Apulaisprofessori, hyvinvointi ja motivaatio työelämässä

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisenkysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Haettavana on
apulaisprofessorin tehtävä (tenure track), hyvinvointi ja motivaatio työelämässä, 1.8.2019 alkaen tai mahdollisimman pian sen jälkeen, viiden vuoden määräajaksi.

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta on vahvoilta juurilta ponnistava ja rohkeasti parempaa tulevaisuutta rakentava tutkimus- ja koulutusyksikkö. Tiedekunnassa tehdään korkeatasoista ja kansainvälisesti tunnettua tutkimusta. Oppimisen ja opetuksen tutkimuksessa ja kehittämisessä, opettajankoulutuksessa sekä terapiakoulutuksessa tiedekunta on maan kärkitoimijoita.

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntaan kuuluu kolme laitosta, kasvatustieteiden laitos, opettajankoulutuslaitos ja psykologian laitos sekä perusopetusta ja lukiokoulutusta järjestävä harjoittelukoulu (Normaalikoulu). Tiedekunnassa on 30 professuuria. Henkilökunnan kokonaismäärä on noin 350, josta normaalikoulun osuus on noin 100 henkilöä.

Psykologian laitokselle sijoittuvan tehtävän ala liittyy läheisesti Jyväskylän yliopiston strategiseen painoalaan Oppiminen, opetus ja kehitystä tukevat kasvu- ja oppimisympäristöt sekä tulevaan strategiaan Hyvinvoiva ihminen. Apulaisprofessorin tehtävään valittavan henkilön odotetaan vahvistavan psykologian laitoksen tutkimusprofiilia työelämätutkimuksen alalla kohdentuen hyvinvointiin ja motivaatioon työelämässä. Tehtävään valittavan odotetaan tekevän kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta sekä edistävän yliopistojen välistä strategista, synergiaa tuottavaa kansallista yhteistyötä (mm. Tampereen yliopiston kanssa muodostunut WOP-verkosto) ja kansainvälisesti rakentuvia yhteistyöverkostoja.

Opetustehtäviin sisältyy  laaja-alaisesti tehtävän alaan liittyviä perus-, aine- ja syventävän tason luento- ja muita kursseja. Opetuksen jatkuva kehittäminen sekä opetukseen ja muihin akateemisiin velvoitteisiin liittyvät hallintotehtävät kuuluvat apulaisprofessorin tehtäviin. Apulaisprofessori ohjaa kandidaatti- ja maisteritutkielmia ja hankkii ulkopuolista rahoitusta, jonka turvin ottaa ohjattavakseen tohtorikoulutettavia ja post-doc –tutkijoita.

Apulaisprofessorin tehtävään valittavalta henkilöltä edellytetään erinomaisia näyttöjä kyvystä tehdä ja julkaista tieteellistä tutkimusta, kansainvälisestä verkostoitumisesta, täydentävän tutkimusrahoituksen hankkimisesta sekä opetuksesta ja ohjauksesta.

Tehtävän täyttämistä varten on laadittu kirjallinen suunnitelma, josta ilmenee tarkemmin tehtävät, kelpoisuusvaatimukset ja hakemuksen liitteet.

Tehtävä täytetään viiden vuoden määräajaksi apulaisprofessorina (tenure track), (ks. professorin vakinaistamispolku). Erityisen ansioitunut ja kiistatta kelpoinen henkilö voidaan poikkeuksellisesti ottaa suoraan professorin tehtävään edellyttäen, että tehtävään ei ole saatavissa pätevämpää ja sopivampaa henkilöä. Apulaisprofessorin määräaikaiseen tehtävään valitun henkilön kohdalla käynnistetään ennen määräaikaisuuden päättymistä arviointimenettely, jossa arvioidaan työntekijän ansioituneisuus professorin tehtävään kutsumenettelyä käyttäen. Arviointimenettelyssä noudatetaan samoja asiantuntijamenettelyä koskevia menettelytapoja kuin professorin tehtävää täytettäessä.

Apulaisprofessorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 7 (3903,56 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa 6-50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja antaa: Psykologian laitoksen johtaja, professori Juha Holma, sähköposti juha.m.holma@jyu.fi, puh. 040 8053488. 

Hakemusasiakirjat tulee laatia englanniksi. Sähköiseen hakemukseen tulee liittää pdf-tiedostona seuraavat dokumentit: .

1) Hakemus/motivaatiokirje
 
2) Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (kts. TENK:n ohje www.tenk.fi)

3) Numeroitu luettelo kaikista niistä tieteellisistä ja muista julkaisuista, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään. Julkaisuluettelo tulee laatia noudattaen  Suomen Akatemian ohjeita

4) Lyhyt (2-3 sivua) kirjallinen selostus hakijan tieteellisestä tutkimuksesta, tieteelliseen toimintaan ja tutkimustyön johtamiseen liittyvistä ansioista mukaan luettuna selvitys täydentävän tutkimusrahoituksen hankkimisesta sekä vastuista tällaisella rahoituksella toteutetuista tutkimushankkeista

5) Lyhyt (2-3 sivua) kirjallinen selostus pedagogisesta koulutuksesta ja opetusansioista (opetusportfolio)

6) Lyhyt (2-3 sivua) kirjallinen selostus hakijan yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä

7) Enintään kymmenen (10) pääjulkaisua, jotka on numeroitava julkaisuluettelon mukaisesti

8) Lyhyt (2-3 sivua) kuvaus siitä, miten hakija aikoo edistää tehtävän alaan liittyvää tutkimusta ja koulutusta kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnassa.

Hakemus tulee jättää viimeistään 31.3.2019 sähköisellä hakulomakkeella.