Tutkijatohtori, evoluutioekologia

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Bio- ja ympäristötieteiden laitoksella on haettavana 

tutkijatohtorin tehtävä, evoluutioekologia, 1.1.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan kahden ja puolen vuoden määräajaksi.

Bio- ja ympäristötieteiden laitoksella tutkimus jakautuu biotieteisiin ja ympäristötieteisiin. Laitoksen vahvuusalueita ovat evoluutiontutkimus ja biologiset nanotieteet sekä luonnonvarojen ja ympäristön tutkimus. Laitoksen eri alojen välillä on runsaasti yhteistyötä ja laaja-alaiset tutkimuskohteet kattavat niin DNA-, eliö-, populaatio- kuin ekosysteemitasonkin. Tutkimustoiminnalle on luonteenomaista ennakkoluuloton eri biologian alojen yhdistäminen ja empiirisen tutkimuksen korostaminen. Perus- ja soveltava tutkimus kulkevat luontevasti rinnakkain.

Tutkijatohtori työskentelee yliopistonlehtori Anssi Karvosen tutkimusryhmässä Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa "Ympäristötekijöiden merkitys loisten välisissä vuorovaikutussuhteissa". Hankkeen tarkoituksena on selvittää miten erilaisten loislajien väliset vuorovaikutukset muovautuvat isännän sisällä, isäntien välillä ja isännän ulkopuolella vallitsevien ympäristöolosuhteiden vaikutuksesta. Tutkimuskohteina käytetään lohikaloissa esiintyviä bakteereja ja imumatoloisia. Tutkimuskysymykset keskittyvät mm. tartuntadynamiikan muutoksiin isännän aiempien loistartuntojen seurauksena, isäntien välisen luonnollisen ja ihmisen aikaansaaman geneettisen vaihtelun merkitykseen, sekä isännän ulkopuolisen ympäristön kemiallisten ja fysikaalisten tekijöiden vaikutukseen. Tutkimus tuottaa uutta tietoa loisten yhteisinfektioiden evoluutioekologiasta sekä keskeisten vesiviljelyssä esiintyvien loisongelmien ratkaisusta.

Tutkijatohtorin tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Tutkijatohtorilta edellytetään hyvää englannin kielen taitoa. 

Haemme innostunutta ja motivoitunutta jäsentä tutkimusryhmäämme. Täytettävään tehtävään edellytetään tohtorin tutkintoa ekologiassa, evoluutiobiologiassa, molekyylibiologiassa, mikrobiologiassa, tai muun soveltuvan alan tohtorin tutkintoa. Hakijalta edellytetään ryhmätyöskentelytaitoja, erinomaisia kommunikointitaitoja, kykyä ohjata kandidaatin ja maisterintutkintoja. Eduksi katsotaan mikrobiologisten ja molekyylibiologisten tutkimusmenetelmien hallinta sekä kokemus kokeellisesta tutkimuksesta. Tehtävää voi hakea myös jatko-opintojensa loppuvaiheessa oleva, jonka tohtorin tutkinto on hakuvaiheessa vielä hieman kesken.  

Tutkijatohtorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 5-6 (2893,95 €/kk – 3374,18 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.  

Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa. 

Lisätietoja antaa: Yliopistonlehtori Anssi Karvonen, +358 40 805 3882, anssi.t.karvonen@jyu.fi.

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:

  1. Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (ks. TENK:n ohje). Ansioluetteloon pitää liittää myös kahden varttuneemman akateemisen suosittelijan yhteystiedot.
  2. Lyhyt hakemuskirje, sisältäen omat tutkimusintressit.
  3. Julkaisuluettelo. 
  4. Kaksi suosituskirjettä henkilöiltä, jotka voidaan tavoittaa sähköpostilla tai puhelimella ennen haastattelua.

Hakemus tulee jättää viimeistään 30.9.2018 sähköisellä hakulomakkeella.