).

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää (pdf-tiedosto):

1. Vapaamuotoinen hakemus (korkeintaan 1 sivu) sisältäen lyhyen motivaatiokirjeen, josta käy ilmi kumpaan tehtävää hakija hakee

2. Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (kts. TENK:n ohje). 

Hakemus tulee jättää viimeistään 12.8.2018 sähköisellä hakulomakkeella.