Yliopistotutkija, oppimisen, muistin ja kehityksen hermostollinen perusta

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Haettavana on

yliopistotutkijan tehtävä, oppimisen, muistin ja kehityksen hermostollinen perusta, ajalle 1.3.2019-28.2.2023.

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntaan kuuluu kolme laitosta, kasvatustieteiden laitos, opettajankoulutuslaitos ja psykologian laitos sekä perusopetusta ja lukiokoulutusta järjestävä harjoittelukoulu (Normaalikoulu). Tiedekunnassa on 30 professuuria. Henkilökunnan kokonaismäärä on noin 350, josta normaalikoulun osuus on noin 100 henkilöä.

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan tutkimuksen painoalueet ovat: 1) Oppiminen (esim. oppimisprosessit ja –ympäristöt, oppimisvaikeudet, oppimisen neuraalinen perusta, kehittyvät aivot); 2) Vuorovaikutus oppimisessa, kasvatuksessa ja terapiassa; 3) Perhe ja lapsuus;4) Työelämä (esim. työssä oppiminen ja hyvinvointi, johtajuuden tutkimus); 5) Opetus, ohjaus ja koulutus. Tiedekunnan tutkijat ovat haluttuja tutkimuksen yhteistyökumppaneita. Tiedekunnan tutkimuksen kansainvälisesti tunnettuja vahvoja asiantuntijuusalueita ovat elämänkaaren kattavat laajat seurantatutkimukset, kokeellinen ja interventiotutkimus, analyysimenetelmiin liittyvä erityisasiantuntemus, aivotutkimus, oppimisen prosessien tutkimus, digitaalisten ja teknologiavusteisten ympäristöjen tutkimus sekä monitieteiset lähestymistavat. Tiedekunta tarjoaa korkeatasoista koulutusta aikuiskasvatustieteessä, luokan- ja aineenopettajakoulutuksessa, varhaiskasvatustieteessä, ohjausalalla, koulutusjohtamisessa, psykologiassa ja erityispedagogiikassa.

Tiedekunnan tutkimuksen infrastruktuuriin kuuluvat seuraavilla alueilla toimivat keskukset/tutkimusverkostot: Monitieteinen aivotutkimus (CIBR; EEG- ja MEG-laboratoriot, aivojen kehityksellisiin muutoksiin kohdentuva profilointihanke BRAIN), Oppimisen ja opetuksen tutkimuksen keskus (CLT; liittyen Monitieteisen oppimisen ja opetuksen tutkimuksen profilointihankkeisiin MultiLeTe 1 ja 2), Oppimisvaikeuksien tutkimusverkosto (ForLearning), Ihmistieteiden metodikeskus (IHME), Psykoterapian opetus- ja tutkimusklinikka sekä Monitieteinen perhe- ja lapsuustutkimus.

Psykologian laitoksella on korkeatasoiset laitteistot aivosignaalien käsittelyn tutkimiseksi ihmisillä (MEG- ja EEG –laboratoriot) ja eläimillä (elävien organismien elektrofysiologia). Laitoksella on ollut kaksi huippututkimusyksikköä: Ihmisen kehityksen ja sen riskitekijöiden (1997-2000) sekä Oppimisen ja motivaation (2006-2011) huippuyksikkö.

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta koordinoi kolmea Suomen Akatemian rahoittaa profilointihanketta: 1) Monitieteinen oppimisen ja opetuksen tutkimus (MultiLeTe1, Profi1, 2015-2019), 2) edellisen jatko MultiLeTe2, Profi4, 2018-2022) ja 3) Aivojen muutokset koko elämänkaaressa – kasvuympäristöjen, itsesäätelyn ja fyysisen aktiivisuuden vaikutus muutoksiin (BRAIN, Profi3,  2017-2021).

BRAIN-profilointihankkeen neljä osa-aluetta ovat:
(1)    Aivojen kehitykselliset muutokset elämänkaaren aikana (aivokuvantaminen);
(2)    Elämänkaaren aikaiset muutokset aivojen muovautuvuudessa – ympäristön ja yksilön sisäisten tekijöiden vaikutusmekanismit;
(3)    Itsesäätely ja kehitys koko elämänkaaren ajan (psykologia);
(4)    Fyysinen aktiivisuus, toiminnallinen kapasiteetti ja aivojen muutokset elämänkaaren aikana (liikunta- ja terveystieteet, gerontologia).

Yliopistotutkijan tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Yliopistotutkijan tehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Eduksi katsotaan hyvä englannin kielen taito ja kyky antaa opetusta englannin kielellä.

Yliopistotutkijan tehtävät sijoittuvat BRAIN-profiilin tutkimusalueelle, ja erityisesti osa-alueelle Elämänkaaren aikaiset muutokset aivojen muovautuvuudessa – ympäristön ja yksilön sisäisten tekijöiden vaikutusmekanismit. Rekrytoinnilla vahvistetaan aivojen solu- ja systeemitason tutkimusta. Tehtävään valittavalta edellytetään näyttöjä korkeatasoisesta tutkimuksesta tällä alueella sekä kilpaillun tutkimusrahoituksen hankkimisesta. Valinnassa painotetaan lisäksi strategisesti tarkoituksenmukaista yhteistyöverkostoa ja hyviä yhteistyötaitoja.

Yliopistotutkijan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 5-7 (2 893,95 €/kk - 3 889,84 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja antaa: Aivotutkimuskeskuksen johtaja Tiina Parviainen, sähköposti tiina.m.parviainen@jyu.fi, puh. 040 805 3533.

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:

1) Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (ks. TENK:n ohje www.tenk.fi).

2) Numeroitu luettelo kaikista niistä tieteellisistä ja muista julkaisuista, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään. Julkaisuluettelo tulee laatia noudattaen Suomen Akatemian ohjeistusta.

3) Enintään viisi (5) pääjulkaisua, jotka on numeroitava julkaisuluettelon mukaisesti. 

4) Lyhyt (2–3 sivua) kirjallinen selostus hakijan tieteellisestä tutkimuksesta, tieteelliseen toimintaan ja tutkimustyön johtamiseen liittyvistä ansioista.

5) Lyhyt (1-2 sivua) kuvaus siitä, miten hakija aikoo edistää tehtävän alaan liittyvää tutkimusta.

6) Kaksi suosittelijaa (nimi ja yhteystiedot). 

Hakemus tulee jättää viimeistään 20.12.2018 sähköisellä hakulomakkeella.