Luokanopettajana toimiva lehtori

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopistonkauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisenkysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnassa, Normaalikoulussa on haettavana

Luokanopettajana toimivan lehtorin tehtävä 1.8.2019 alkaen toistaiseksi.

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntaan kuuluvan Normaalikoulun tehtävänä on järjestää perusopetusta ja lukiokoulutusta sekä ohjattua opetusharjoittelua opettajaopiskelijoille. Normaalikoulun tavoitteena on opettajankoulutusta palvelevan toiminnan korkea taso ja läheinen vuorovaikutus yliopiston eri tiedekuntien ja laitoksien kanssa. Normaalikoulu huolehtii opetussuunnitelmatyön ja opetuksen laadusta, kehittää monipuolista ohjattua opetusharjoittelua ja opetusteknologian pedagogista käyttöä. Normaalikoulu toteuttaa kokeilu-, kehittämis- ja tutkimusyhteistyötä yliopiston eri tiedekuntien ja laitosten kanssa ja on jatkuvasti käytettävissä yliopiston opiskelijoiden opinnäytetöiden tutkimuskenttänä.

Normaalikoulussa on henkilöstöä noin 100, oppilaita noin 1000 ja opetusharjoittelijoita vuosittain noin 700.

Luokanopettajana toimivan lehtorin tehtävässä painottuu opetus perusopetuksen vuosiluokilla 1–6. Tehtävään kuuluu opettajaharjoittelijoiden ohjausta, opettajankoulutukseen liittyvää opetusta sekä kehittämis- ja kokeilutehtäviä. Lehtorin tehtäviin kuuluvat lisäksi Normaalikoulun johtosäännön määräämät tehtävät. Lehtorin tulee sitoutua perusopetukseen, oppilashuoltoon, opettajankoulutukseen ja opettajankoulutuksesta vastaavien tahojen väliseen yhteistyöhön.

Lehtorin tehtävistä ja kelpoisuusvaatimuksista määrätään Normaalikoulun johtosäännössä.

Tehtävään valittavalta edellytetään kokemusta ensisijaisesti perusopetuksen vuosiluokkien 1–6 opetuksesta ja/tai opettajankoulutuksesta. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää, että lehtorilla on hyvät ja monipuoliset valmiudet opetuksen kehittämiseen ja luokanopettajaopiskelijoiden ohjatun opetusharjoittelun ohjaamiseen. Eduksi katsotaan oman ammattitaidon kehittämisnäytöt sekä opetuksen, oppimisen ja ohjatun harjoittelun kokeilu-, kehittämis-, tutkimus- ja täydennyskouluttajanäytöt. Lisäksi eduksi katsotaan opetusteknologian pedagogisen käytön ja digipedagogiikan osaaminen ja kehittämiskokemus.

Koulun opetuskieli on suomi.

Lehtorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen harjoittelukoulujen opettajien palkkausjärjestelmän tehtävien vaativuustason 4–5 (2 895,76 €/kk – 3 250,54 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa 6–50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Ennen tehtävään ottamista on henkilön toimitettava nähtäväksi itseään koskeva, lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain L 504/2002 tarkoittama rikosrekisteriote, mikäli palvelussuhde ei ole jatkunut katkeamattomana L504/2002 tarkoittamalla tavalla.

Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Tiedustelut: Alakoulun rehtori Markus Leppiniemi puh. 0400 248 090 tai johtava rehtori Pekka Ruuskanen, puh. 040 558 5314.

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää

1) Hakemus

2) Ansioluettelo (CV)

3) Tutkintotodistukset

4) Muut kelpoisuutta osoittavat todistukset.

Hakemus tulee jättää viimeistään 28.2.2019 sähköisellä hakulomakkeella.