Projektitutkija

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. 

Haettavana on Soveltavan kielentutkimuksen keskuksessa 

projektitutkijan tehtävä ajalle 17.9.2018-31.12.2019. 

Projektitutkija työskentelee Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen tilastoasiantuntijana ja keskuksessa toimivassa Yleiset kielitutkinnot -järjestelmän tehtävissä. Soveltavan kielentutkimuksen keskus on valtakunnallinen asiantuntijayksikkö, joka on erikoistunut tarkastelemaan kielikoulutuksen tavoitteita, käytänteitä ja politiikkaa. Tutkimuksen painoaloja ovat kielitaidon arviointi, kielitaidon kehittyminen erilaisissa konteksteissa ja toimintayhteisöissä sekä kielikoulutuspolitiikka. Tutkimushankkeille on tyypillistä monitieteinen, soveltava tutkimusote, joka yhdistää esimerkiksi kielentutkimuksen, sosiologian, koulutustutkimuksen ja kasvatustieteen näkökulmia. Yleiset kielitutkinnot on kansallinen kielitaidon arviointijärjestelmä, joka tarjoaa tutkintoja kolmella eri tutkintotasolla (perus-, keski- ja ylin taso) ja yhdeksässä eri kielessä (englanti, espanja, italia, ranska, ruotsi, saame, saksa, suomi ja venäjä). Kaikissa tutkinnoissa on neljä osakoetta: puhuminen, puheen ymmärtäminen, kirjoittaminen ja tekstin ymmärtäminen. Testi perustuu lakiin ja asetukseen. Lisätietoja: http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/kielitutkinnot/yleiset_kielitutkinnot. Soveltavan kielentutkimuksen keskus vastaa tutkintojen tuottamisesta, kehittämisestä, koordinoinnista ja tutkinnossa mukana olevien kouluttamisesta. 

Projektitutkijan tehtävänä on toimia Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen tutkimus- ja kehittämishankkeissa tilastollisena asiantuntijana ja vastata Yleisten kielitutkintojen testijärjestelmän tilastollisista analyyseista kahden muun tilastoasiantuntijan kanssa. Lisäksi projektitutkija osallistuu Yleisten kielitutkintojen kehittämistyöhön, mm. digitalisoinnin suunnitteluun. 

Tehtävään valittavalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa, johon sisältyvät tilastotieteen opinnot. Tehtävässä vaaditaan hyvää tilastollisten analyysimenetelmien ja SPSS-ohjelmiston hallintaa. Lisäksi tietojärjestelmätieteen ja tietotekniikan opinnot tai opinnot muista vastaavista tehtävään soveltuvista koulutusaloista katsotaan eduksi. Työ edellyttää hyviä tiimityötaitoja, oma-aloitteisuutta ja myös halua perehtyä kielitaidon arvioinnissa käytettäviin tilastollisiin ohjelmistoihin. 

Projektitutkijan tehtävistä, kielitaidosta ja kelpoisuusvaatimuksista määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Projektitutkijalta edellytetään hyvää englannin kielen taitoa. Muu kielitaito katsotaan eduksi. 

Projektitutkijan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 3 - 4 (2203,25 €/kk – 2500,06 €/kk /kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. 

Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja antavat Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen johtaja, yliopistotutkija Taina Saarinen, taina.m.saarinen@jyu.fi, puhelin 0400 247970 ja Yleisten kielitutkintojen tutkimuskoordinaattori Sari Ahola, sari.ahola@jyu.fi, puhelin 040 8053009. 

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:

1.  Vapaamuotoinen hakemuskirje.
2.  Ansioluettelo (CV), ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (ks. TENK:n ohjehttp://www.tenk.fi/fi/tutkijan-ansioluettelomalli.
3.  Muu liite, jolla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään. 

Hakemus tulee jättää viimeistään 31.8.2018 sähköisellä hakulomakkeella.