Tohtorikoulutettava, kemia

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Kemian laitoksella matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa on haettavana

tohtorikoulutettavan tehtäväkemia, 1.10.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan, neljän vuoden määräajaksi.

Kemian laitoksen vahvuusalueita ovat rakenne- ja synteesikemia, laskennallinen kemia ja spektroskopia, uusiutuvat luonnonvarat ja elinympäristön kemia sekä kemian opettajien koulutus. Näiden lisäksi kemian laitos on vahva toimija Jyväskylän yliopiston nanotiedekeskuksessa ja sen poikkitieteellisissä tutkimushankkeissa. Painopistealat kuvastavat laitoksella toimivien tutkimusryhmien osaamista sekä uusia tutkimuksellisia aluevaltauksia, joiden avulla laitoksen tutkimus- ja opetusympäristöä kehitetään jatkuvasti. Kemian laitoksen monipuolinen laitekanta mahdollistaa korkeatasoisen, kansainvälisen tutkimusyhteistyön sekä monipuolisen opetuksen.

Tohtorikoulutettava tulee työskentelemään professori Kari Rissasen työryhmässä Suomen Akatemian rahoittamassa projektissa "Haloniumsupramolecular Chemistry, New Molecular Machines and Nanoreactors". Tohtorikoulutettavan tehtävät painottuvat väitöskirjatutkimukseen, jatkokoulutukseen, avustaviin opetustehtäviin sekä niihin liittyviin muihin tehtäviin. 

Etsimme motivoitunutta tohtorikoulutettavaa, joka on kiinnostunut uusien supramolekulaaristen yhdisteiden synteesistä ja rakennetutkimuksesta, tutkimuskohteita ovat mm. katenaanit ja rotaksaanit jotka saadaan aikaa käyttämällä halonium-ioneja halogeenisidoksen luovuttajana.

Hakijalla tulee olla maisterin tutkinto orgaanisen, epäorgaanisen tai supramolekulaarisen kemian alalta. Hakijalta edellytetään synteettisen ja analyyttisen orgaanisen kemian perustaitoja. Syvällisempi tietämys ja taidot orgaanisesta synteesistä, NMR- ja massaspektrometrian perusteista tai muiden analyyttisen orgaanisen kemian menetelmien hallinnasta katsotaan eduksi.

Tohtorikoulutettavan tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksessa. Tohtorikoulutettavalta edellytetään sujuvaa englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa. Tehtävää voivat hakea myös opintojen loppuvaiheessa olevat opiskelijat, joiden maisterin tutkinto on hakuvaiheessa vielä kesken.

Tohtorikoulutettavan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöiden tehtävien vaativuustason 1–4 (1 826,50 €/kk – 2 500,06 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja antaa professori Kari Rissanen, puh. +358 50 562 3721, kari.t.rissanen@jyu.fi.

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:

  1. Hakemus/motivaatiokirje, josta ilmenee hakijan kiinnostus tehtävää kohtaan sekä ansiot, ja 1-2 suosittelijan nimet ja yhteystiedot.
  2. Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (kts. TENK:n ohje). 
  3. Tutkintotodistukset.

Hakemus tulee jättää viimeistään 30.9.2018 sähköisellä hakulomakkeella.