Yliopistonopettaja, englannin kieli

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisenkysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Haettavana on
yliopistonopettajan tehtävä, englannin kieli, ajalle 2.1.2019-31.7.2021

Yliopiston kielikeskus on monikulttuurinen akateemisen kielenoppimisen ja -opetuksen asiantuntijayksikkö, jonka henkilöstöön kuuluu 40 päätoimista työntekijää ja 40 tuntiopettajaa. Kielikeskuksen ensisijainen tehtävä on järjestää tutkintoasetuksen edellyttämät viestintä- ja kieliopinnot yliopiston kaikille perustutkintojen opiskelijoille. Vuosittain kielikeskus järjestää lähes 700 kurssia 18 eri kielessä. Lisäksi kielikeskus järjestää akateemisen kirjoittamisen ja tieteellisen viestinnän opetusta tohtorikoulutettaville, viestintä- ja kielikoulutusta yliopiston henkilöstölle sekä tukee yliopiston julkaisutoimintaa tarjoamalla käännös- ja kielentarkistuspalveluja.

Yliopistonopettajan tehtävässä painottuvat englanninkielisen suullisen ja kirjallisen tiedeviestinnän opetus eri tiedekuntien maisteri- ja jatko-opiskelijoille ja henkilökunnalle sekä englannin kielen opetuksen ja opetusmateriaalin kehittäminen. Tehtävään kuuluu myös kielikeskuksen yhteistä kehittämistyötä sekä opetukseen liittyviä hallinnollisia tehtäviä. Yliopistonopettajan tehtävät ovat opetuspainotteisia.

Yliopistonopettajan tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Hakijalla tulee olla englannin kieltä äidinkielenä puhuvan henkilön tasoinen kielitaito. 

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää monipuolista ja monikulttuurista työelämätuntemusta, tieteidenvälisten konventioiden tuntemusta, hyvää perehtyneisyyttä aikuisten kielen oppimisen ja opettamisen ajankohtaiseen tutkimukseen sekä näyttöä opetuksen kehittämisestä ja  opetuksen tutkimusperustaisuudesta. Eduksi katsotaan soveltuva tohtorin tutkinto tai jo pitkälle edenneet jatko-opinnot.

Hakijalta edellytetään laajaa akateemisen tason opetuskokemusta ja erityisosaamista joillakin seuraavista alueista: kielitaidon arviointi, opetuksen integrointi tai monikulttuuriset ja monitieteiset opiskelijaryhmät. Eduksi katsotaan kokemus useamman eri tieteenalan opetuksesta. Lisäksi valinnassa painotetaan taitoa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa opetuksessa ja opiskelijoiden ohjaamisessa sekä kokemusta tiimi- ja monimuoto-opetuksesta. Tehtävän hoito edellyttää kykyä verkottua ja toimia yhteistyössä muiden kielikeskusopettajien ja yliopiston eri laitosten henkilökunnan kanssa sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. 

Yliopistonopettajan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 4-5 (2500,06 €/kk - 2893,95 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus.

Lisätietoja antaa tehtävästä ja työnkuvasta yliopistonopettaja Ulla Bergroth-Koskinen (ulla-maija.bergroth@jyu.fi) ja hakuprosessista kehittämispäällikkö Mikko Jäkälä (mikko.jakala@jyu.fi).

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:

1) Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (kts. TENK:n ohje www.tenk.fi)

2) Selvitys opetusansioista (OPETUSPORTFOLIO). Selvitys opetusansioista on ansioluetteloa täydentävä asiakirja, jossa hakija esittelee omaa opetustaan ja pedagogista ajatteluaan sekä kehittymistään opettajana haettavana olevan tehtävän näkökulmasta. Käytännössä tämä selvitys tarkoittaa 2-3 sivun mittaista vapaamuotoista tekstiä, jonka liitteenä on hakijan kriittisesti valitsemat näytteet (kts. ohje https://www.jyu.fi/fi/yliopisto/tyopaikat/opetusportfolio).

Hakemus tulee jättää viimeistään 8.10.2018 sähköisellä hakulomakkeella.