Yliopistotutkija, kognitiotiede osana informaatioteknologiaa

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Haettavana on yliopistotutkijan tehtävä, kognitiotiede osana informaatioteknologiaa, 1.8.2019 alkaen, tai sopimuksen mukaan, toistaiseksi.

Informaatioteknologian tiedekunta on alallaan Suomen ensimmäinen ja suurin. Tiedekunnan missiona on vastata kehittyvän informaatioteknologian sekä digitalisoitumisen tuomiin tutkimus- ja koulutushaasteisiin. Tutkimuksessa, koulutuksessa ja sidosryhmäyhteistyössä tiedekunta yhdistää kokonaisvaltaisesti teknologian, informaation, organisaatioiden ja liiketoiminnan sekä ihmisen näkökulmat. Tiedekunnassa työskentelee noin 220 työntekijää, perusopiskelijoita on 2400 ja jatko-opiskelijoita 150. Opetusta annetaan sekä suomeksi että englanniksi.

Yliopistotutkijan tehtäviin kuuluvat informaatioteknologiaan (erityisesti tietojärjestelmätiede ja/tai koulutusteknologia) integroituvat kognitiotieteen tutkimustehtävät sekä tiedekunnan opetussuunnitelmaan kuuluvat tämän alueen opetus- ja ohjaustehtävät. Tehtävät painottuvat tutkimustehtäviin sekä niihin liittyviin muihin tehtäviin.

Informaatioteknologian tiedekunnan toiminta ja tutkimus: https://www.jyu.fi/it/fi

Informaatioteknologian tiedekunnan tämän hetkinen opetussuunnitelma: https://www.jyu.fi/ops/fi/it

Kognitiotieteen yliopistotutkijalta edellytetään monipuolista perehtyneisyyttä informaatioteknologiaan (tietojärjestelmätieteeseen ja/tai koulutusteknologiaan) integroituvasta kognitiotieteen tutkimuksesta ja opetuksesta. Yliopistotutkijan odotetaan osallistuvan myös jatkokoulutukseen. Eduksi katsotaan näytöt korkeatasoisesta, monitieteisestä tutkimuksesta ja tutkimusrahoitushauista, opinnäytteiden ohjaamisesta, kansainvälisestä yhteistyöstä sekä valmiudesta toimia tarvittaessa myös oppiaineen ja tiedekunnan erilaisissa vastuutehtävissä.

Yliopistotutkijan tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Yliopistotutkijan tehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Eduksi katsotaan hyvä englannin kielen taito ja kyky antaa opetusta englannin kielellä. 

Yliopistotutkijan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 5-7 (2903,61 €/kk - 3903,56 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa 6-50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja antaa dekaani Pasi Tyrväinen, pasi.tyrvainen@jyu.fi tai +358 40 5408646.

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:

1) Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (kts. TENK:n ohje www.tenk.fi)

2) Julkaisuluettelo, joka tulee laatia noudattaen Suomen Akatemian ohjeistusta. Julkaisuista mainitaan täydellinen kirjallisuusviite.

3) Enintään kymmenen (10) pääjulkaisua, jotka on numeroitava julkaisuluettelon mukaisesti.

4) Lyhyt kirjallinen selostus tutkimustyöstä ja tieteellisistä ansioista. Tehtävään hakevia pyydetään hakemuksessaan tuomaan esiin, miten heidän tutkimusprofiilinsa vahvistaa Informaatioteknologian tiedekunnan osaamista hakuilmoituksessa kuvatulla tutkimusalueella. 

5) Lyhyt (1-2 sivua) kirjallinen selostus pedagogisesta koulutuksesta ja opetusansioista (opetusportfolio), JY:n ohjeistus opetusportfolion laadintaan: https://www.jyu.fi/fi/yliopisto/tyopaikat/opetusportfolio

Hakemus tulee jättää viimeistään 1.3.2019 sähköisellä hakulomakkeella.