Yliopistonlehtorin tehtävä, terveystieteiden opettajuus

Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta on profiililtaan maamme laaja-alaisin. Sen vahvuutena on ihmisen elämänkaaren eri vaiheisiin kohdistuva oppimisen, ohjauksen ja opettajuuden tutkimus sekä siihen pohjautuva koulutus. Kasvatustieteellisen alan toiminta ulottuu varhaiskasvatuksesta luokan- ja aineenopettajakoulutuksen kautta aikuiskoulutukseen, erityisopettajien, opinto-ohjaajien sekä oppilaitosjohtamisen koulutuksiin. Tämä on luonut Jyväskylän yliopistoon voimakkaan kasvatustieteellisen alan osaamiskeskittymän, jolle on tyypillistä monitieteinen, tiedekuntarajat ylittävä ja joustava verkottuminen eri toimijoiden kesken. 1.1.2017 alkaen kasvatustieteiden tiedekunnan ja psykologian laitoksen yhdistyessä kasvatustieteiden tiedekunnasta tulee kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta.

Haettavana on

yliopistonlehtorin tehtävä, terveystieteiden opettajuus, 1.1.2019 alkaen toistaiseksi.

Liikuntatieteiden koulutus ja tutkimus on keskitetty maassamme Jyväskylän yliopiston liikuntatieteelliseen tiedekuntaan. Liikuntaa ja terveyttä, niiden välisiä yhteyksiä sekä liikunnan ja terveyden edistämistä tarkastellaan monitieteisesti, päämääränä terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin lisääminen elämänkulun eri vaiheissa.

Tiedekunnan valtakunnallisiin tehtäviin kuuluu keskeisesti liikunnan- ja terveystiedon opettajankoulutus. Tiedekunnassa on liikuntatieteiden ja terveystieteiden koulutusalat. Tiedekunnassa on kolme tieteenalaryhmää: liikuntabiologia, liikunnan käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteet sekä terveystieteet. Tiedekunnassa toimii kolme tutkimuskeskusta: Neuromuscular Research Center, Gerontologian tutkimuskeskus sekä Terveyden edistämisen tutkimuskeskus. 

Terveystieteiden opettajuuden yliopistonlehtorin tehtävässä painottuvat oman alan opetus- ja tutkimustehtävät, opetusharjoittelun järjestäminen ja ohjaus sekä opinnäytetöiden ohjaus.Oppiainerajat ylittävä yhteistyö ja tutkimusperustaiset opetuskokeilut nähdään tärkeänä osana työtä. Yliopistonlehtorin edellytetään vahvistavan tieteenalan tutkimusta ja opetusta fysioterapian ja terveystieteiden opettajakoulutuksen alalla. Eduksi katsotaan andragogiikan tuntemus ja kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien osaaminen.

Yliopistonlehtorin tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Yliopistonlehtorin tehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Eduksi katsotaan hyvä englannin kielen taito ja kyky antaa opetusta englannin kielellä. 

Terveystieteiden opettajuuden yliopistonlehtorilta edellytetään monipuolista perehtyneisyyttä terveystieteiden ja erityisesti fysioterapian tieteenalaan. Lisäksi eduksi katsotaan näytöt korkeatasoisesta, monitieteisestä tutkimuksesta ja tutkimusrahoitushauista sekä kokemus opettajan tai opettajankouluttajan tehtävästä ja kansainvälisestä yhteistyöstä.

Yliopistonlehtorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 5-7 (2893,95 €/kk – 3889,84 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja antaa: Professori Arja Häkkinen, sähköposti arja.h.hakkinen@jyu.fi, puh. +358408053555 tai dekaani, professori Ari Heinonen, sähköposti ari.o.heinonen@jyu.fi, puh. +358408053551.

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:
1) Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (kts. TENK:n ohje www.tenk.fi)
2) Julkaisuluettelo, joka tulee laatia noudattaen Suomen Akatemian ohjeistusta. Julkaisuista mainitaan täydellinen kirjallisuusviite.
3) Enintään viisi (5) pääjulkaisua, jotka on numeroitava julkaisuluettelon mukaisesti.
4) Lyhyt (1-2 sivua) kirjallinen selostus pedagogisesta koulutuksesta ja opetusansioista (opetusportfolio).
5) Lyhyt (1-2 sivua) kirjallinen selostus tutkimustyöstä ja tieteellisistä ansioista.


Hakemus tulee jättää viimeistään 30.9.2018 sähköisellä hakulomakkeella.