Tutkijatohtori, molekyylibiologia

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Bio- ja ympäristötieteiden laitoksella on haettavana

tutkijatohtorin tehtävä, molekyylibiologia, ajalle 1.10.2019-31.3.2022. 

Bio- ja ympäristötieteiden laitoksella tutkimus jakautuu biotieteisiin ja ympäristötieteisiin. Laitoksen vahvuusalueita ovat evoluutiontutkimus ja biologiset nanotieteet sekä luonnonvarojen ja ympäristön tutkimus. Evoluutiobiologinen tutkimus on suuntautunut evoluutioekologiaan ja evoluutiogenetiikkaan. Laitoksen eri alojen välillä on runsaasti yhteistyötä ja laaja-alaiset tutkimuskohteet kattavat niin DNA-, eliö-, populaatio- kuin ekosysteemitasonkin. Tutkimustoiminnalle on luonteenomaista ennakkoluuloton eri biologian alojen yhdistäminen ja empiirisen tutkimuksen korostaminen. Perus- ja soveltava tutkimus kulkevat luontevasti rinnakkain.

Tutkijatohtori työskentelee Lotta-Riina Sundbergin tutkimusryhmässä Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa "Evolutiivinen kilpajuoksu ja sen mekanismit bakteereiden CRISPR-immuniteetin ja bakteereita infektoivien virusten välillä". Hankkeessa tutkitaan, kuinka bakteerien adaptiivinen CRISPR immuniteetti toimii faagialtistuksen aikana, ja miten isännän immuniteetin eri mekanismit vaikuttavat faagien infektiivisyyden evoluutioon luonnossa ja laboratorio-olosuhteissa. Lisäksi selvitetään CRISPR-immuniteetin kustannuksia bakteeri-isännälle. Tutkimus auttaa ymmärtämään taudinaiheuttajien evoluutiota ja bakteerien CRISPR-immuniteetin toimintamekanismeja.

Tutkijatohtorin tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Tutkijatohtorilta edellytetään hyvää englannin kielen taitoa.

Haemme innostunutta ja motivoitunutta jäsentä tutkimusryhmäämme. Täytettävään tehtävään edellytetään tohtorin tutkintoa mikrobiologiassa, molekyylibiologiassa, evoluutiogenetiikassa, tai muun soveltuvan alan tohtorin tutkintoa. Hakijalta edellytetään erilaisten genetiikan tutkimusmenetelmien hyvää hallintaa, ryhmätyöskentelytaitoja, erinomaisia kommunikointitaitoja sekä kykyä ohjata kandidaatin ja maisterintutkintoja. Eduksi katsotaan genomiikan ja bioinformatiikan tai tilastomenetelmien hallinta. Tehtävää voi hakea myös jatko-opintojensa loppuvaiheessa oleva, jonka tohtorin tutkinto on hakuvaiheessa vielä hieman kesken.

Tutkijatohtorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 5-6 (2903,61 €/kk - 3386,00 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa 6 - 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa. 

Lisätietoja antaa: Yliopistonlehtori Lotta-Riina Sundberg, +358 40 8053931, lotta-riina.sundberg@jyu.fi.

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:

  1. Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (ks. TENK:n ohje). Ansioluetteloon pitää liittää myös kahden varttuneemman akateemisen suosittelijan yhteystiedot.
  2. Lyhyt hakemuskirje, sisältäen omat tutkimusintressit/-suunnitelman.
  3. Julkaisuluettelo.

Hakemus tulee jättää viimeistään 31.3.2019 sähköisellä hakulomakkeella