Tutkijatohtori, eko-evolutiivinen mallintaminen

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Bio- ja ympäristötieteiden laitoksella on haettavana 

tutkijatohtorin tehtävä, eko-evolutiivinen mallintaminen, 1.12.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan kolmen vuoden määräajaksi.

Bio- ja ympäristötieteiden laitoksella tutkimus jakautuu biotieteisiin ja ympäristötieteisiin. Laitoksen vahvuusalueita ovat evoluutiontutkimus ja biologiset nanotieteet sekä luonnonvarojen ja ympäristön tutkimus. Laitoksen eri alojen välillä on runsaasti yhteistyötä ja laaja-alaiset tutkimuskohteet kattavat niin DNA-, eliö-, populaatio- kuin ekosysteemitasonkin. Tutkimustoiminnalle on luonteenomaista ennakkoluuloton eri biologian alojen yhdistäminen ja empiirisen tutkimuksen korostaminen. Perus- ja soveltava tutkimus kulkevat luontevasti rinnakkain.

Tutkijatohtori työskentelee apulaisprofessori Anna Kuparisen työryhmässä Suomen Akatemian rahoittamassa projektissa, joka tutkii ihmisten ja ympäristön aiheuttamia muutoksia akvaattisten lajien ja ekosysteemien kompleksissa eko-evolutiivisessa dynamiikassa. Tutkijatohtorin keskeinen työtehtävä on kehittää ravintoverkkomalleja kuvaamaan akvaattisten ekosysteemien dynamiikkaa muuttuvassa ympäristössä. Työtehtävät painottuvat tutkimukseen ja pienimuotoisiin opetustehtäviin, sekä tutkimukseen liittyviin ohjaustehtäviin. 

Etsimme motivoitunutta tutkijatohtoria mallikehitystyöhön sekä soveltamaan ryhmämme kehittämiä mallinnustyökaluja akvaattisten ekosysteemien dynamiikan, niiden kestävään kalastamisen sekä ympäristöllisten vaihteluiden ekosysteemissä aiheuttamien muutosten tutkimukseen. Hakijalta edellytetään FT tutkintoa (myös pian väittelevät hakijat otetaan huomioon) ekologian, evoluutiobiologian tai matematiikan/tilastotieteen/tietojenkäsittelytieteen alalta (tai vastaavat taidot ja kiinnostuksen kohteet). Hakijalta edellytetään ohjelmointikokemusta, erityisesti Matlab ja R ympäristöjen osaaminen katsotaan eduksi, tai kykyä omaksua uusi ohjelmointikieli/ympäristö nopeasti. 

Tutkijatohtorin tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Tutkijatohtorilta edellytetään hyvää englannin kielen taitoa. 

Tutkijatohtorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 5-6 (2893,95 €/kk – 3374,18 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.  

Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa. 

Lisätietoja antavat Anna Kuparinen, anna.k.kuparinen@jyu.fi ja Tommi Perälä, tommi.a.perala@jyu.fi.

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:

  1. Hakemus/motivaatiokirje, josta ilmenee hakijan kiinnostus tehtävää kohtaan sekä ansiot, ja 1-2 suosittelijan nimet ja yhteystiedot.
  2. Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (kts. TENK:n ohje). 
  3. Tutkintotodistukset.
  4. Julkaisuluettelo sekä muut mahdolliset hakijan eduksi luettavat projektiraportit yms. 

Hakemus tulee jättää viimeistään 31.10.2018 sähköisellä hakulomakkeella.