Apulaisprofessori (tenure track), Oppimisen, opetuksen ja vuorovaikutuksellisten prosessien tutkimus

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisenkysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Haettavana on
apulaisprofessorin tehtävä (tenure track), oppimisen, opetuksen ja vuorovaikutuksellisten prosessien tutkimus, 1.6.2019 alkaen tai mahdollisimman pian sen jälkeen, viiden vuoden määräajaksi.

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta on vahvoilta juurilta ponnistava ja rohkeasti parempaa tulevaisuutta rakentava tutkimus- ja koulutusyksikkö. Tiedekunnassa tehdään korkeatasoista ja kansainvälisesti tunnettua tutkimusta. Oppimisen ja opetuksen tutkimuksessa ja kehittämisessä, opettajankoulutuksessa sekä terapiakoulutuksessa tiedekunta on maan kärkitoimijoita.

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntaan kuuluu kolme laitosta, kasvatustieteiden laitos, opettajankoulutuslaitos ja psykologian laitos sekä perusopetusta ja lukiokoulutusta järjestävä harjoittelukoulu (Normaalikoulu). Tiedekunnassa on 30 professuuria. Henkilökunnan kokonaismäärä on noin 350, josta normaalikoulun osuus on noin 100 henkilöä.

Haettavana oleva tenure track –tehtävä liittyy MultiLeTe 2 (Monitieteinen oppimisprosessien ja opetuksen tutkimus / Multidisciplinary Research on Learning and Teaching - Phase 2) -profilointihankkeeseen. Profilointihankkeen keskiössä ovat seuraavat kolme teema-aluetta:

1.   Vuorovaikutuksen ja oppimisen prosessien tutkimus elämänkaaren aikana
2.   Vuorovaikutus, oppiminen ja digitalisaatio työelämässä
3.   Vuorovaikutus ja oppiminen teknologiaa sisältävissä ympäristöissä

Apulaisprofessorin tehtävässä painottuu oppimisen, opetuksen ja vuorovaikutuksellisten prosessien tutkimus, joka liittyy edellä mainittuihin profilointihankkeen teemoihin 1-3. Tehtävään valittavan odotetaan tekevän kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta, hankkivan täydentävää tutkimusrahoitusta sekä edistävän kansallista yhteistyötä ja kansainvälisesti rakentuvia yhteistyöverkostoja.

Apulaisprofessorin tehtävään valittavalta henkilöltä odotetaan erityisesti vahvaa kansainvälistä näyttöä oppimisen, opetuksen ja vuorovaikutuksellisten prosessien tutkimuksesta. Eduksi katsotaan hakijan kokemus yhteistyöstä tai monitieteisestä osaamisesta useammalla kuin yhdellä profilointihankkeen kolmesta teema-alueesta ja niiden rajapinnoilla. Hakijalla tulee olla kokemusta kilpaillun tutkimusrahoituksen hankkimisesta, strategisesti tarkoituksenmukainen kansainvälinen yhteistyöverkosto ja hyvät yhteistyötaidot.

Tehtävän täyttämistä varten on laadittu kirjallinen suunnitelma, josta ilmenee tarkemmin tehtävät, kelpoisuusvaatimukset ja hakemuksen liitteet.

Tehtävä täytetään viiden vuoden määräajaksi apulaisprofessorina (tenure track), (ks. professorin vakinaistamispolku). Erityisen ansioitunut ja kiistatta kelpoinen henkilö voidaan poikkeuksellisesti ottaa suoraan professorin tehtävään edellyttäen, että tehtävään ei ole saatavissa pätevämpää ja sopivampaa henkilöä. Apulaisprofessorin määräaikaiseen tehtävään valitun henkilön kohdalla käynnistetään ennen määräaikaisuuden päättymistä arviointimenettely, jossa arvioidaan työntekijän ansioituneisuus professorin tehtävään kutsumenettelyä käyttäen. Arviointimenettelyssä noudatetaan samoja asiantuntijamenettelyä koskevia menettelytapoja kuin professorin tehtävää täytettäessä.

Apulaisprofessorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 7 (3903,56 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa 6-50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja antaa: Dekaani Anna-Maija Poikkeus, sähköposti anna-maija.poikkeus@jyu.fi, puh. 040 8053363.

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää englanniksi (julkaisuja ei käännetä) sekä mielellään myös suomeksi (tiedoston nimessä on mainittava aina hakijan nimi):

1)       hakemus/motivaatiokirje

2)       ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (kts. TENK:n ohje www.tenk.fi);

3)       numeroitu luettelo kaikista niistä tieteellisistä ja muista julkaisuista, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään. Julkaisuluettelo tulee laatia noudattaen Suomen Akatemian ohjeistusta;

4)       lyhyt (2-3 sivua) kirjallinen selostus hakijan tieteellisestä tutkimuksesta, tieteelliseen toimintaan ja tutkimustyön johtamiseen liittyvistä ansioista mukaan luettuna selvitys täydentävän tutkimusrahoituksen hankkimisesta sekä vastuista tällaisella rahoituksella toteutetuista tutkimushankkeista;

5)       lyhyt (2-3 sivua) kirjallinen selostus pedagogisesta koulutuksesta ja opetusansioista (opetusportfolio);

6)       lenintään kymmenen (10) pääjulkaisua, jotka on numeroitava julkaisuluettelon mukaisesti;

7)       lyhyt (2-3 sivua) kuvaus siitä, miten hakija aikoo edistää tehtävän alaan liittyvää tutkimusta;

8)       kahden suosittelijan nimet ja yhteystiedot.

Hakemus tulee jättää viimeistään 31.3.2019 sähköisellä hakulomakkeella.