Apulaisprofessori (tenure track) tai professori, kansainvälinen kehitystutkimus

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. 

Haettavana on yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksessa 

apulaisprofessorin (tenure track) tai professorin tehtävä, kansainvälinen kehitystutkimus, 1.8.2019 alkaen tai mahdollisimman pian sen jälkeen apulaisprofessorin tehtävässä viiden vuoden määräajaksi ja professorin tehtävässä toistaiseksi.  

Apulaisprofessorin tai professorin tehtävä sijoittuu yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitokseen, jonka tutkimuksen painoalat ovat:

1. Filosofisen ja poliittisen ajattelun traditiot

2. Kestävät yhteiskunnat

3. Hyvinvoinnin ja hoivan politiikat 

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen kehitystutkimuksen oppiaine toteuttaa monitieteistä, kansainvälistä Masters Programme in Development, Education and International Co-operationmaisteriohjelmaa yhdessä kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan kanssa. Maisteriohjelma laajentaa ja syventää opiskelijoiden ymmärrystä kansainvälisen kehitystyön instituutioista, politiikoista ja toimijoista kriittisestä, asiaa jäsentelevästä ja monitieteisestä näkökulmasta. 

Hakijan odotetaan vahvistavan yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen tutkimusprofiilia monitieteisen kansainvälisen kehitystutkimuksen alalla, jossa tarkastelun keskiössä ovat erilaiset kehityskysymykset sekä kehitykseen liittyvät haasteet. Ongelmalähtöisenä tieteenalana se pyrkii löytämään selityksiä ”kehitysongelmille” ja tutkimaan kehityksen merkitystä. Kehitystutkimus yhdistelee eri tieteenalojen teorioita. Mahdollisia lähestymistapoja ovat muun muassa poliittinen taloustiede, antropologia, sosiologia ja koulutustutkimus. 

Kansainvälisen kehitystutkimuksen apulaisprofessorin tai professorin tehtävänä on edistää omalla tieteellisellä toiminnallaan kehitystutkimuksen, opetuksen ja jatkokoulutuksen kehittymistä sekä osallistua ulkopuolisen täydentävän tutkimusrahoituksen hankkimiseen. Tehtävässä painottuvat aktiivinen tutkimustyö sekä tutkimusprojektien käynnistäminen ja toteuttaminen. Apulaisprofessori tai professori vastaa Masters Programme in Development, Education and International Co-operation  -maisteri-ohjelmasta. Tehtävään kuuluu väitöskirjojen ja pro gradu-tutkielmien ohjaaminen sekä perus- ja jatkokoulutukseen kuuluvan opetuksen antaminen. 

Tehtävän täyttämistä varten on laadittu kirjallinen suunnitelma https://www.jyu.fi/en/workwithus/appointment-procedure, josta ilmenee tarkemmin tehtävät ja kelpoisuusvaatimukset. Kelpoisuusvaatimusten on täytyttävä hakuajan päättymiseen mennessä.

Apulaisprofessorin tehtävä täytetään viiden vuoden määräajaksi (tenure track), (ks. professorin vakinaistamispolku). Erityisen ansioitunut ja kiistatta kelpoinen henkilö voidaan poikkeuksellisesti ottaa suoraan professorin tehtävään edellyttäen, että tehtävään ei ole saatavissa pätevämpää ja sopivampaa henkilöä. Tarkoituksena on, että määräaikaisen tehtävän aikana apulaisprofessorina toimiva ansioituu professorin tehtävään. Apulaisprofessorin määräaikaiseen tehtävään valitun henkilön kohdalla käynnistetään ennen määräaikaisuuden päättymistä arviointimenettely, jossa arvioidaan työntekijän ansioituneisuus professorin tehtävään kutsumenettelyä käyttäen. Arviointimenettelyssä noudatetaan samoja asiantuntijamenettelyä koskevia menettelytapoja kuin professorin tehtävää täytettäessä.

Apulaisprofessorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 7 (3 889,84 €/kk) ja professorin vaativuustason 8-11 (4.702,72 – 6.928,70 €/kk) mukaan. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.  

Apulaisprofessorin tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa. 

Lisätietoja antavat professori Mika Ojakangas, s-posti: mika.m.a.ojakangas@jyu.fi, puh. +358 40 805 4177. 

Sähköiseen hakujärjestelmään tulee liittää englanninkielisinä (tiedoston nimessä on mainittava aina hakijan nimi):

1.      Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan TENK:n ansioluettelomalli;

2.      Numeroitu luettelo kaikista niistä tieteellisistä tai muista julkaisuista, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään. Julkaisuluettelo tulee laatia noudattaen Suomen Akatemian ohjeistusta;

3.      Lyhyt (2-3 sivua) kirjallinen selostus hakijan tieteellisestä tutkimuksesta, tieteelliseen toimintaan ja tutkimustyön johtamiseen liittyvistä ansioista mukaan luettuna selvitys täydentävän rahoituksen hankkimisesta sekä vastuista tällaisella rahoituksessa toteutetuista tutkimushankkeista;

4.      Lyhyt (2-3 sivua) kirjallinen selostus pedagogisesta koulutuksesta ja opetusansioista eli opetusportfolio;

5.      Lyhyt (2-3 sivua) kirjallinen selostus hakijan yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta ja kansainvälisestä toiminnasta;

6.      Enintään 10 julkaisua, jotka on numeroitava julkaisuluettelon mukaisesti;

7.      Lyhyt (2-3 sivua) selvitys siitä, miten hakija aikoo kehittää kansainvälisen kehitystutkimuksenalaan kuuluvaa tutkimusta, opetusta ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta.  

Hakemus tulee jättää viimeistään perjantaina 15.2.2019 sähköisellä hakulomakkeella.