Tutkijatohtorin tehtävää, monitieteinen planetaarisen hyvinvoinnin tutkimus

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Monitieteisessä JYU.WISDOM– resurssiviisausyhteisössä on haettavana

kolme (3) tutkijatohtorin tehtävää, monitieteinen planetaarisen hyvinvoinnin tutkimus, 1.4.2019 alkaen tai mahdollisimman pian sen jälkeen, kolmen vuoden määräajaksi.

Resurssiviisausyhteisö JYU.WISDOM on tiedekuntarajat ylittävä monitieteinen tutkijayhteisö, jonka missio on olla edelläkävijä planetaarisen hyvinvoinnin tutkimuksessa. Mielenkiinnonkohteet keskittyvät mutta eivät ei ole rajoittuneet resurssiviisauden, kiertotalouden, luonnonsuojelun ja luonnonvarojen käytön kestävyyden tutkimukseen. JYU.WISDOM tukee ja edistää näyttöön perustuvaa päätöksentekoa, perimmäisenä tavoitteena pienentää ihmiskunnan ja ei-inhimillisten eliöiden eksistentiaalista riskiä. 

Tutkijatohtorien tehtävänä on tehdä korkeatasoista ylitiedekuntaista tutkimusta yhdellä tai useammalla alla kuvatuista aloista, tukea ylitiedekuntaisen resurssiviisausyhteisön kehitystä ja osallistua aktiivisesti planetaarisen hyvinvoinnin avoimen kirjoittamisen aloitteeseen ja yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen yhdessä JYU.WISDOM tutkijayhteisön kanssa. Lisäksi odotamme osallistumista opetukseen, kandidaatti- ja maisteriopiskelijoiden yhteisohjauksiin, täydentävän rahoituksen hankkimiseen sekä osallistumista avustaviin hallintotehtäviin kansainvälisten maisteriohjelmien (Masters programme in Corporate Environmental Management ja/tai Planetary Wellbeing) suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Tutkijatohtori 1 sijoittuu yritysten ympäristöjohtamisen ja vastuullisen liiketoiminnan alalle Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakouluun. Menestyksekkään hakijan kiinnostuksen kohteet keskittyvät yritysten tai yhteisöjen kestävyysmuutoksiin, kestävyysstrategioihin ja kestäviin liiketoimintamalleihin, kierto- ja biotalouteen, kestävään tuotantoon, kulutukseen ja markkinointiin, kuluttajien ympäristömyönteiseen käyttäytymiseen tai esimerkiksi kestävän kulutuksen ja markkinoinnin ajureihin. Hakijan tulee osoittaa kiinnostusta ja motivaatiota monitieteiseen tutkimukseen.

Tutkijatohtori 2 sijoittuu yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitokselle humanistis-yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan. Menestyksekkään hakijan kiinnostuksen kohteet keskittyvät monialaisesti ruokajärjestelmätutkimukseen, jossa tavoitteena on löytää selityksiä ja ratkaisuja globaalien, kansallisten ja paikallisten ruokajärjestelmien kestävyyteen. Menestyksekäs hakija yhdistää teorioita ja käsitteitä esimerkiksi polittiikkatieteistä, yhteiskunta- ja sosiaalipolitiikasta, sosiologiasta ja filosofiasta ja etenkin ympäristöoikeudenmukaisuudesta ja -etiikasta. Hakijan tulee osoittaa kiinnostusta ja motivaatiota monitieteiseen tutkimukseen.

Tutkijatohtori 3 sijoittuu bio- ja ympäristötieteiden laitokselle matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan. Menestyksekkään hakijan kiinnostuksen kohteet keskittyvät luonnonvarojen käytön kestävyyteen, luonnonsuojelubiologiaan, monimuotoisuuden ja elinympäristöjen tilan mittaamiseen ja pitkäaikaisseurantaan tai esimerkiksi monitavoitteiseen spatiaalisen maankäytön priorisointiin ja suunnitteluun. Hakijan tulee osoittaa kiinnostusta ja motivaatiota monitieteiseen tutkimukseen.

Tutkijatohtorin muista tehtävistä ja kelpoisuusvaatimuksista määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa.

Tutkijatohtorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 5-6 (2903,61 €/kk - 3386,00 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa 6 - 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa. 

Lisätietoja antavat:

  • JYU.WISDOM -resurssiviisausyhteisön johtaja, ekologian professori, Janne Kotiaho janne.kotiaho@jyu.fi, +358 50 594 6881,
  • Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun dekaani, ympäristöjohtamisen professori Hanna-Leena Pesonen hanna-leena.pesonen@jyu.fi, +358 50 373 2132, ja
  • yhteiskuntapolitiikan professori Tiina Silvasti tiina.silvasti@jyu.fi +358 40 805 4218.

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää seuraavat englanninkieliset dokumentit:

  1. Lyhyt hakemuskirje, jossa hakija selkeästi ilmoittaa, mitä tehtävää (tutkijatohtori 1, 2 tai 3) hakee;
  2. Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (ks. TENK:n ohje). Ansioluetteloon pitää liittää myös kahden akateemisen suosittelijan yhteystiedot.
  3. Julkaisuluettelo, jossa 5-10 tärkeintä artikkelia tulee olla korostettuna.
  4. Tutkimussuunnitelman tiivistelmä (max 1 sivu)

Hakemus tulee jättää viimeistään 20.3.2019 sähköisellä hakulomakkeella.