Yliopistonopettaja, sosiaalityö

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisenkysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sa ialkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Haettavana on

yliopistonopettajan tehtävä, sosiaalityö, ajalle 11.3.2019 (tai sopimuksen mukaan) -31.12.2020. 

Avoimen yliopiston tehtävänä on järjestää yhteistyössä tiedekuntien, ainelaitosten, yliopiston muiden yksiköiden sekä palvelujen käyttäjien kanssa koulutuksellista tasa-arvoa ja elinikäistä oppimista edistävää yliopisto-opetusta. 

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto tunnetaan etäopintoihin ja verkkovälitteiseen opetukseen erikoistuneena yliopisto-opintojen järjestäjänä. Lisäksi järjestämme opetusta Jyväskylässä ja Helsingissä sekä yhteistyössä noin 50 eri paikkakunnalla toimivan yhteistyöoppilaitoksen kanssa. Opintoja suorittaa vuosittain runsaat 13 000 opiskelijaa eri puolilta maata ja maan rajojen ulkopuolelta. 

Opintotarjonta koostuu yliopiston tiedekuntien ja kauppakorkeakoulun tutkintojen osista sekä kielikeskuksen opinnoista. Opiskelija voi suorittaa joko yksittäisiä opintojaksoja tai -kokonaisuuksia ja koota niistä halutessaan laajoja osaamiskokonaisuuksia. 

Tehtävä on sosiaalityön tiimissä, jonka vastuuna on sosiaalityön perus- ja aineopintojen opetus, opiskelijoiden ohjaus ja opetuksen kehittäminen verkkovälitteisiä ja etäopiskelun mahdollistavia opetusmuotoja edistäen. Yliopistonopettajan tehtävä on opetuspainotteinen. 

Yliopistonopettajan tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Eduksi katsotaan hyvä englannin kielen taito ja kyky antaa opetusta englannin kielellä.

Yliopistonopettajalta edellytetään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja tehtävässä tarvittava opetustaito, jota arvioitaessa otetaan huomioon opetus- ja ohjauskokemus, pedagoginen koulutus, tuotetut oppimateriaalit, muut opetustoimessa saavutetut ansiot sekä tarvittaessa opetusnäyttein osoitettu opetuskyky. 

Yleisten yliopistonopettajan pätevyysvaatimusten lisäksi tässä tehtävässä edellytetään sosiaalityöntekijän pätevyys (laki sosiaalihuollon ammatillisesta pätevyydestä 272/2005 ja VN:n asetus 608/2005). Ylempään korkeakoulututkintoon tulee sisältyä sosiaalityön syventävät opinnot. Tehtävän sisällöllisten vastuiden vuoksi tohtorin tutkinto tai pitkälle edenneet sosiaalityön jatko-opinnot katsotaan eduksi. Eduksi katsotaan myös tiedekunnan opetussuunnitelmien sekä avoimen yliopisto-opetuksen ja aikuiskoulutuksen toimintaympäristön tuntemus. Yliopistonopettajalla tulee olla valmius hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa (TVT) opetuksessa ja opiskelijoiden ohjauksessa sekä kyky työskennellä monitieteisessä yhteisössä etä- ja monimuoto-opetuksen parissa. TVT-painotuksesta huolimatta tehtävä sisältää jonkin verran iltaisin ja viikonloppuisin tapahtuvaa työskentelyä ja matkustamista. Lisäksi arvostamme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä valmiuksia kansainvälistymiseen.

Yliopistonopettajan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 4-5 (2 507,62 €/kk - 2903,61 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa 6-50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja antaa: koulutuspäällikkö Sisko Harvisalo 050-4273075, sisko.harvisalo@jyu.fi ja kehittämispäällikkö Merja Karjalainen 050-4413687, merja.karjalainen@jyu.fi. 

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:

1) Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (kts. TENK:n ohje www.tenk.fi)

2) Selvitys opetusansioista (OPETUSPORTFOLIO). Selvitys opetusansioista on ansioluetteloa täydentävä asiakirja, jossa hakija esittelee omaa opetustaan ja pedagogista ajatteluaan sekä kehittymistään opettajana haettavana olevan tehtävän näkökulmasta. Käytännössä tämä selvitys tarkoittaa 2-3 sivun mittaista vapaamuotoista tekstiä, jonka liitteenä on hakijan kriittisesti valitsemat näytteet (kts. ohje https://www.jyu.fi/fi/yliopisto/tyopaikat/opetusportfolio).

Hakemus tulee jättää viimeistään 25.2.2019 sähköisellä hakulomakkeella.