Tutkijatohtori, ydinspektroskopia

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Fysiikan laitoksella matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa on haettavana

tutkijatohtorin tehtävä, ydinspektroskopia, 1.4.2019 alkaen tai mahdollisimman pian sen jälkeen 31.8.2021 saakka.

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan fysiikan laitos kouluttaa fyysikoita, jotka sijoittuvat asiantuntijoina, opettajina ja tutkijoina elinkeinoelämän sekä opetus- ja tutkimustyön eri alueille. Fysiikan laitoksen tutkimuksen pääalat ovat subatomaarinen fysiikka ja materiaalifysiikka. Subatomaarisen fysiikan tutkimus koostuu hiukkasfysiikan, kosmologian, ydinfysiikan ja kiihdytinpohjaisen materiaalifysiikan tutkimuksesta. Hiukkasfysiikan tutkimusalueita ovat ultrarelativististen raskasionitörmäysten fysiikka, kvanttiväridynamiikka ja neutriinofysiikka. Kosmologian tutkimuskohteita ovat pimeä aine ja energia, kosminen inflaatio ja epätasapainoilmiöiden kenttäteoria. Ydinfysiikan alalla tutkimusta tehdään laitoksen kiihdytinlaboratoriossa kohteina ydinrakenteen, erityisesti eksoottisten ytimien tutkimus ja ydinastrofysiikka. Teoreettisen ydinfysiikan tutkimuskohteita ovat ydinmallit ja niiden soveltaminen eksoottisten ytimien rakenteen, kaksoisbeetahajoamisen ja pimeän aineen tutkimuksessa. Ydinfysiikan tutkimuksen ohella kiihdytinlaboratoriossa suoritetaan materiaalitutkimusta ja materiaalien karakterisointia ionisuihkujen avulla ja tutkitaan ionilähdefysiikkaa. Lisäksi ydin-, kiihdytin- ja materiaalifysiikan menetelmiä sovelletaan elektroniikan säteilyvaurioiden tutkimukseen ja kiihdyttimiä ja niiden oheislaitteita hyödynnetään kaupalliseen toimintaan. Fysiikan laitos on vahvasti mukana CERNin ISOLDE ja ALICE kokeissa sekä FAIR projektissa saksan GSI:ssä.

Tutkijatohtori tulee työskentelemään Suomen Akatemian rahoittamassa projektissa “Intruder-tilojen rakenne raskaissa ytimissä”. Tutkimuksen tavoitteena on yksiselitteisesti määrittää ns. intruder-tilojen sisäinen rakenne, jotka on yleisesti liitetty kevyiden lyijy-ytimien eri muotoihin. Tutkimuksessa sovelletaan siirtoreaktiomenetelmiä ja radioaktiivisia hiukkassuihkuja CERNin HIE-ISOLDE laboratoriossa MINIBALL- ja ISS-mittalaitteilla. Täydentäviä suihkunsisäisiä mittauksia tehdään Jyväskylän kiihdytinlaboratoriossa. Tutkimus tehdään yhteistyössä Liverpoolin ja Manchesterin yliopistojen (UK), STFC Daresburyn laboratorion (UK) sekä Leuvenin katolisen yliopiston (Belgia) ja Darmstadtin teknisen yliopiston (Saksa) kanssa.

Tutkijatohtori työskentelee ydinspektroskopian ryhmässä. Ydinspektroskopian ryhmä käyttää kolmasosan Jyväskylän kiihdytinlaboratorion tarjoamasta vuotuisesta suihkuajasta. Tästä suurin osa on osoitettu neutronivajaiden eksoottisien ytimien ja yliraskaiden ytimien tutkimiseen.

Tutkijatohtorin tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Yliopiston opetus-ja tutkimustehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Tutkijatohtorilta edellytetään hyvää englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Hakijalta edellytetään tohtorintutkintoa kokeellisen ydinfysiikan alalta. Kokemus gamma- ja/tai hiukkaspektrometriasta, radioaktiivisista suihkuista, siirtoreaktioista ja simuloinneista katsotaan eduksi. Hakijalta odotetaan matkustusvalmiutta. 

Tutkijatohtorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 5-6 (2903,61 €/kk - 3386,00 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa 6-50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja: Yliopistotutkija Janne Pakarinen, janne.pakarinen@jyu.fi, puh. +358 40 805 4900 

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:

1)      Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (kts. TENK:n ohje www.tenk.fi).

2)      Hakemuskirje

3)      Julkaisuluettelo

Hakemus tulee jättää viimeistään 28.2.2019 sähköisellä hakulomakkeella.