Professori tai apulaisprofessori (tenure track), ympäristö- ja luonnonsuojelubiologia

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Bio- ja ympäristötieteiden laitoksella on haettavana

Professorin tai apulaisprofessorin (tenure track) tehtävä, ympäristö- ja luonnonsuojelubiologia, 1.4.2019 alkaen tai mahdollisimman pian sen jälkeen, professorin tehtävässä toistaiseksi, apulaisprofessorin tehtävässä viiden vuoden määräajaksi.

Tehtävä voidaan täyttää joko pysyvänä professorin tehtävänä tai määräaikaisena apulaisprofessorin (tenure track) tehtävänä hakijan uran vaiheesta ja ansioista riippuen. 

Bio- ja ympäristötieteiden laitos on keskeinen toimija yliopiston määrittelemällä vahvuusalueella luonnon perusilmiöt ja matemaattinen ajattelu. Laitoksen tutkimuksen vahvuusalat ovat evoluutiobiologia, luonnonvarojen ja ympäristön tutkimus sekä biologinen nanotiede. Nyt haettavana oleva tehtävä tukee laitoksen vahvuusalaa luonnonvarojen ja ympäristön tutkimuksessa. Vahvuusalalla tutkitaan ihmisen toiminnan vaikutusta luontoon ja luonnonvarojen käytön kestävyyttä sekä kehitetään keinoja vähentää ihmistoiminnan aiheuttamia haitallisia ympäristövaikutuksia. Ambiotica-laitosrakennuksessa sijaitsevat laadukkaat ekologian ja ympäristötieteen laboratoriot ja koetilat biologisiin ja kemiallisiin analyyseihin. Lisäksi käytettävissä on monipuolista kalustoa kenttätutkimuksiin.  Konneveden tutkimusasema, kokeellisen ekologian laboratoriot ja modernit kasvihuoneet luovat puitteet laajaan biologiseen tutkimukseen molekyylitasolta organismitasolle.

Professorin tai apulaisprofessorin tehtävän vastuualueena ovat luonnonsuojelubiologiaan, soveltavaan ekologiaan, sekä luonnonvarojen käytön kestävyyteen ja kestävään kehitykseen liittyvät tutkimus- ja opetustehtävät. Tehtävä tukee osaltaan resurssiviisauden teeman ympärille muodostuvaa monitieteistä JYU.WISDOM-yhteisöä.

Tehtävään valittavan odotetaan tekevän kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta, joka vahvistaa laitoksella tehtävää ekologista ja ympäristötieteellistä tutkimusta luonnonvarojen käytön kestävyyteen ja luonnonsuojelubiologiaan liittyvissä kysymyksissä. Ekosysteemiekologiaan, elinympäristöjen tilan ja biologisen monimuotoisuuden empiiriseen arviointiin, mittaamiseen ja pitkän ajan seurantaan, spatiaaliseen maan- ja vesienkäytön monitavoitteiseen suunnitteluun ja priorisointiin sekä monitieteelliseen työskentelyyn liittyvä kokemus katsotaan eduksi. 

Opetustehtäviin sisältyy ekologiaan, luonnonsuojelubiologiaan sekä luonnonvarojen käytön kestävyyteen ja kestävään kehitykseen liittyviä perus-, aine- ja syventävän tason luento- ja muita kursseja. Opetuksen jatkuva kehittäminen sekä opetukseen ja muihin akateemisiin velvoitteisiin liittyvät hallintotehtävät kuuluvat professorin/apulaisprofessorin tehtäviin. Professori tai apulaisprofessori ohjaa kandidaatti- ja maisteritutkielmia ja hankkii ulkopuolista rahoitusta, jonka turvin ottaa ohjattavakseen tohtorikoulutettavia ja post-doc –tutkijoita.

Tehtävään valittavalta edellytetään erinomaisia näyttöjä kyvystä tehdä ja julkaista tieteellistä tutkimusta, kansainvälisestä verkostoitumisesta, rahoituksen hankkimisesta ja opettamisesta. Näytöt ammatillisesta osallistumisesta yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon katsotaan eduksi. 

Tehtävän täyttämistä varten on laadittu kirjallinen suunnitelma, josta ilmenee tarkemmin tehtävät ja kelpoisuusvaatimukset. Kelpoisuusvaatimusten on täytyttävä hakuajan päättymiseen mennessä.

Tehtävä täytetään pysyvänä professorin tehtävänä tai viiden vuoden määräajaksi apulaisprofessorina (tenure track), (ks. professorin vakinaistamispolku). Apulaisprofessorin määräaikaiseen tehtävään valitun henkilön kohdalla käynnistetään ennen määräaikaisuuden päättymistä arviointimenettely, jossa arvioidaan työntekijän ansioituneisuus professorin tehtävään kutsumenettelyä käyttäen. Arviointimenettelyssä noudatetaan samoja asiantuntijamenettelyä koskevia menettelytapoja kuin professorin tehtävää täytettäessä. 

Professorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 8-11 (4 702,72 – 6 928,70 €/kk) ja apulaisprofessorin vaativuustason 7 (3 889,84 €/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Apulaisprofessorin tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja antavat Professori, laitoksen johtaja Janne Ihalainen, janne.ihalainen@jyu.fi, +358 40 0247 979 tai Professori Janne Kotiaho, janne.kotiaho@jyu.fi, +358 50 594 6881.

Sähköiseen hakujärjestelmään tulee liittää seuraavat dokumentit englanninkielisinä (tiedoston nimessä on mainittava aina hakijan nimi):

Hakijan tulee ilmoittaa ja perustella, kumpaa tehtävää hän hakee.

  1. hakemus / motivaatiokirje, josta ilmenee kumpaan tehtävään haetaan;
  2. ansioluettelo (CV),joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli;
  3. numeroitu luettelo kaikista niistä tieteellisistä ja muista julkaisuista, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään. Julkaisuluettelo tulee laatia noudattaen Suomen Akatemian ohjeistusta;
  4. lyhyt (2-4 sivua) kirjallinen selostus hakijan tieteellisestä tutkimuksesta, tieteelliseen toimintaan ja tutkimustyön johtamiseen liittyvistä ansioista mukaan luettuna selvitys rahoituksen hankkimisesta ja vastuista tällaisella rahoituksessa toteutetuista tutkimushankkeista sekä kansainvälisestä yhteistyöstä ja yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta;
  5. lyhyt (2-3 sivua) kirjallinen selostus pedagogisesta koulutuksesta ja opetusansioista (ks. Opetusportfoliomalli);
  6. enintään 10 julkaisua, jotka on numeroitava julkaisuluettelon mukaisesti;
  7. lyhyt (2-3 sivua) selvitys siitä, miten hakija aikoo kehittää tehtävän alaan liittyvää tutkimusta ja koulutusta matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa.

 Hakemus tulee jättää viimeistään 19.11.2018 sähköisellä hakulomakkeella.