Tohtorikoulutettava, akvaattiset tieteet

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Bio- ja ympäristötieteiden laitoksella on haettavana 

tohtorikoulutettavan tehtävä, akvaattiset tieteet, 1.12.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan neljän vuoden määräajaksi.

Bio- ja ympäristötieteiden laitoksella tutkimus jakautuu biotieteisiin ja ympäristötieteisiin. Laitoksen vahvuusalueita ovat evoluutiontutkimus ja biologiset nanotieteet sekä luonnonvarojen ja ympäristön tutkimus. Laitoksen eri alojen välillä on runsaasti yhteistyötä ja laaja-alaiset tutkimuskohteet kattavat niin DNA-, eliö-, populaatio- kuin ekosysteemitasonkin. Tutkimustoiminnalle on luonteenomaista ennakkoluuloton eri biologian alojen yhdistäminen ja empiirisen tutkimuksen korostaminen. Perus- ja soveltava tutkimus kulkevat luontevasti rinnakkain.

Tohtorikoulutettava tulee työskentelemään apulaisprofessori Anna Kuparisen työryhmässä Suomen Akatemian rahoittamassa projektissa, joka tutkii ihmisten ja ympäristön aiheuttamia muutoksia akvaattisten lajien ja ekosysteemien kompleksissa eko-evolutiivisessa dynamiikassa. Väitöskirjatyön ohjaajina toimivat ryhmän johtaja ja FT Tommi Perälä. Tohtorikoulutettavan tehtävät painottuvat väitöskirjatutkimukseen, jatkokoulutukseen, avustaviin opetustehtäviin sekä niihin liittyviin muihin tehtäviin. 

Etsimme motivoitunutta tohtorikoulutettavaa kehittämään Bayesilaisia tilastollisia metodeita ympäristöllisten muutosten ja biologisen luokittelun tutkimukseen, sekä soveltamaan kehitettyjä menetelmiä akvaattisiin ekosysteemeihin, niiden dynamiikkaan ja kestävään käyttöön liittyviin sovelluksiin. Hakijalta edellytetään FM tutkintoa matematiikassa, tilastotieteessä, tietojenkäsittelytieteessä tai vastaavien taitojen hallintaa. Hakijalta edellytetään hyvää Bayesilaisten tilastollisten menetelmien tuntemusta, laskentakokemusta ja ohjelmointitaitoja. Erityisesti Matlabin osaaminen katsotaan eduksi, samoin kokemus ja kiinnostus algoritmikehitykseen ja vaihtelun mallintamiseen. 

Tohtorikoulutettavan tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksessa. Tohtorikoulutettavalta edellytetään sujuvaa englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa jatko-opinto-oikeudelle asetettujen vaatimusten mukaisesti.Tehtävää voivat hakea myös opintojen loppuvaiheessa olevat opiskelijat, joiden maisterin tutkinto on hakuvaiheessa vielä kesken.

Tohtorikoulutettavan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöiden tehtävien vaativuustason 1–4 (1 826,50 €/kk – 2 500,06 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja antavat Anna Kuparinen, anna.k.kuparinen@jyu.fi ja Tommi Perälä, tommi.a.perala@jyu.fi.

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:

  1. Hakemus/motivaatiokirje, josta ilmenee hakijan kiinnostus tehtävää kohtaan sekä ansiot, ja 1-2 suosittelijan nimet ja yhteystiedot.
  2. Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (kts. TENK:n ohje). 
  3. Tutkintotodistukset.
  4. Muut mahdolliset hakijan eduksi luettavat julkaisut ja/tai projektiraportit yms. 

Hakemus tulee jättää viimeistään 31.10.2018 sähköisellä hakulomakkeella.