Tutkijatohtori, infektioekologia

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Bio- ja ympäristötieteiden laitoksella on haettavana

tutkijatohtorin tehtävä, infektioekologia, 1.5.2019 alkaen tai mahdollisimman pian sen jälkeen, enintään 2,5 vuoden määräajaksi.

Bio- ja ympäristötieteiden laitoksella tutkimus jakautuu biotieteisiin ja ympäristötieteisiin. Laitoksen vahvuusalueita ovat evoluutiontutkimus ja biologiset nanotieteet sekä luonnonvarojen ja ympäristön tutkimus. Evoluutiobiologinen tutkimus on suuntautunut evoluutioekologiaan ja evoluutiogenetiikkaan. Laitoksen eri alojen välillä on runsaasti yhteistyötä ja laaja-alaiset tutkimuskohteet kattavat niin DNA-, eliö-, populaatio- kuin ekosysteemitasonkin. Tutkimustoiminnalle on luonteenomaista ennakkoluuloton eri biologian alojen yhdistäminen ja empiirisen tutkimuksen korostaminen. Perus- ja soveltava tutkimus kulkevat luontevasti rinnakkain.

Tutkijatohtori työskentelee akatemiatutkija FT Eva Kallion tutkimusryhmässä Suomen Akatemian rahoittamassa projektissa “Drivers of zoonotic tick-borne pathogens in natural populations”. Projekti keskittyy etenkin puutiaisvälitteisen Borrelia bakteerin, puutiaisen ja isäntälajien välisiin vuorovaikutussuhteisiin. Projekti toteutetaan yhteistyössä seuraavien tutkijoiden kanssa: FT Tapio Mappes (Jyväskylän yliopisto), FT Otso Huitu (Luke) and Prof. Andy Fenton (Liverpoolin yliopisto) kanssa.

Tutkijatohtorin tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Tutkijatohtorilta edellytetään hyvää englannin kielen taitoa.

Haemme innostunutta ja motivoitunutta jäsentä tutkimusryhmäämme. Tutkijatohtorilta edellytetään tohtorin tutkintoa ekologiassa, infektioekologiassa, epidemiologiassa, tai muun soveltuvan alan tohtorin tutkintoa. Hakijalta edellytetään organisaatiokykyä ja hyvää kommunikaatio- ja ryhmätyötaitoa. Eduksi katsotaan kokemus maastotöiden teosta, innovatiivisen tutkimuksen suunnittelusta ja toteutuksesta, suurien aineistojen käsittelystä ja analysoinnista, tilastotieteellisestä tai matemaattisesta mallinnuksesta (esim. R, MATLAB), GIS aineistojen hallinnasta, eläinten käsittelystä ja/tai molekulaarisista menetelmistä (esim. DNA eristys, qPCR). 

Tutkijatohtorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 5-6 (2903,61 €/kk - 3386,00 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa 6 - 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.  

Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa. 

Lisätietoja antaa: Akatemiatutkija, FT Eva Kallio, eva.r.kallio@jyu.fi.

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:

  1. Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (ks. TENK:n ohje). Ansioluetteloon pitää liittää myös kahden varttuneemman akateemisen suosittelijan yhteystiedot
  2. Lyhyt hakemuskirje, sisältäen omat tutkimusintressit/-suunnitelman
  3. Julkaisuluettelo 
  4. Tutkintotodistukset

Hakemus tulee jättää viimeistään 31.3.2019 sähköisellä hakulomakkeella.