2 tutkijatohtoria, evoluutioekologia

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Bio- ja ympäristötieteiden laitoksella on haettavana kaksi tutkijatohtorin tehtävää, evoluutioekologia,1.1.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan, kolmen ja kahden vuoden määräajaksi.

Bio- ja ympäristötieteiden laitoksella tutkimus jakautuu biotieteisiin ja ympäristötieteisiin. Laitoksen vahvuusalueita ovat evoluutiotutkimus ja biologiset nanotieteet sekä luonnonvarojen ja ympäristön tutkimus. Evoluutiobiologinen tutkimus on suuntautunut evoluutioekologiaan ja evoluutiogenetiikkaan. Laitoksen eri alojen välillä on runsaasti yhteistyötä ja laaja-alaiset tutkimuskohteet kattavat niin DNA-, eliö-, populaatio- kuin ekosysteemitasonkin. Tutkimustoiminnalle on luonteenomaista ennakkoluuloton eri biologian alojen yhdistäminen ja empiirisen tutkimuksen korostaminen. Perus- ja soveltava tutkimus kulkevat luontevasti rinnakkain.

Tutkijatohtorit työskentelevät Prof. Johanna Mappesin tutkimusryhmässä Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa "Evolutionary ecology of communication”. Hankkeen tarkoituksena on selvittää kuinka signaalit kehittyvät yhteisöissä, pääpainon ollessa petoeläin-saalis vuorovaikutuksissa käyttäen lintuja ja kemiallisesti puolustautuvia saaliita mallina. Erityisesti halutaan edistää ymmärrystä kommunikoinnista/viestinnästä monimuotoisissa yhteisöissä. Maapallon kaikissa ekosysteemeissä erityisesti pedot häviävät ihmisen toiminnan vaikutuksesta, mutta sen vaikutuksista saalispopulaatioihin ymmärretään vain vähän. Koska varoitussignaalien odotetaan muuttuvan vasteena saalispopulaatioiden muutokselle, ne voivat tarjota visuaalisen ja helppokäyttöisen indikaattorin saalistajien häviämisestä ja siten ekosysteemin toiminnasta. Lisätietoja tutkimuksesta löytyy verkkosivultamme.

Haemme kahta innostunutta ja motivoitunutta jäsentä tutkimusryhmäämme. Tutkijatohtorilta edellytetään tohtorin tutkintoa ekologiassa, evoluutiobiologiassa, käyttäytymisekologiassa, populaatiobiologiassa tai muun soveltuvan alan tohtorin tutkintoa. Hakijalta edellytetään hyviä ongelmanratkaisu- ja viestintätaitoja sekä kykyä ohjata kandidaatti- ja maisteritason opiskelijoita. Ryhmämme työskentelee tiiminä, joten erinomaiset tiimityötaidot ovat välttämättömiä. Tutkijatohtori työskentelee sekä maastossa että laboratoriossa. Aikaisempi kokemus kemiallisesta ekologiasta, genetiikasta, eläinten näkö-mallintamisesta (tai värianalyysistä) tai kokeellisesta tutkimuksesta voidaan katsoa eduksi. Tehtävään valittavalla tulisi olla ajokortti.Tehtävää voi hakea myös jatko-opintojensa loppuvaiheessa oleva, jonka tohtorin tutkinto on hakuvaiheessa vielä hieman kesken.

Tutkijatohtorin tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Tutkijatohtorilta edellytetään hyvää englannin kielen taitoa.

Tutkijatohtorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 5-6 (2893,95 €/kk - 3374,18 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.  

Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa. 

Lisätietoja antaa: Professori Johanna Mappes, +358 40 5372263, johanna.mappes@jyu.fi.

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:

  1. Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (ks. TENK:n ohje). 
  2. Lyhyt hakemuskirje, sisältäen omat tutkimusintressit.
  3. Julkaisuluettelo. 
  4. Kaksi suosituskirjettä henkilöiltä, jotka voidaan tavoittaa sähköpostilla tai puhelimella ennen tai jälkeen haastattelun.

Hakemus tulee jättää viimeistään 30.10.2018 sähköisellä hakulomakkeella.