1-15 tohtorikoulutettavaa

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Haettavana on humanistis-yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa

1-15 tohtorikoulutettavan tehtävää 1.1.2019  alkaen tai sopimuksen mukaan enintään neljän vuoden ajaksi.

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta on vahva ihmistieteisiin keskittyvä toimija, jolla on keskeinen rooli inhimillisen toiminnan ja yhteiskunnallisten rakenteiden ymmärtämisessä ja kehittämisessä. Tiedekunta on omaleimainen, vahvasti profiloitunut yksikkö, jossa tehdään monitieteistä, kansainvälisesti arvostettua ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa tutkimusta. Tutkimus ja koulutus keskittyvät kulttuuriin, taiteisiin, traditioon, kieliin ja viestintään sekä yhteiskuntatieteisiin ja filosofiaan.

Tohtorikoulutettavan tehtävät painottuvat väitöskirjatutkimukseen. Tehtävät sijoittuvat tiedekunnan laitosten tohtoriohjelmiin.

Tohtorikoulutettavan tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Tohtorikoulutettavalta edellytetään hyvää englannin kielen taitoa.

Tohtorikoulutettavalta edellytetään ylempi korkeakoulututkinto. Tehtävään valittavalla tulee olla jatkotutkinnon opiskeluoikeus Jyväskylän yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan.

Tehtävään valittavien valintaperusteina ovat realistinen ja tavoiteaikataulussa toteutettavissa oleva tutkimussuunnitelma sekä tutkimussuunnitelman soveltuvuus Jyväskylän yliopiston tutkimuksen painoaloille. Ennen vuotta 2018 jatko-opinto-oikeuden saaneiden osalta valintakriteerinä on myös jatko-opintojen eteneminen. Hakijoiden arvioinnissa huomioidaan laitoksen lausunto hakijasta.
 
Tohtorikoulutettavan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 1 - 4 (1 826,50 €/kk – 2 500,06 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.
 
Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.
 
Lisätietoja antaa varadekaani, professori Jari Ojala, s-posti: jari.ojala@jyu.fi.

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:
1.  Vapaamuotoinen hakemuskirje.
2.  Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen
     huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (ks. TENK:n ohje www.tenk.fi)
3.  Jatko-opintosuunnitelma (laaditaan tiedekunnan lomakkeelle)
4.  Tutkimussuunnitelma (enintään 3 sivua).
 
Hakemus tulee jättää viimeistään 31.10.2018 sähköisellä hakulomakkeella