Yliopistonopettaja, journalistiikka ja viestintä

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Kieli- ja viestintätieteiden laitoksessa on haettavana

yliopistonopettajan tehtävä, journalistiikka ja viestintä, 1.1.2019 alkaen toistaiseksi

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta on vahva ihmistieteisiin keskittyvä toimija, jolla on keskeinen rooli inhimillisen toiminnan ja yhteiskunnallisten rakenteiden ymmärtämisessä ja kehittämisessä. Tiedekunta on omaleimainen, vahvasti profiloitunut yksikkö, jossa tehdään monitieteistä, kansainvälisesti arvostettua ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa tutkimusta. Tutkimus ja koulutus keskittyvät kulttuuriin, taiteisiin, traditioon, kieliin ja viestintään sekä yhteiskuntatieteisiin ja filosofiaan.

Yliopistonopettajan tehtävä sijoittuu kieli- ja viestintätieteiden laitokseen. Laitoksessa tehdään tieteellisesti korkeatasoista ja yhteiskunnallisesti merkittävää tutkimusta ja koulutetaan kieli-, viestintä- ja media-alan asiantuntijoita. Laitoksen tutkimus tarkastelee kieltä ja viestintää eri ympäristöissä, niiden roolia ihmisyhteisöjen toiminnassa sekä niiden asemaa yhteiskunnan muutoksissa. 

Yliopistonopettajan tehtävä kohdistuu pääasiassa journalistiikan ja viestinnän kandidaattiohjelmiin sisältyviin viestinnän ja median perusopintoihin. Lisäksi yliopistonopettaja suunnittelee ja koordinoi journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelmien aineopintoihin ja syventäviin opintoihin sisältyviä muita yhteisiä opintojaksoja, mm. tutkimusmenetelmäkursseja. Yliopistonopettajan tehtävät ovat opetuspainotteisia.

Yliopistonopettajan tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Johtosäännön mukaan ”yliopistonopettajalta edellytetään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja tehtävässä tarvittava opetustaito, jota arvioitaessa otetaan huomioon opetus- ja ohjauskokemus, pedagoginen koulutus, tuotetut oppimateriaalit, muut opetustoimessa saavutetut ansiot sekä tarvittaessa opetusnäyttein osoitettu opetuskyky”. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kokemusta viestintätieteiden alan yliopisto-opetuksesta, hyvää organisointikykyä, hyviä tietoteknisiä valmiuksia sekä vahvaa viestintä- ja vuorovaikutusosaamista. Eduksi katsotaan soveltuva tohtorin tutkinto, aktiivinen tutkimus- ja julkaisutoiminta sekä tutkimusmenetelmien hyvä tuntemus. Eduksi katsotaan myös hyvä englannin kielen taito sekä kyky antaa opetusta englannin kielellä.  

Yliopistonopettajan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 4–5 (2500,06 €/kk – 2893,95 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja antaa laitoksen johtaja, professori Mika Lähteenmäki s-posti: mika.k.lahteenmaki@jyu.fi, p. +358408053206 tai professori Maarit Valo, s-posti: maarit.a.valo@jyu.fi, p. +358505243556.

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää

1) Vapaamuotoinen hakemuskirje
2) Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (kts. TENK:n ohje www.tenk.fi)
3) Lyhyt (2–3 sivua) kirjallinen selostus pedagogisesta koulutuksesta ja opetusansioista (ks. opetusportfolio: https://www.jyu.fi/hytk/fi/henkilostolle/tiedekunnan-hallinto/kuinka/opetusportfolion-ohje.pdf)
4) Numeroitu luettelo hakijan tieteellisistä ja muista julkaisuista. Julkaisuluettelo tulee laatia noudattaen Suomen Akatemian ohjeistusta (kts.http://www.aka.fi/julkaisuluettelo).

Hakemus tulee jättää viimeistään 7.10.2018 sähköisellä hakulomakkeella.