Apulaisprofessori (tenure track), yhteiskuntapolitiikka

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. 

Haettavana on yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksessa 
apulaisprofessorin (tenure track) tehtävä, yhteiskuntapolitiikka, 1.8.2019 alkaen tai mahdollisimman pian sen jälkeen viiden vuoden määräajaksi.  

Apulaisprofessorin tehtävä sijoittuu yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitokselle, jonka tutkimuksen painoaloja ovat:

1. Filosofisen ja poliittisen ajattelun traditiot

2. Kestävät yhteiskunnat

3. Hyvinvoinnin ja hoivan politiikat 

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella apulaisprofessorin tehtävä sijoittuu yhteiskuntapolitiikan oppiaineeseen, jonka painoaloja ovat sosiaali- ja työpolitiikka, kestävä kehitys, globaali sosiaalipolitiikka, sosiaalinen hoiva ja digitalisaation sosiaaliset vaikutukset. Tehtävä sijoittuu Suomen Akatemian rahoittamalle Jyväskylän yliopiston tutkimuksen profilointialueelle ”Active Ageing and Care in 2040” (Profi4), joka toteutetaan humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan ja liikuntatieteellisen tiedekunnan yhteistyönä. Tavoitteena on tuottaa tietoa, joka edistää ikääntymiseen ja hoivaan liittyvän yhteiskuntapolitiikan tutkimuksen ja käytännön kehittämistä. Kyseinen hanke toteutetaan läheisenä yhteistyönä Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikön (CoE AgeCare) kanssa. 

Apulaisprofessorin tehtävät painottuvat ikääntymisen ja hoivan yhteiskuntapolitiikan tutkimuksen kehittämiseen ja johtamiseen, täydentävän rahoituksen hankkimiseen sekä alan opetukseen erityisesti maisteri- ja jatkokoulutustasolla. Apulaisprofessorin odotetaan ottavan laajasti vastuuta Active Ageing and Care in 2040 -profilointialueen toteuttamisesta. Profilointialueen osa-alueet humanistis-yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa ovat: 1. hoiva- ja asuntopolitiikka ja 2. vanhuusiän digitalisaatio. Apulaisprofessorin tehtävään haetaan henkilöä, jolla on edellytykset nousta kansainvälisesti ikääntymisen ja hoivan tutkimusalan johtavien tutkijoiden joukkoon. 

Tehtävän täyttämistä varten on laadittu kirjallinen suunnitelma https://www.jyu.fi/en/workwithus/appointment-procedure, josta ilmenee tarkemmin tehtävät ja kelpoisuusvaatimukset. Kelpoisuusvaatimusten on täytyttävä hakuajan päättymiseen mennessä.

Apulaisprofessorin tehtävä täytetään viiden vuoden määräajaksi (tenure track), (ks. professorin vakinaistamispolku). Erityisen ansioitunut ja kiistatta kelpoinen henkilö voidaan poikkeuksellisesti ottaa suoraan professorin tehtävään edellyttäen, että tehtävään ei ole saatavissa pätevämpää ja sopivampaa henkilöä. Tarkoituksena on, että määräaikaisen tehtävän aikana apulaisprofessorina toimiva ansioituu professorin tehtävään. Apulaisprofessorin määräaikaiseen tehtävään valitun henkilön kohdalla käynnistetään ennen määräaikaisuuden päättymistä arviointimenettely, jossa arvioidaan työntekijän ansioituneisuus professorin tehtävään kutsumenettelyä käyttäen. Arviointimenettelyssä noudatetaan samoja asiantuntijamenettelyä koskevia menettelytapoja kuin professorin tehtävää täytettäessä.

Apulaisprofessorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 7 (3 889,84 €/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. 

Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa. 

Lisätietoja antaa professori Teppo Kröger, s-posti: teppo.kroger@jyu.fi, puh. +358 40 805 4160. 

Sähköiseen hakujärjestelmään tulee liittää englanninkielisinä (tiedoston nimessä on mainittava aina hakijan nimi):

  1. Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan TENK:n ansioluettelomalli;
  2. Numeroitu luettelo kaikista niistä tieteellisistä tai muista julkaisuista, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään. Julkaisuluettelo tulee laatia noudattaen Suomen Akatemian ohjeistusta;
  3. Lyhyt (2-3 sivua) kirjallinen selostus hakijan tieteellisestä tutkimuksesta, tieteelliseen toimintaan ja tutkimustyön johtamiseen liittyvistä ansioista mukaan luettuna selvitys täydentävän rahoituksen hankkimisesta sekä vastuista tällaisella rahoituksessa toteutetuista tutkimushankkeista;
  4. Lyhyt (2-3 sivua) kirjallinen selostus pedagogisesta koulutuksesta ja opetusansioista eli opetusportfolio;
  5. Lyhyt (2-3 sivua) kirjallinen selostus hakijan yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta ja kansainvälisestä toiminnasta;
  6. Enintään 10 julkaisua, jotka on numeroitava julkaisuluettelon mukaisesti;
  7. Lyhyt (2-3 sivua) selvitys siitä, miten hakija aikoo kehittää ikääntymisen ja hoivan yhteiskuntapolitiikan alaan kuuluvaa tutkimusta, opetusta ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta 

Hakemus tulee jättää viimeistään keskiviikkona 9.1.2019 sähköisellä hakulomakkeella.