Yliopistotutkija tai tutkijatohtori oppimisen, opetuksen ja vuorovaikutuksellisten prosessien tutkimus

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnassa on haettavana

yliopistotutkijan tai tutkijatohtorin tehtävä, oppimisen, opetuksen ja vuorovaikutuksellisten prosessien tutkimus,  17.9.2018  alkaen tai mahdollisimman pian sen jälkeen, 31.8.2019 saakka.

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta on vahvoilta juurilta ponnistava ja rohkeasti parempaa tulevaisuutta rakentava tutkimus- ja koulutusyksikkö. Tiedekunnassa tehdään korkeatasoista ja kansainvälisesti tunnettua tutkimusta. Oppimisen ja opetuksen tutkimuksessa ja kehittämisessä, opettajankoulutuksessa sekä terapiakoulutuksessa tiedekunta on maan kärkitoimijoita.

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntaan kuuluu kolme laitosta, kasvatustieteiden laitos, opettajankoulutuslaitos ja psykologian laitos sekä perusopetusta ja lukiokoulutusta järjestävä harjoittelukoulu (Normaalikoulu). Tiedekunnassa on 30 professuuria. Henkilökunnan kokonaismäärä on noin 350, josta normaalikoulun osuus on noin 100 henkilöä.

Yliopiston strategiaa terävöitetään profilointihankkeiden kautta.  Monitieteisen oppimisprosessien ja opetuksen tutkimuksen (Multidisciplinary Research on Learning and Teaching - Phase 2)  MultiLeTe 2 -profilointihankkeen tarkoituksena on vahvistaa ja laajentaa oppimisen, opetuksen ja vuorovaikutuksen tutkimusta Jyväskylän yliopistossa. Profilointihanke toimii usealla monitieteisen yhteistyön kautta toisiinsa kiinnittyvällä tutkimusalueella, joita ovat oppimisprosessien ja opetuksen tutkimus, teknologia-avusteinen oppiminen, teknologian tukema yhteisöllinen oppiminen, neurotieteiden sovellukset koulutuksen alueella sekä vuorovaikutukselliset prosessit työelämässä ja ammatillisessa oppimisessa. Profilointihankkeen keskiössä ovat seuraavat kolme teema-aluetta:

  1. Prosessiorientoitunut oppimisen tutkimus ja vuorovaikutustutkimus
  2. Vuorovaikutusprosessit työssä, ammatillisessa oppimisessa ja digitalisoituneessa työelämässä
  3. Yhteisöllinen oppiminen ja digitaaliset kompetenssit.

MultiLeTe-hankkeeseen osallistuu tutkimusryhmiä kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnasta, koulutuksen tutkimuslaitoksesta, humanistis-yhteiskuntatieteellisestä tiedekunnasta ja informaatioteknologian tiedekunnasta.

Yliopistotutkijan tehtävässä painottuu oppimisen ja opetuksen prosessien tutkimus, joka liittyy yllämainittuihin profilointihankkeen teemoihin 1-3.

Hakijoiden arvioinnissa painotetaan erityisesti vahvaa kansainvälistä näyttöä oppimisen, opetuksen ja vuorovaikutuksellisten prosessien tutkimuksesta. Yliopistotutkijan/tutkijatohtorin tutkimusprofiilin tulee tukea profilointihankkeen 1-3 teema-alueilla tehtävää tutkimusta.  Eduksi katsotaan hakijan kokemus yhteistyöstä tai monitieteisestä osaamisesta useammalla kuin yhdellä teema-alueella ja niiden rajapinnoilla. Hakijalla tulee olla kokemusta kilpaillun tutkimusrahoituksen hankkimisesta, strategisesti tarkoituksenmukainen kansainvälinen yhteistyöverkosto ja hyvät yhteistyötaidot.

Yliopistotutkijan/tutkijatohtorin tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Yliopistotutkijan tehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Tehtävässä edellytetään hyvää englannin kielen taitoa ja kykyä antaa opetusta englannin kielellä. 

Tutkijatohtorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 5-6 (2893,95 €/kk – 3374,18 €/kk) perusteella. Yliopistotutkijan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 5-7 (2 893,95 €/kk - 3 889,84 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään viiden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja: Professori Anna-Maija Poikkeus, email: poikkeus@jyu.fi, puh. +358 40 8053363

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää englanninkielisinä (tiedoston nimessä on mainittava aina hakijan nimi):

1) Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (kts. TENK:n ohje www.tenk.fi)

2) Numeroitu julkaisuluettelo kaikista niistä tieteellisistä ja muista julkaisuista, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään. Julkaisuluettelo tulee laatia noudattaen Suomen Akatemian ohjeistusta.

3) Enintään viisi (5) pääjulkaisua, jotka on numeroitava julkaisuluettelon mukaisesti.

4) Lyhyt (2-3 sivua) selostus hakijan tieteellisestä tutkimuksesta, tieteelliseen toimintaan ja tutkimustyön johtamiseen liittyvistä ansioista.

5) Selvitys (1-2 sivua) siitä, miten hakija aikoo edistää alaan liittyvää tutkimusta.

6) Kahden suosittelijan nimi ja yhteystiedot.

Hakemus tulee jättää viimeistään 26.8.2018 sähköisellä hakulomakkeella.