5-9 tutkijatohtoria, matematiikka ja tilastotiede

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Matematiikan ja tilastotieteen laitoksella, matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa on haettavana 

4-7 tutkijatohtorin tehtävää, matematiikka 1.9.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan, enintään neljän vuoden määräajaksi.

1-2 tutkijatohtorin tehtävää, tilastotiede 1.9.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan, enintään kolmen vuoden määräajaksi.

Matematiikan ja tilastotieteen laitos  on kahden tieteenalan tutkimus- ja koulutusyksikkö. Matematiikan tutkimuksen pääalat ovat matemaattinen analyysi ja geometria sisältäen mm. stokastiikan ja inversio-ongelmien matematiikan. Matemaattisen analyysin ja geometrian tutkimusryhmät tutkivat geometrista analyysiä ja epälineaarisia osittaisdifferentiaaliyhtälöitä sekä metristen ryhmien geometriaa. Stokastiikan keskeisenä tutkimuskohteena on stokastinen analyysi. Inversio-ongelmien tutkimusryhmän tutkimuskohteita ovat osittaisdifferentiaaliyhtälöiden ja geometrian inversio-ongelmat. Tutkimuksella on sovelluksia lääketieteellisissä ja teollisissa kuvantamismenetelmissä. Tilastotieteessä tutkimusalueita ovat laskennallinen tilastotiede, kausaalimallit, tutkimusasetelmien suunnittelu, parametrittomat ja robustit monimuuttujamenetelmät sekä biometria ja ympäristötilastotiede.  

Laitoksella toimii kahden Suomen Akatemian nimeämän tutkimuksen huippuyksikön, Inversio-ongelmien huippuyksikön (v. 2012-2025) sekä Analyysin ja dynamiikan tutkimuksen huippuyksikön (v. 2008-2019), tutkimusryhmät.

Tutkijatohtoreita haetaan laitoksen tutkimusprofiiliin soveltuville matematiikan ja tilastotieteen aloille, matematiikassa erityisesti matemaattisen analyysin ja geometrian sekä inversio-ongelmien tutkimusryhmiin, tilastotieteessä eritysesti laskennallisen tilastotieteen ja kausaalimallien tutkimusryhmiin.

Tutkijatohtorin tehtävissä painottuvat oman alan tutkimustehtävät. Tehtäviin sisältyy myös matematiikan tai tilastotieteen opetusta ja opinnäytteiden ohjausta. Lisätietoja avoimista tehtävistä ja tutkimusryhmistä, joihin tutkijoita haetaan, on nähtävänä laitoksen verkkosivuilla

Tutkijatohtorin tehtävistä ja kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Tohtorin tutkinto tulee olla suoritettu ennen tehtävässä aloittamista. Tutkijatohtorilta edellytetään hyvää englannin kielen taitoa ja eduksi katsotaan kyky antaa opetusta englannin kielellä.

Tutkijatohtorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 5-6 (2903,61 €/kk - 3386,00 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 6-50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. 

Tehtäviä täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Tiedustelut: Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen johtaja, professori Tero Kilpeläinen, tero.kilpelainen@jyu.fi, +358 40 805 3432; tai tutkimusryhmien johtajat.

 Hakemuksiin tulee liittää pdf-tiedostoina: 

  1. Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (ks. TENK:n ohje ). Ansioluetteloon pitää liittää myös kahden varttuneemman akateemisen suosittelijan yhteystiedot
  2. Lyhyt hakemuskirje
  3. Julkaisuluettelo
  4. Tutkimussuunnitelma (ja selvitys kuinka suunnitelma liittyy laitoksen tutkimushankkeisiin)
  5. Tutkintotodistukset

Hakemus tulee jättää viimeistään 1.4.2019 sähköisellä hakulomakkeella.