Tutkijatohtori, kemia

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Kemian laitoksella matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa on haettavana

tutkijatohtorin tehtävä, kemia,1.10.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan neljän vuoden määräajaksi. 

Tutkijatohtori tulee työskentelemään professori Kari Rissasen tutkimusryhmässä Suomen Akatemian rahoittamassa projektissa "Haloniumsupramolecular Chemistry, New Molecular Machines and Nanoreactors". Haemme ryhmäämme innostunutta ja motivoitunutta tutkijaa, joka on kiinnostunut uusien supramolekulaaristen yhdisteiden synteesistä ja rakennetutkimuksesta, tutkimuskohteita ovat mm. katenaanit ja rotaksaanit jotka saadaan aikaa käyttämällä halonium-ioneja halogeenisidoksen luovuttajana. 

Tutkijatohtorin tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Tutkijatohtorilta edellytetään hyvää englannin kielen taitoa. 

Täytettävään tehtävään edellytetään tohtorintutkintoa orgaanisen, epäorgaanisen tai supramolekulaarisen kemian alalta. Tehtävää voi hakea myös jatko-opintojensa loppuvaiheessa oleva henkilö, jonka tohtorintutkinto on hakuvaiheessa vielä hieman kesken. Hakijan tulee osoittaa omaavansa kokemusta ja syvälliset taidot joko synteettisen ja analyyttisen (NMR + MS) orgaanisen kemian alalta tai suurien supramolekulaaristen kompleksien yhden kiteen röntgensädekristallografiasta. Syvällinen asiantuntemus ja taidot makrosyklisten yhdisteiden (resorsinareenit ja kavitandit) orgaanisesta synteesistä, tietyistä NMR- (DOSY, jne.) ja massaspektrometrimenetelmistä (ioni-liikkuvuus-massaspektrometria) tai korkean tason kiderakennus- (Crystal Engineering) ja kiteiden kasvatusmenetelmistä voidaan katsoa eduksi.

Tutkijatohtorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 5-6 (2893,95 €/kk - 3374,18 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa. 

Lisätietoja antaa professori Kari Rissanen, puh. +358 50 562 3721, kari.t.rissanen@jyu.fi. 

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:

  1. Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (ks. TENK:n ohje). Ansioluetteloon pitää liittää myös kolmen varttuneemman akateemisen suosittelijan yhteystiedot.
  2. Lyhyt hakemuskirje, jossa hakija avaa omaa motivaatioitaan avoinna olevaan tehtävään sekä omaa osaamistaan.
  3. Julkaisuluettelo. 

Hakemus tulee jättää viimeistään 30.9.2018 sähköisellä hakulomakkeella.